Följ oss

US Dollar Index

US Dollar Index är ett index över värdet av den amerikanska dollarn i förhållande till en korg med utländska valutor, ofta kallad en korg med amerikanska handelspartners valutor. Indexet stiger när den amerikanska dollarn får ”styrka” jämfört med andra valutor.