Följ oss

Nyheter

Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen

Publicerad

den

Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen

Mexiko är ett land i förändring, inte minst sedan den sittande regeringen beslutat sig för att öppna upp landets oljeindustri för utländska investeringar, och därmed upphäver ett 75 år gammalt förbud för utländska investeringar i den mexikanska oljeindustrin. Detta har tagits emot väl, framförallt på grund av den genomgripande energireformen som pågår i Mexiko. Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen.

Vad du bör veta

Under september månad klubbades den lagstiftning om att genomföra reformerna i den mexikanska energisektorn. Den information som vi nu kommer att få se kommer att handla mer om företagens investeringar och affärsmöjligheter, och mindre om lagstiftningen. Det viktiga är emellertid att Mexiko nu har startat något som kommer att leda till att landets tillväxt främjas på lång sikt och att det leder till nya arbeten och att landet kommer att bli en betydande aktör att räkna med i framtiden. Nackdelen är att det för den genomsnittlige investeraren just nu finns begränsade möjligheter att dra ekonomiska fördelar av dessa reformer.

Den mexikanska aktiemarknaden i sin helhet bör gynnas av en relativ förstärkning av den mexikanska peson, speciellt om tillväxten tar fart. Det kommer också ses samhälleliga fördelar kommer i ett land som redan har börjat öka sin medelklass.

Ytterligare uppgraderingar av kreditvärderingarna är sannolikt att vänta, sänka riskpremier och minskade spreadar för mexikanska obligationer. Vissa har liknat Mexikos energireform vid Tysklands återförening när det gäller ekonomisk påverkan, timing, humankapital och infrastruktur. Investerare bör överväga hagelbössemetoden för att investera i Mexiko och bygga exponeringen i stort sett över alla mexikanska tillgångsklasser samtidigt som de söker en positiv dominoeffekt från den pågående energireformen.

Var uppmärksam på detta

För att kunna befinna sig före det drev med investerare som kommer att söka sig till den mexikanska aktiemarknaden krävs det kunskap och medvetenhet om hur marknaden utvecklas, och en förståelse över vilka aktörer som finns att ta hänsyn till. Nedan följer en kort översikt.

Aktörer

Energidepartementet Secretaría de Energía de México, SENER, som kommer att ha ansvaret för att välja fält och definiera kontrakt i anbudsprocessen. Sekretariatets webbplats har video och annat material som täcker de senaste och framtida insatserna i reformprocessen.

Finansdepartementet, SHCP  eller Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Finansdepartementet kommer att avgöra den finanspolitiska regimen med anknytning till anbudsförfarandena.

CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. CNH är ett tekniskt organ som behandlar genomförandet av Mexikos politik kring kolväte. Detta organ kommer att övervaka och reglera prospekteringen och produktionen som kommer att inkludera att öppna anbudsprocessen och att tilldela kontrakten.

Det statliga oljebolaget som grundades 1938, och vars affärsmodell kommer att ändras avsevärt framöver.

Det statliga elbolaget CFE, vars marknadsdominans endast överträffas av Pemex.

Nyliga regulatoriska förändringar

CFE och Pemex är nu statliga produktionsföretag, med ett budgetmässigt oberoende samt ekonomiskt, administrativt och tekniskt oberoende. De båda företagen kan och får samarbeta med privata aktörer under en process som styrs av SENER.

CFE kan ingå avtal med privata företag när det gäller drift, distribution och överföring i nätet. Privata företag kommer att tillåtas att producera el för den egna förbrukningen.

SHCP kommer långsamt att ändra inriktning, i framtiden kommer SHCP att ta emot utdelningar från CFE och Pemex, istället för att som tidigare samla in skatter.

Expropriationen av privat mark upphör. Markägare får endera hyra eller tre procent av projektets vinst.

Den mexikanska regeringen kommer att ta över en procentandel av Pemex och CFE pensionsskulder.

CNH kommer att reglera och tilldela kontrakt genom auktioner där privata och statliga företag kan delta.

SENER kommer att avgöra de tekniska villkoren i de kontakt som skall auktioneras ut.

CNH kommer att få all geologisk och teknisk information som för närvarande innehas av Pemex.

Privata företag kommer att tillåtas att distribuera bensin genom franchisetagare från och med 2016 och importera bensin från 2017.

Möjligheter för utländska investerare

Utländska investerare kan delta i petroleumkommersialiseringen, och distributionen av de fynd och utvinningar som görs.

Utländska investerare kan äga upp till 49 procent av aktierna i de företag som arbetar med djuphavsprospektering av olja och naturgas.

Det är möjligt för utländska företag att bygga egna pipelines.

Runda 0

Detta är vad som har hänt fram till denna månad. Det statliga mexikanska oljebolaget, Pemex, har varit tvungna att redogöra för såväl de tekniska som de ekonomiska aspekterna i alla de projekt som bolaget vill behålla. Pemex har även lämnat över en lista till SENER över troliga partnerskap med privata företag. I utgångsläget har Pemex begärt 100 procent av de bevisade reserverna, 83 procent av de bevisade och sannolika reserverna samt 70 procent av de bevisade, sannolika och möjliga reserverna samt 31 procent av de prospekteringsbara resurserna.

SENER avslutade effektivt runda 0 genom att utfärda en resolution där Pemex förklarades få behålla vissa projekt där bolaget betraktas som en konkurrenskraftig aktör och en förteckning över de projekt där en privat partner skulle kunna förbättra produktionen eller vara effektivare.

Av de projekt som Pemex begärt har bolaget fått alla de reserver som begärts vilket är cirka 20,6 miljarder bevisade fat oljeekvivalenter (boe) och 22,1 miljarder fat oljeekvivalenter möjliga reserver. I Runda 0 avslöjandes att endast en liten del av de prospekteringsbara resurserna tilldelades Pemex. Knappast någon av dessa redan små prospektiva resurserna motsvarar djuphavs- eller skiffergasfälten. Den lägre ursprungliga fördelningen bör ses som en önskan om SENER att vara flexibel och fördela till i stort sett alla de privata företag som ansökt om undersökningstillstånd.

Runda 0.5

Detta är vad som kan antas ske under Q4 2014 och Q1 2015. Det är i denna runda som så kallade utfarmningar och joint ventures kommer att tillkännages. SENER kommer att auktionera ut de projekt där Pemex har begärt eller tilldelats en privat partner.

Denna runda är osannolikt att involvera någon meningsfull överföring av tillgångar då Pemex beviljades flesta reserverna begärde redan i Round 0. Projekt som kommer att farmas ut blir sannolikt djuphavsfyndigheter, tung råolja på grunda vatten och mogna fält. Det finns cirka 10 platser som passar dessa beskrivningar som har identifierats.

Runda 1.0

Denna runda kommer sannolikt att äga rum under det första halvåret 15 och kommer att tilldra sig mest uppmärksamhet. SENER, CNH och finansministeriet kommer att auktionera ut olje-och gasprojekt i en auktion där Pemex och privata företag kan konkurrera om buden.

Denna auktion omfattar, för närvarande, 109 prospekteringsblock och 60 produktionsblock om totalt 28 kvadratkilometer. Blocken omfattar både djuphavsfält, extra tung råolja och skifferfyndigheter. Den mexikanska staten bedömer att det årligen kommer att investeras cirka 13 miljarder USD i dessa fält fram till och med 2021. Pemex har investerat 23 miljarder USD per år i capex under de senaste åren.

Kom ihåg

Den mexikanska energireformen kommer att skapa att betydande antal nya arbeten, sänka kostnaderna för energi både i Mexiko och globalt, öka landets komparativa fördelar när det gäller den mexikanska tillverkningsindustrin, leda till utbyggnaden av ny infrastruktur och locka utländska investeringar till landet. Dessutom kan det leda till en ökad ekonomisk tillväxt som är så pass mycket som två procentenheter högre än de tidigare prognoserna. Det är med andra ord inte bara den mexikanska energisektorn som kommer att dra fördel av detta, utan hela den mexikanska ekonomin och samhället i stort.

Investerarna kommer att få det svårt att hitta renodlade instrument, till exempel börshandlade fonder, som fokuserar på den mexikanska energireformen. Istället bör alla olika tillgångsklasser övervägas för den som vill ha en ökad exponering mot Mexiko.

Den mexikanska börsen är inte billigt idag, men den har alltid handlas till en premie till övriga emerging markets, och priset bör inte avskräcka långsiktiga investerare från att bygga långsiktiga positioner. De mexikanska statspapperna bör kunna se fram mot en period av relativa prisförbättringar, genom en ökad spridning och ett antal potentiella uppgraderingar från olika rating företag. Detta gäller även företag som CFE och Pemex, det sistnämna företaget har i dag fått betyget A3 av Moodys och BBB + från både S & P och Fitch. Samtliga tre ratingföretag har angett att utsikterna är stabila för Pemex. I dag följer Pemex de krav och normer som SEC ställer på amerikanska företag, och de flesta av företagets dollarnominerade obligationer fyller kraven för ”investment grade” status hos de största indexen. Det betyder att vi kan komma att få se en bredare ägarbas av dessa obligationer i framtiden.

Även de privata företagen kan komma att se fram mot att spreadarna på deras obligationslån minskar i framtiden även om en stor del av den mexikanska obligationssektorn ännu inte sett några förbättringar. Det finns emellertid anledning att tro att detta kommer att ändras inom en mycket snar framtid. Detsamma gäller landets valuta, den mexikanska peson, MXN, som är en trolig mottagare av inflöden när utländska investerare söker sig till landets reformerade energisektor och lokala räntebärande instrument.

Fortsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Fyra anledningar till att se positivt på Mexikos ekonomi - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.