Följ oss

Nyheter

Investeringsstrategier för börshandlade fonder

Publicerad

den

Se till att Du har personliga investeringsstrategier när det gäller Dina investeringar. Detta är bra för det kommer att öka Dina möjligheter att göra vinster, men det bidrar

Se till att Du har personliga investeringsstrategier när det gäller Dina investeringar. Detta är bra för det kommer att öka Dina möjligheter att göra vinster, men det bidrar också att sprida riskerna på det sätt som passar just Dig och Dina förutsättningar. Investeringar i värdepapper medför en risk, värdepapper kan öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka din investering. Dina enskilda investeringsstrategier skall omfatta marknads- som riskbedömning, samt den önskade avkastningen. När det gäller alla typer av investeringar gäller det att ta hänsyn till bland annat

  • Investeringens syfte
  • Din placeringshorisont
  • Din riskprofil
  • Din enskilda marknadsuppfattning
  • Hur mycket tid och intresse Du har för Dina investeringar

Den som har litet tid, och är riskavert kan till exempel välja investeringsstrategier som omfattar breda indexfonder som bas. Dessa innehav ger då en spridning av risken. Risken och avkastningsmöjligheten kan sedan ökas genom att köpa mer ”exotiska” börshandlade fonder. Det kan vara en ETF som ger en exponering mot råvaror eller en emerging market.

Den som är mer riskvillig och har både tid och intresse att lägga på sina investeringar vill ofta ha mer aktiva investeringsstrategier. Denna går att uppnå genom att agera mer aktivt på marknaden. Denna investerare kan även öka andelen med mer exotiska ETFer eller handla börshandlade fonder med hävstång.

En ETF med hävstång

Ett sätt att öka risken och därmed de potentiella vinsterna är att arbeta med börshandlade fonder med hävstång. En traditionell ETF följer värdeutvecklingen det underliggande index 1:1. En börshandlad fond med hävstång ger placerarna en värdeutveckling motsvarande 1,5 eller 2 gånger utvecklingen i det underliggande indexet.

Den som har en positiv marknadsförväntan och om det visar sig att börsen utvecklar sig som trott kan då få en betydligt högre avkastning. Tänk bara på att om Du har fel i Din marknadsuppfattning så kommer det att kosta pengar. Din investering tappar värde med samma multipel.

Börshandlade fonder med hävstång rebalanserar varje dag. De används med fördel i en marknad som har visat en tydlig trend, endera stigande eller fallande. Är marknaden volatil är de mindre lämpliga och det kan till och med vara så att vkastningen över tiden bli mindre än den angivna multipeln. Detta beror på att värdeminskningen av en procentuell nedgång dag ett måste kompenseras med en högre procentuell uppgång dag två för att den börshandlade fonden skall återfå samma värde.

Hävstångsprodukter innebär högre risk. Dessa ETFer passar den investerare som har kännedom om egenskaper och risker med hävstångsprodukter samt förstår de praktiska effekterna av den dagliga ombalanseringen. Denna investering måste följas noga, minst en gång per dag. Detta eftersom hävstången gör att värdet ändras snabbare än motsvarande placeringar utan hävstång.

Inverterade ETFer

Inverterade ETFer är börshandlade fonder som går upp när underliggande marknad går ner, de fungerar alltså spegelvänt. Den som vill skydda sin aktieportfölj eller spekulera i att börsen skall falla kan använda dessa. Inverterade ETFer kommer alltså att ge en positiv avkastning när börsen faller, det ger en spegelvänd avkastning till det underliggande indexet.

Börshandlade fonder som ger positiv värdeutveckling i en negativ marknad kallas ”Bear” eller ”Short” och finns både med och utan hävstång.

ETFer inriktade på emerging markets

I dag vill investerare kunna investera globalt, inte bara på Stockholmsbörsen. Det finns placerare som har en investeringsstrategi som omfatta tillväxtekonomier som Vietnam, Kina och Mexiko för att bara nämna några länder. Dessa marknader erbjuder en möjlighet till betydande tillväxt och hög avkastning, men riskerna är också högrepå grund av politisk osäkerhet eller valutarisker.

Att hitta rätt bolagen att investera i är både svårt och dyrt, men genom att investera i en börshandlad fond som följer de större bolagen i landet eller regionen kan Du få du exponering med en begränsad risk och en betydligt lägre kostnad.

ETFer med fokus på råvaror

Att investera i andra finansiella tillgångar än aktier kan sänka risken. Fler och fler investerare väljer att blanda olika tillgångsslag i sin portfölj eftersom det minskar risken. Råvaror har ofta en motsatt värdeutveckling gentemot tillgångar som aktier och obligationer och kan därför minska svängningarna i en portfölj.

Ett råvaruindex konstrueras i princip på samma sätt som ett aktieindex. Emittenten samlar en grupp råvaror i en ”korg” och sedan följer den börshandlade fonden värdeutvecklingen på korgen. De flesta råvaror är mer komplicerade att handla med rent fysiskt så vanligtvis handlar ETFerna terminen. Ett terminskontrakt är ett instrument som ger innehavaren rätten att erhålla en viss mängd råvara vid en viss tidpunkt. När slutdagen för terminen närmar sig säljs den och istället köps en ny, det kallas att terminen rullas. Kostnaderna för att rulla terminen adderas till kostnaderna för fonden.

Börshandlade fonder med fokus på räntemarknaden

Önskar du exponering mot räntemarknaden kan du investera i en börshandlad fond som äger obligationer eller korta räntepapper. En obligations-ETF investerar i en korg av olika ränteinstrument som getts ut av svenska staten eller kommuner. En sådan börhandlad fond ger investerarna tillgång till räntemarknadens olika instrument.

Använd ETFer för att sprida riskerna

Med en börshandlad fond går det att investera i en hel aktiemarknad på en gång istället för att köpa enskilda aktier. Du kan använda en börshandlad fond för att nå marknader som Latinamerika eller Asien. En ETF kan också skydda dina nuvarande aktieplaceringar vid kursfall. Detta uppnås genom att köpa en hävstångs-ETF som går upp när underliggande index går ner. Det går också att använda en ETF som investerar i råvaror för att sprida investeringarna i din portfölj på flera tillgångsslag. Börshandlade fonder låter Dig justera fördelningen mellan räntor, aktier och råvaror beroende på marknadstro. Med ETFer sprider du riskerna i din portfölj med olika underliggande tillgångar.

Proffessionella investerare arbetar ofta med en investeringsstrategi som omfattar kärninnehav och satellitstrategin. Med denna investeringsstrategi delas portföljen i två delar i syfte att skapa ett alfa, en överavkastning. Den första delen består av en kärna med bredare innehav som har som mål att följa utvecklingen på aktiemarknaden. Tänk en bred ETF, till exempel XACT OMXS30 eller SPY som följer S&P 500. Detta är bra investeringsfonder med en låg förvaltningskostnad. Den andra delen, satellitinvesteringarna, omfattas av mer spekulativa innehav. Det kan vara börshandlade fonder följer smallare index, enskilda aktier eller andra tillgångar som investeraren tror på. Den totala portföljen får då en mer balanserad risk.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Svenska AP7 och LGIM etablerar partnerskap för att lansera en innovativ klimatomställningsstrategi

Publicerad

den

Legal & General Investment Management (LGIM), en av världens största kapitalförvaltare, och svenska premiepensionsbolaget AP7, som representerar fem miljoner svenska pensionssparare, bekräftar sitt samarbete för att etablera en innovativ klimatomställningsstrategi.

Legal & General Investment Management (LGIM), en av världens största kapitalförvaltare, och svenska premiepensionsbolaget AP7, som representerar fem miljoner svenska pensionssparare, bekräftar sitt samarbete för att etablera en innovativ klimatomställningsstrategi.

Den aktiva investeringsstrategin kommer att syfta till att driva förändringar i verkligheten samt att låsa upp långsiktigt aktieägarvärde genom att investera i, och sedan engagera sig med, specifika företag som är ”klimateftersläpande” inom sina sektorer. Strategin kommer att försöka identifiera de företag inom klimatkritiska sektorer som för närvarande inte är det, men som har potential att bli framgångsrikt anpassade till Parismålen. Detta står i kontrast till strategier som investerar i de företag som redan är i linje med Net Zero år 2050.

Strategin syftar till att bidra till att marknaden som helhet, inte bara klimatledare, tar sig an utmaningen om nettonollövergången så snabbt och effektivt som möjligt. Engagemanget med portföljbolagen kommer att vara mycket riktat med samma mål att påskynda takten i klimatomställningen och maximera långsiktigt aktieägarvärde. Strategin kommer att följa en datadriven, grundläggande och engagemangsledd investeringsstrategi som syftar till att stödja klimatomställningen för att nå Net Zero år 2050, med insikter från LGIMs Global Investment Research, verktyg och Investment Stewardship-team.

Nick Stansbury, Head of Climate Solutions på LGIM, kommenterade: ”Många ESG-strategier på marknaden äger klimatledare via indexprodukter eller sålla bort eftersläpningar. För den här strategin tar vi dock ett helt annat tillvägagångssätt: genom att utnyttja LGIMs ledande expertis inom förvaltarskap och engagemang, kombinerat med vårt egenutvecklade LGIM Destination@Risk-verktyg, som låter oss bedöma klimatrelaterade investeringsrisker och potentiella möjligheter, tror vi att vi är väl lämpade att leverera på vårt åtagande att driva förändringar i verkligheten och låsa upp avkastning för investerare.”

Richard Gröttheim, VD på AP7, fortsatte: ”Vi hade en mycket noggrann process för att hitta rätt partner att samarbeta med. Att hitta LGIM var ett möte mellan sinnen. Vi ser fram emot att utveckla denna innovativa lösning tillsammans under de kommande åren.”

AP7s beslut att allokera till denna nya klimatomställningsstrategi markerar ett viktigt steg i ett strategiskt partnerskap med LGIM.

Anders Arjes, Nordenchef för LGIM, sammanfattade detta på följande sätt: ”När LGIM fortsätter att internationalisera sig är Norden en nyckelmarknad och en ledande region när det gäller att anta innovativa ESG-investeringslösningar. Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta mandat av AP7 vars grundläggande investeringstro på klimatförändringar ligger nära vår. Detta skapar ett prejudikat för hur en engagemangsledd aktiv strategi kan komplettera en universell investerares aktiva ägande, och vi ser fram emot att följa med dem på denna viktiga resa. Genom att arbeta tillsammans anser vi att vi kan visa hur långsiktiga investerare kan bli mer aktiva tillgångsägare, driva förändring och sträva efter att nå positiva resultat i de företag och marknader där vi investerar.”

Globalt förvaltar LGIM tillgångar på 1,2 biljoner pund eller 1,35 biljoner euro per den 31 december 2022 (källa: LGIMs interna data per den 31 december 2022). Rapporterat förvaltat kapital inkluderar tillgångar under förvaltning av LGIM i Storbritannien, LGIMA i USA och LGIM Asia i Hong Kong. Förvaltat kapital inkluderar värdet av värdepappers- och derivatpositioner.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour tillkännager utökat partnerskap med Autostock med en ny strategi, Coinbot Zero STEP

Publicerad

den

Den nya strategin, Coinbot Zero STEP, syftar till att ge investerarna ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde och kan användas på flera Valour produkter

Den nya strategin, Coinbot Zero STEP, syftar till att ge investerarna ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde och kan användas på flera Valours produkter

Valour, det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader, Web3 och decentraliserad finansiering, tillkännagav idag en förlängning av det befintliga partnerskapet med Autostock, en svensk handelsplattform för att lansera en ny automatiserad handelsstrategi.

Autostock AB är en svensk analys- och handelsplattform exklusivt ansluten till Nordnet Bank, som erbjuder avancerade tekniska analysmetoder, automatiserade handelsfaciliteter och algoritmiska strategier. Den nya strategin, känd som Coinbot Zero STEP, kommer att skala in och ut i positionerna, i syfte att ge investeraren ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde.

”Efter den stora framgången med våra nuvarande strategier är vi mycket glada över att kunna tillkännage en ytterligare förlängning av vårt samarbete med Autostock”, säger Johanna Belitz, Valour Head of Sales France and Nordics. ”Coinbot Zero STEP sticker ut genom att erbjuda automatiserade handelsmöjligheter inte bara med Bitcoin och Ethereum, utan även med andra kryptotillgångar i Valours produktsvit. Detta gör det möjligt för investerare att automatisera sin exponering mot ett brett spektrum av underliggande tillgångar, inklusive Solana eller Cardano, med anmärkningsvärd effektivitet.”

”Utvecklingen av automatiserade strategier för digitala tillgångar är mycket imponerande”, säger Rikard Nilsson, VD för Autostock. ”Med Coinbot Zero STEP väljer vi riskspridning genom att använda flera kryptovalutor, vilket både är fördelaktigt för investeraren och ökar användaraktiviteten. Dessutom kapitaliserar STEP-strategin på perioder av svagare momentum genom att använda ett säljvillkor som är rotat i prisaktion. Automatiserade handelsbeslut baserade på empiriskt härledda algoritmer minskar effektivt påverkan av psykologiska faktorer som annars kan påverka handelsval.”

Valour erbjuder fullt hedgade ETPer för digitala tillgångar med låga eller inga förvaltningsavgifter, med produkter listade på europeiska börser, banker och mäklarplattformar. Valour ETPernas befintliga produktutbud omfattar Valour Uniswap(UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) och Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPer med låga förvaltningsavgifter. ValourBitcoin Zeros flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

Valours flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

Om Autostock

Autostock AB är en svensk analys/handelsplattform exklusivt ansluten till Nordnet Bank, som erbjuder avancerade tekniska analysmetoder, automatiserade handelsmöjligheter och algoritmiska strategier. Användarna kan bestämma på vilken nivå de vill dra nytta av Autotrader-programvarans hjälpmöjligheter och ställa in programvaran individuellt för att passa deras preferenser. Autostock erbjuder också stöd för handlare att utveckla sina egna verktyg, hjälp med att utforska sina handelsidéer, felsöka skriptbaserade algoritmer och mycket mer. Användarna kan följas på Autostocks webbplats och på Facebook.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUQD ETF är en multifaktorfond som fokuserar på amerikanska aktier

Publicerad

den

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) är en mycket stor ETF med tillgångar på 869 miljoner GBP under förvaltning. IUQD ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUQD?

  1. Exponering mot en undergrupp av MSCI-aktier som historiskt har upplevt en stark och stabil vinst
  2. Direktinvesteringar i amerikanska företag som historiskt har upplevt starka och stabila resultat
  3. USA-exponering med fokus på aktier som historiskt har upplevt en stark och stabil vinst

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett index som består av en undergrupp av MSCI USA-aktier som historiskt har haft en stark och stabil vinst.

Investeringsstrategi

MSCI USA Sector Neutral Quality Index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden. Beståndsdelarna väljs ut av tre huvudsakliga lika viktade indikatorer: hög avkastning på eget kapital, låga skuldnivåer och låg vinstvariabilitet från år till år.

Handla IUQD ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURIS38
London Stock ExchangeUSDIUQD

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SPGIS&P GLOBAL INCFinancials4.17US78409V1044USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care4.05US4781601046USD
NKENIKE INC CLASS BConsumer Discretionary3.52US6541061031USD
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology3.44US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology3.40US0378331005USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS ACommunication3.14US30303M1027USD
LLYELI LILLYHealth Care3.11US5324571083USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.75US67066G1040USD
MAMASTERCARD INC CLASS AInformation Technology2.45US57636Q1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.38US1912161007USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära