Följ oss

Nyheter

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Publicerad

den

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Vi har tidigare skrivit om olika typer av infrastrukturprojekt, och nu har vi fastnat för en helt ny börshandlad fond som investerar i denna typ av objekt. Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) lanserades nyligen, den 17 mars 2017, av ETF-leverantören Global X som brukar hantera en del spännande och nischade börshandlade fonder. Just PAVE känns inte särskilt nischad, men kortnamnet är underbart. PAVE står för att stenlägga eller täcka en yta med cement eller asfalt. Om Global X skall lyckas med att bygga USAs framtid med en börshandlad fond eller inte återstår att se, men historiskt sett har infrastruktur visat sig vara en investering som ger stabil avkastning till sina ägare.

Fondens mål

Global X US Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) har för avsikt att leverera ett investeringsresultat som i stort motsvarar kursen och utvecklingen, före avgifter och kostnader, för INDXX US Infrastructure Development Index.

Varför PAVE?

Det är ett bra alternativ för den som önskar investera i infrastruktur. PAVE ger tillgång till en rad olika företag som är involverade i flera aspekter av infrastrukturutveckling. PAVE ger sina andelsägare en möjlighet att med ett instrument få en riktad exponering mot infrastruktursektorn i USA på ett skatteeffektivt sätt.

Denna börshandlade fond investerar som sagt endast i företag som har en möjlighet att dra fördel av ökningen av antalet infrastrukturprojekt inom USAs gränser. En sådan ökning kan komma att drivas på av skattefinansierade projekt, eller ökandet av privata investeringar där företag ser goda möjligheter till lönsamhet, alternativt av förenklade regler som påskyndar processen för godkännande av infrastrukturprojekt

Till skillnad från många befintliga infrastrukturfonder som i första hand tenderar att satsa på tjänste- och energiföretag, investerar PAVE i;

1) företag som deltar i byggandet och konstruktion av infrastrukturprojekt;
2) produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt;
3) tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner; och
4) företag som sysslar med transport av materialanvändning i infrastrukturprojekt.

I detta stycke kommer vi att svara fyra viktiga frågor:

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?
Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?
Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen?
Hur investerar PAVE?

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?

Infrastruktur omfattar motorvägar, gator, järnvägsnät, transitering, flygplatser, hamnar, vattenvägar, avfallshantering, elnät, kommunikationsutrustning och rörledningar. Infrastruktur är ryggraden i varje ekonomi, eftersom det underlättar rörligheten för varor och arbetskraft, vilket möjliggör ökad konkurrens, högre produktivitet och sänkta kostnader. Därför tror många ekonomer att ökade offentliga eller privata utgifter för utveckling av infrastruktur kan öka den ekonomiska tillväxten avsevärt. Enligt forskning från S & P, kan översättas till en ökning om en (1) procent av investeringarna i den amerikanska infrastrukturen leda till till en ökning av BNP med 1,7 procent, eller en 70 procentig avkastning på investeringen.

Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?

USAs infrastruktur byggdes till stor del efter Andra Världskrigets slut, vilket gör att den är föråldrad. En bristande finansiering har gjort att det saknats möjligheter att förbätra standarden av dessa tillgångar.

Utgifterna för infrastrukturbyggande har nominellt ökat med en årstakt på 3,6 procent under de senaste 15 åren, men justerat för inflation och reell BNP-tillväxt så har siffran fallit med 0,2 procent. Dessa siffror blir ännu mer oroande när det fördelas på olika undergrupper. Observera kraftsegmentet, vilket inkluderar elkraftsproduktion, distribution, lagring och transport av olja och naturgas. Detta är det enda segment som visar en verklig tillväxt i konstruktionsutgifterna i förhållande till BNP.
(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Som ett resultat av låga investeringar, och dåligt underhåll och låg utveckling av den amerikanska infrastrukturen är hela sektorn i behov av en modernisering. The American Society of Civil Engineers (ACSE) gav USA: s infrastruktur betyget D+ i sitt senaste ”Report Card”. I rapporten framgår att ACSE anser att den försummade infrastrukturen kan komma att få negativa ekonomiska konsekvenser för USA.

ACSE anser att ett misslyckande att ta itu med landets infrastrukturbehov kan leda till att USAs BNP minskar med fyra biljoner dollar för BNP. ACSE anser också att det leder till förlusten av 2,5 miljoner arbetstillfällen fram till och med 2025.

Mängden investeringar som krävs för att bygga om och utvidga landets infrastruktur är enorm. ACSE tror att USA kommer att behöva spendera 3,3 biljoner dollar på infrastruktur under perioden 2016-2025, och nästan 10,8 biljoner dollar fram till och med 2040. I dagsläget är nästan hälften av dessa projekt ofinansierade vilket nödvändiggör betydande ökningar av investeringar från offentliga och privata källor i USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: American Society of Civil Engineers, ‘Failure to Act’, 2016.

Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen i USAs framtid?

Det finns flera potentiella metoder för att stimulera en ökad utveckling av infrastrukturen. Några exempel är:

På lokal nivå:

1. Statliga och lokala myndigheter kan använda offentliga medel för att utveckla nya infrastrukturprojekt, främst genom utgivande av skattegynnade muni obligationer.
2. Statliga och lokala myndigheter kan också vända sig till offentlig-privata partnerskap, som gör det möjligt för privata företag att lämna anbud på offentliga infrastrukturprojekt, medan lokala myndigheter eller vägtullar subventionerar och finansierar privata företag.
3. Kommunerna skulle kunna utnyttja skatteökning som ett sätt för finansiering (TIF), något som gör det möjligt för kommuner att finansiera utvecklingen av infrastrukturen med framtida ökningar av fastighetsskatteintäkter.

På federal nivå:

1. Den amerikanska regeringen kunde finansiera ytterligare utgifter för infrastruktur, som 2015 ”Fixing Amerikas Surface Transportation Act” (FAST Act), som tilldelades 305 miljarder dollar över fem år att förbättra USA:s åldrande motorvägar, järnvägar och offentliga transportsystem.
2. En annan metod, som gynnas av Trumpadministrationen är att få kongressen att anta skatteincitament för kostnaderna för infrastruktur som skulle kunna förbättra ekonomin för privatfinansierade infrastrukturprojekt, såsom vägtullar.
3. En icke-monetär stimulans till utveckling av infrastruktur skulle vara en renodling av federala rättsliga hinder inför stora infrastrukturprojekt, vilket skulle kunna minska kostnaderna och påskynda deras utveckling.

Hur investerar PAVE?

I många fall tenderar infrastrukturinvesteringar att fokusera på ägare och operatörer av existerande infrastrukturtillgångar, snarare än på de företag som har en betydande del av sina intäkter för att bygga eller upprätthålla infrastruktur i USAs framtid.

90 procent av de företag som ingår i S & P Global Infrastructure Index är tillverkningsföretag, och energibolag som arbetar med olika typer av infrastrukturprojekt. Även om dessa företag gör stora investeringar för att upprätthålla och utveckla infrastrukturen så gynnas de endast till en mindre del av de totala satsningarna på på infrastruktur i USA. Under 2016 stod dessa företag för en tredjedel av de totala investeringarna inom infrastruktursektorn i USA. Av dessa svarade 40 procent för underhåll av befintlig infrastruktur.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: Bloomberg, S&P. As of 1/31/2017.

Med tanke på koncentrationen av börsnoterade infrastrukturföretag inom sektorer som Utilities och Energy ser vi att en stor del av investeringarna är koncentrerad till ett fåtal delar av infrastrukturen. Därför deltar en stor del företagen inom dessa sektorer inte i en betydande del av infrastrukturutvecklingen, såsom bygga vägar, broar och vatteninfrastruktur som behövs för USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Istället för att fokusera på företag som arbetar med befintliga infrastrukturtillgångar är PAVE utformad för att ge exponering mot bolag som kommer att få ökade intäkter som en följd av högre investeringar av både offentliga och privatfinansierade infrastrukturprojekt. Dessa företag kommer således att öka sina intäkter, oavsett om det handlar om underhålla existerande infrastrukturprojekt eller om det är fråga om att utveckla nya projekt. De kan därför gynnas av ökad omsättning under en period om flera år innan dessa projekt är färdigutvecklade.

Dessa företag är involverade i konstruktion av infrastrukturprojekt, produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt, tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner, och företag som sysslar med transport av material som används i infrastrukturprojekt. Det är dessa företag som kan bygga USAs framtid, och PAVEs andelsägare kan dra ekonomisk nytta av detta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUME ETF investerar i amerikanska aktier med momentum

Publicerad

den

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 931 miljoner GBP under förvaltning. IUME ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUME?

Exponering mot en portfölj av amerikanska företag som uppvisar momentumfaktorn samt positiva miljö-, sociala och styrningsegenskaper (ESG).

Utesluter uttryckligen emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.

Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar amerikanska aktier som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är MSCI USA-index.

Handla IUME ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIUME
SIX Swiss ExchangeUSDIUME

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology7.45US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology5.06US0378331005USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples3.09US7427181091USD
LLYELI LILLYHealth Care3.09US5324571083USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.94US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.91US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples2.79US7134481081USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.63US67066G1040USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.57US1101221083USD
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INCInformation Technology2.34US0530151036USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära