Följ oss

Nyheter

Sveriges enda riktiga råvarufond har öppnat

Publicerad

den

Under många år har svenska investerare inte kunnat få en riktigt bra exponering mot råvarumarknaden eftersom det saknats en bra råvarufond. Torbjörn Iwarsson, sannolikt norra Europas mest meriterade råvaruexpert; Tidigare råvaruchef Handelsbanken, SEB och förvaltare av Skandia Livs råvarumandat, och Centaur Fonder har nu för avsikt att ändra på detta.

Under många år har svenska investerare inte kunnat få en riktigt bra exponering mot råvarumarknaden eftersom det saknats en bra råvarufond. Torbjörn Iwarsson, sannolikt norra Europas mest meriterade råvaruexpert; Tidigare råvaruchef Handelsbanken, SEB och förvaltare av Skandia Livs råvarumandat, och Centaur Fonder har nu för avsikt att ändra på detta.

Råvaruexperten Torbjörn Iwarson intervjuas av Placeras Pär Ståhl och Karl Lans om den nystartade råvarufonden Centaur Commodity, vilka råvaror han tror mest på och vad som talar för att investerare bör ha exponering mot sektorn.

Tillsammans har Torbjörn Iwarsson och Centaur Fonder lanserat Centaur Commodity Fund, en aktivt förvaltad UCITS-fond med syftet att överträffa den totala avkastningen på den underliggande råvarumarknaden, enligt definitionen av Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index. Fonden investerar främst på råvaruterminsmarknaden via kontantavräknade derivatinstrument.

Handla Centaur Commodity Fund

Centaur Commodity Fund går att handla genom de flesta fondplattformarna, men också genom de flesta internetmäklarna, till exempel Avanza och Nordnet.

Tillgångarna i i fonden består av räntebärande instrument med en genomsnittlig återstående löptid på mindre än två år och av hög kreditkvalitet, främst denominerade i amerikanska dollar och ibland även i euro. Fonden har därför en valutaexponering mot dessa växelkurser.

Fonden investerar däremot inte i råvarufutures på fossila bränslen, vilket betyder att den klassificeras enligt artikel 8 i SFDR (EU-förordning 2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finansiella tjänster.

Forskning visar att råvaror minskar risken och ökar avkastningen

Akademisk forskning har visat attraktiva portföljegenskaper genom att inkludera råvaror i långsiktiga tillgångsallokeringar för portföljer som redan innehåller allokeringar till aktier, obligationer och fastigheter. Fonden kan också användas för kortsiktig och medellångsiktig taktisk tillgångsallokering.

Varför investera i Råvaror?

Råvaror är en tillgångsklass som passar bra i en portfölj tillsammans med aktier och obligationer. Med råvaror i portföljen är det möjligt att erhålla högre avkastning till samma risk i ett långsiktigt sparande. Råvaruterminer stiger och faller i pris av andra orsaker än aktier och obligationer. Orsaken till ett högre pris på vete kan vara torka och det påverkar vare sig aktiekurser eller obligationsräntor.

Råvaror har haft ett ”krisalfa” i förhållande till aktier. När aktier går som sämst har råvaror tenderat att ge vinst. I vissa faser av konjunkturcykeln och exempelvis i perioder med stigande inflation (och räntor) tenderar råvaror att ha bättre avkastning än andra tillgångsslag. I en långsiktig portfölj har den optimala allokeringen till råvaruterminsmarknaden varit upp emot 20 procent.

Råvaruavkastningen jämförs ofta med avkastningen på aktier. Det finns inget antingen eller i den frågan. När råvarupriserna stiger, tenderar inflation att göra samma sak vilket gör att räntorna också stiger. Högre räntor, allt annat lika, betyder lägre P/E-tal för aktier och lägre kurs på obligationer. När aktier har hög avkastning finns mekanismer som gör att råvaror har sämre avkastning, men när aktier har sin allra sämsta avkastning tenderar råvaror att ge vinst.

Råvaror har därför något som kallas för ”krisalfa”. När aktier har sin allra sämsta avkastning tenderar råvaror att ge vinst. Råvaror har historiskt tenderat att gå bra när börsen gått dåligt.

Fonden

Centaur råvarufond är en svensk värdepappersfond, UCITS. Den placerar i den globala marknaden för råvaruterminer främst genom swappar på index, som i sin tur ger avkastning från marknaden för råvaruterminer. Fonden kan också placera i råvarurelaterade värdepapper och fonder som speglar avkastningen på råvaruterminer.

Eftersom swappar är derivatinstrument placeras fondens tillgångar i räntebärande värdepapper, som genererar en ränteavkastning. Avkastning från råvaruterminer och avkastning från räntebärande värdepapper utgör tillsammans totalavkastningen på fondens tillgångar.

Fonden placerar däremot inte i aktier i bolag som producerar råvaror. Fonden är aktivt förvaltad och har målsättning att över tid åstadkomma en högre avkastning än fondens jämförelseindex. Med kontinuerlig analys av råvarumarknaden och råvaruterminsmarknaden sker detta bland annat genom att vikta upp terminskontrakt på råvaror inom eller utom jämförelseindexet och vikta ner råvaror inom jämförelseindexet. Det innebär att om indexet har en vikt på fem procent vete kan förvaltarna välja att öka exponeringen till tio procent om de tror att vetepriset skall stiga, och att helt minska det när de tror att vetepriset skall gå ned.

Fonden tar däremot aldrig en kort position i en råvara eftersom syftet är att tillhandahålla en investering i tillgångsklassen.

Högre avkastning än Bloombergs benchmarkindex

Centaur råvarufond har Bloombergs råvaruindex exklusive energiråvaror som jämförelseindex. Detta index har haft en högre avkastning det senaste decenniet än Bloombergs benchmarkindex som innehåller fossila energiråvaror. Jämförelseindexet viktas om en gång per år. Jämförelseindexets sammansättning per december 2023 ser ut som diagrammet nedan visar.

Den globala terminsmarknaden

Den globala råvarumarknaden är en försäkringsmarknad där producenter kan säkra försäljningspriset och på så sätt minska risken. I vissa råvaror finns konsumenter som söker motsvarande säkring av inköpspriset, men ofta fyller investerare gapet som bärare av risken. Därför finns en riskpremie, som inte finns i prisutvecklingen på underliggande råvaror.

Totalavkastning

Totalavkastningen på fonden kommer från terminsavkastningen på råvaror och ränteavkastningen på fondens räntebärande placeringar. Terminsavkastningen kan delas upp i spotprisavkastning och ”rullningsavkastning”, dvs den extra vinst eller förlust från rabatt eller premium på terminerna i förhållande till spotpriset. Spotprisavkastningen på råvaror har historiskt följt inflationstakten. Fonden placerar tillgångarna i räntemarknaden främst i dollar och euro enligt den vikt swapparna har på terminskontrakt noterade i dessa valutor. Motivet till detta är att i möjligaste mån följa prisutvecklingen på råvaror i svenska kronor.

Handla Centaur Commodity Fund

Centaur Commodity Fund går att handla genom de flesta fondplattformarna, men också genom de flesta internetmäklarna, till exempel Avanza och Nordnet.

Om Centaur Fondförvaltning

Centaur Fondförvaltning har huvudkontor i Stockholm och har förvaltat värdepappersfonder med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2007. Centaurs värderingsgrund baseras på fundamental analys. Alla Centaurs fonder har hållbarhetsklass 8 eller högre.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Crypto Market Espresso | 23. May 2024

Publicerad

den

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US - we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US – we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• If we assumed the historical ”performance multiplier” of 6.15 to Ethereum flows to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance

• The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and among US regulators in general but US investors still received inferior investment vehicles compared to European vehicles

6.5 years

The SEC has just approved spot Ethereum ETFs for trading in the US.
Although the exact date of trading launch is unknown and could take a few months, this approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and US regulators in general.

The Grayscale Ethereum Trust (ETHE) was launched on 14 December 2017. It was the first investment vehicle that allowed professional investors to gain exposure to the second largest cryptoasset – Ethereum.

Nearly 6.5 years later, US investors finally have a more efficient investment vehicle to participate in Ethereum’s performance.

US ETF issuers made last-minute adjustments to their 19b-4 filings to meet the final deadline for the SEC’s decision on VanEck’s spot Ethereum ETF application, which was due on 23 May.

Bloomberg ETF analysts had previously commented that approval could come as early as Wednesday this week, beating consensus expectations for a later approval date. Other applicants included the same companies that applied for a spot bitcoin ETF previously, such as iShares and Fidelity.

The sudden increase in approval odds caught many by surprise, as Bloomberg ETF analysts unexpectedly raised their approval odds from 25% to 75% after the SEC asked exchanges to expedite their 19b-4 filings. Meanwhile, the odds of approval by the end of May on popular betting sites also jumped to over 50%, up from 10% just a few days earlier.

This unexpected rise in approval odds also surprised Ethereum futures short sellers, causing short liquidations in Ethereum futures contracts to surge to their highest level since March.

This caused the price of Ethereum to jump more than 10% in a matter of hours,
reversing much of its underperformance against bitcoin this year.

So, the market had already started to anticipate a potential approval.

But what’s next?

How many fund flows should we expect?

Many market observers have tried to guide down expectations for an Ethereum ETF trading launch.

The reason is that the Ethereum spot ETF approval is coming after a bonanza in fund flows into US spot Bitcoin ETFs which is why Bloomberg ETF analysts expect only around 10%-15% of Bitcoin ETF flows to flow into Ethereum ETFs.

At the time of writing, US spot Bitcoin ETFs have already seen cumulative net fund inflows in the amount of +13.2 bn USD since trading launch on the 11th of January 2024.

12.5% of that amount would imply approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs.

This amount would currently be equivalent to ~15% of current global Ethereum ETP assets-under-management (AuM) or around 0.7% of Ethereum’s realized cap, i.e. the amount invested on-chain.

What could be the price effect of this approval?

Nonetheless, this amount of capital could potentially still have a very significant impact on Ethereum’s performance going forward.

The reason is that Ethereum’s performance has shown a significantly higher sensitivity to global ETP flows than Bitcoin in the past.

While Bitcoin’s performance sensitivity to global ETP flows was around ~1.0, Ethereum’s performance has shown an average sensitivity of around 6.15 to global ETP flows in the past.

In other words, an increase of global ETH ETP AuM by 1% per week was associated with an average ETH/USD performance of 6.15% per week.

Now, if we assumed the abovementioned ”multiplier” of 6.15 to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance!

That being said, the sensitivity of Ethereum’s performance to weekly ETP flows can vary significantly over time and has been around ~10.5 more recently.

As a caveat, keep in mind that correlation does not imply causation and that higher net inflows could possibly not cause increases in price.

More specifically, we estimate that global Ethereum ETP flows could only explain around 19.6% in the variation of Ethereum over the past 6 months. So, other factors such as macro or coin-specific factors have played a larger role.

What’s special about these Ethereum ETFs?

The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and US regulators more general. The recent passing of the “crypto bill” in the US senate has demonstrated that there is bipartisan consensus on the importance of cryptoassets for the United States.

The fact that the Trump campaign has recently started accepting crypto donations for campaign finance speaks volumes in this regard as Trump had personally shown a rather anti-crypto stance in the past.

Thus, viewed more broadly within the context of recent domestic political developments in the US, this approval could be evidence of a more mainstream acceptance of cryptoassets as a legitimate asset class.

However, US investors still receive a suboptimal investment vehicle for Ethereum:
The creation-redemption mechanism is still not done in kind and staking has not been allowed within the filings. Thus, US investors won’t be able to fully capture Ethereum’s total return profile via staking returns that currently amount to around 3.2% p.a.

European investors are once again better served with products that allow investors to participate in these total returns such as the ETC Group Ethereum Staking ETP.

Bottom Line

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US – we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• If we assumed the historical ”performance multiplier” of 6.15 to Ethereum flows to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance

• The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and among US regulators in general but US investors still received inferior investment vehicles compared to European vehicles

This is not investment advice. Capital at risk. Read the full disclaimer

© ETC Group 2019-2024 | All rights reserved

Fortsätt läsa

Nyheter

Ny aktiv ETF från First Trust på Xetra

Publicerad

den

Från och med går handlas en ny börshandlad fond, en aktiv ETF från First Trust på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

Från och med går handlas en ny börshandlad fond, en aktiv ETF från First Trust på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – May (GMAY) driver en aktivt förvaltad investeringsstrategi med syftet att spåra resultatet för S&P 500 Index upp till ett fast uppsidatak. Samtidigt strävar fonden efter att minimera förluster (buffert) för de första 15-procentiga kursfallen i slutet av den definierade målperioden på ett kalenderår. Investeringsförvaltaren investerar hela tillgången i FLEX-optioner, som både säljs och köpoptioner.

Buffertstrategin börjar och slutar i maj varje år och balanseras sedan om genom att fonden investerar i ett nytt paket med FLEX-optioner. Taket beräknas på första referensdatum beroende på marknadsförhållanden, medan bufferten alltid ligger oförändrad på 15 procent. Det aktuella taket och buffertdetaljerna finns tillgängliga på First Trusts webbplats.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – MayIE000P0FL8E30,85Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 163 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

JSUD ETF köper amerikanska företag som följer Parisavtalet

Publicerad

den

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF), med ISIN IE0002UMVXQ1 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF), med ISIN IE0002UMVXQ1 är en aktivt förvaltad ETF.

JP Morgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i amerikanska företag. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”riktmärket”) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av amerikanska företag samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.

Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.

Handla JSUD ETF

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURJSUD
London Stock ExchangeUSDJSUD
XETRAEURJSUD

Största innehav

NamnISINLandVikt %
MICROSOFT CORPUS5949181045USA7.71%
APPLE INCUS0378331005USA7.24%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA4.27%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA3.46%
TEXAS INSTRUMENTS INCUS8825081040USA2.30%
ADOBE INCUS00724F1012USA2.22%
ZOETIS INCUS98978V1035USA2.19%
AUTOMATIC DATA PROCESSINGUS0530151036USA1.94%
DANAHER CORPUS2358511028USA1.66%
MASTERCARD INC – AUS57636Q1040USA1.65%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära