Följ oss

Nyheter

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Publicerad

den

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Vi har tidigare skrivit om olika typer av infrastrukturprojekt, och nu har vi fastnat för en helt ny börshandlad fond som investerar i denna typ av objekt. Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) lanserades nyligen, den 17 mars 2017, av ETF-leverantören Global X som brukar hantera en del spännande och nischade börshandlade fonder. Just PAVE känns inte särskilt nischad, men kortnamnet är underbart. PAVE står för att stenlägga eller täcka en yta med cement eller asfalt. Om Global X skall lyckas med att bygga USAs framtid med en börshandlad fond eller inte återstår att se, men historiskt sett har infrastruktur visat sig vara en investering som ger stabil avkastning till sina ägare.

Fondens mål

Global X US Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) har för avsikt att leverera ett investeringsresultat som i stort motsvarar kursen och utvecklingen, före avgifter och kostnader, för INDXX US Infrastructure Development Index.

Varför PAVE?

Det är ett bra alternativ för den som önskar investera i infrastruktur. PAVE ger tillgång till en rad olika företag som är involverade i flera aspekter av infrastrukturutveckling. PAVE ger sina andelsägare en möjlighet att med ett instrument få en riktad exponering mot infrastruktursektorn i USA på ett skatteeffektivt sätt.

Denna börshandlade fond investerar som sagt endast i företag som har en möjlighet att dra fördel av ökningen av antalet infrastrukturprojekt inom USAs gränser. En sådan ökning kan komma att drivas på av skattefinansierade projekt, eller ökandet av privata investeringar där företag ser goda möjligheter till lönsamhet, alternativt av förenklade regler som påskyndar processen för godkännande av infrastrukturprojekt

Till skillnad från många befintliga infrastrukturfonder som i första hand tenderar att satsa på tjänste- och energiföretag, investerar PAVE i;

1) företag som deltar i byggandet och konstruktion av infrastrukturprojekt;
2) produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt;
3) tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner; och
4) företag som sysslar med transport av materialanvändning i infrastrukturprojekt.

I detta stycke kommer vi att svara fyra viktiga frågor:

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?
Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?
Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen?
Hur investerar PAVE?

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?

Infrastruktur omfattar motorvägar, gator, järnvägsnät, transitering, flygplatser, hamnar, vattenvägar, avfallshantering, elnät, kommunikationsutrustning och rörledningar. Infrastruktur är ryggraden i varje ekonomi, eftersom det underlättar rörligheten för varor och arbetskraft, vilket möjliggör ökad konkurrens, högre produktivitet och sänkta kostnader. Därför tror många ekonomer att ökade offentliga eller privata utgifter för utveckling av infrastruktur kan öka den ekonomiska tillväxten avsevärt. Enligt forskning från S & P, kan översättas till en ökning om en (1) procent av investeringarna i den amerikanska infrastrukturen leda till till en ökning av BNP med 1,7 procent, eller en 70 procentig avkastning på investeringen.

Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?

USAs infrastruktur byggdes till stor del efter Andra Världskrigets slut, vilket gör att den är föråldrad. En bristande finansiering har gjort att det saknats möjligheter att förbätra standarden av dessa tillgångar.

Utgifterna för infrastrukturbyggande har nominellt ökat med en årstakt på 3,6 procent under de senaste 15 åren, men justerat för inflation och reell BNP-tillväxt så har siffran fallit med 0,2 procent. Dessa siffror blir ännu mer oroande när det fördelas på olika undergrupper. Observera kraftsegmentet, vilket inkluderar elkraftsproduktion, distribution, lagring och transport av olja och naturgas. Detta är det enda segment som visar en verklig tillväxt i konstruktionsutgifterna i förhållande till BNP.
(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Som ett resultat av låga investeringar, och dåligt underhåll och låg utveckling av den amerikanska infrastrukturen är hela sektorn i behov av en modernisering. The American Society of Civil Engineers (ACSE) gav USA: s infrastruktur betyget D+ i sitt senaste ”Report Card”. I rapporten framgår att ACSE anser att den försummade infrastrukturen kan komma att få negativa ekonomiska konsekvenser för USA.

ACSE anser att ett misslyckande att ta itu med landets infrastrukturbehov kan leda till att USAs BNP minskar med fyra biljoner dollar för BNP. ACSE anser också att det leder till förlusten av 2,5 miljoner arbetstillfällen fram till och med 2025.

Mängden investeringar som krävs för att bygga om och utvidga landets infrastruktur är enorm. ACSE tror att USA kommer att behöva spendera 3,3 biljoner dollar på infrastruktur under perioden 2016-2025, och nästan 10,8 biljoner dollar fram till och med 2040. I dagsläget är nästan hälften av dessa projekt ofinansierade vilket nödvändiggör betydande ökningar av investeringar från offentliga och privata källor i USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: American Society of Civil Engineers, ‘Failure to Act’, 2016.

Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen i USAs framtid?

Det finns flera potentiella metoder för att stimulera en ökad utveckling av infrastrukturen. Några exempel är:

På lokal nivå:

1. Statliga och lokala myndigheter kan använda offentliga medel för att utveckla nya infrastrukturprojekt, främst genom utgivande av skattegynnade muni obligationer.
2. Statliga och lokala myndigheter kan också vända sig till offentlig-privata partnerskap, som gör det möjligt för privata företag att lämna anbud på offentliga infrastrukturprojekt, medan lokala myndigheter eller vägtullar subventionerar och finansierar privata företag.
3. Kommunerna skulle kunna utnyttja skatteökning som ett sätt för finansiering (TIF), något som gör det möjligt för kommuner att finansiera utvecklingen av infrastrukturen med framtida ökningar av fastighetsskatteintäkter.

På federal nivå:

1. Den amerikanska regeringen kunde finansiera ytterligare utgifter för infrastruktur, som 2015 ”Fixing Amerikas Surface Transportation Act” (FAST Act), som tilldelades 305 miljarder dollar över fem år att förbättra USA:s åldrande motorvägar, järnvägar och offentliga transportsystem.
2. En annan metod, som gynnas av Trumpadministrationen är att få kongressen att anta skatteincitament för kostnaderna för infrastruktur som skulle kunna förbättra ekonomin för privatfinansierade infrastrukturprojekt, såsom vägtullar.
3. En icke-monetär stimulans till utveckling av infrastruktur skulle vara en renodling av federala rättsliga hinder inför stora infrastrukturprojekt, vilket skulle kunna minska kostnaderna och påskynda deras utveckling.

Hur investerar PAVE?

I många fall tenderar infrastrukturinvesteringar att fokusera på ägare och operatörer av existerande infrastrukturtillgångar, snarare än på de företag som har en betydande del av sina intäkter för att bygga eller upprätthålla infrastruktur i USAs framtid.

90 procent av de företag som ingår i S & P Global Infrastructure Index är tillverkningsföretag, och energibolag som arbetar med olika typer av infrastrukturprojekt. Även om dessa företag gör stora investeringar för att upprätthålla och utveckla infrastrukturen så gynnas de endast till en mindre del av de totala satsningarna på på infrastruktur i USA. Under 2016 stod dessa företag för en tredjedel av de totala investeringarna inom infrastruktursektorn i USA. Av dessa svarade 40 procent för underhåll av befintlig infrastruktur.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: Bloomberg, S&P. As of 1/31/2017.

Med tanke på koncentrationen av börsnoterade infrastrukturföretag inom sektorer som Utilities och Energy ser vi att en stor del av investeringarna är koncentrerad till ett fåtal delar av infrastrukturen. Därför deltar en stor del företagen inom dessa sektorer inte i en betydande del av infrastrukturutvecklingen, såsom bygga vägar, broar och vatteninfrastruktur som behövs för USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Istället för att fokusera på företag som arbetar med befintliga infrastrukturtillgångar är PAVE utformad för att ge exponering mot bolag som kommer att få ökade intäkter som en följd av högre investeringar av både offentliga och privatfinansierade infrastrukturprojekt. Dessa företag kommer således att öka sina intäkter, oavsett om det handlar om underhålla existerande infrastrukturprojekt eller om det är fråga om att utveckla nya projekt. De kan därför gynnas av ökad omsättning under en period om flera år innan dessa projekt är färdigutvecklade.

Dessa företag är involverade i konstruktion av infrastrukturprojekt, produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt, tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner, och företag som sysslar med transport av material som används i infrastrukturprojekt. Det är dessa företag som kan bygga USAs framtid, och PAVEs andelsägare kan dra ekonomisk nytta av detta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vad är syntetiska ETFer?

Publicerad

den

Lanseringen av den första börshandlade fonden (ETF) förändrade investeringslandskapet. ETFer gav den dubbla fördelen med kombinerad investerings- och handelsflexibilitet tillsammans med att de var ett kostnadseffektivt, transparent och bekvämt läge för investerare att få tillgång till en mängd olika investeringsmöjligheter. ETFer har vuxit till att bli en av de mest populära produkterna globalt. Under åren har många avancerade, innovativa och exotiska versioner av ETFer lanserats – syntetiska ETFer är en av dem. Här är en översikt över syntetiska ETFer.

Lanseringen av den första börshandlade fonden (ETF) förändrade investeringslandskapet. ETFer gav den dubbla fördelen med kombinerad investerings- och handelsflexibilitet tillsammans med att de var ett kostnadseffektivt, transparent och bekvämt läge för investerare att få tillgång till en mängd olika investeringsmöjligheter. ETFer har vuxit till att bli en av de mest populära produkterna globalt. Under åren har många avancerade, innovativa och exotiska versioner av ETFer lanserats – syntetiska ETFer är en av dem. Här är en översikt över syntetiska ETFer.

Syntetiska ETFer kan betraktas som motsatsen till fysiska eller traditionella ETFer. Till skillnad från en fysisk ETF som köper aktier i ett underliggande index som spåras, innehar syntetiska ETF:er inga värdepapper utan inleder en totalavkastningsswap med finansinstitut som lovar att betala avkastningen på jämförelseindexet till ETFen. De två huvudstrukturerna som används i syntetiska ETFer är finansierade och ofinansierade.

Syntetiska ETFer jämförs ofta med fysiska ETFer. Medan fysiska tillgångar får poäng över syntetiska ETFer när det gäller att äga fysiska värdepapper, har syntetiska ETFer en fördel när det gäller att ta exponering mot svåråtkomliga tillgångar (som råolja). Den syntetiska replikeringsmetoden erbjuder fördelar när det gäller tracking error jämfört med fysiska ETFer, men motpartsrisken ökar risken förknippad med syntetiska ETFer.

För att bekämpa motpartsrisken ställs swappen som ingåtts av syntetiska börshandlade fonder som säkerhet i en portfölj av värdepapper som den har tillgång till om swappen inte uppfyller sina åtaganden. Det bör noteras att värdepapperen i säkerhetskorgen i allmänhet skiljer sig från de värdepapper som hänvisas till av ETFen.

”Därför är nivån på säkerheter – marknadsvärdet på säkerhetskorgen – viktig för att skydda investerare mot förluster i fall ETF-motparten inte respekterar swapkontraktet. Om kreditkvaliteten eller likviditeten för säkerhetstillgångarna är lägre än ETFens benchmarktillgångar, kan denna skillnad utgöra ytterligare risker för ETF-investerarna”, enligt FEDS Notes. För att minimera sådana risker, inför ETF-leverantörer och tillsynsmyndigheter restriktioner och utfärdar riktlinjer kring värdet och sammansättningen av ersättningskorgen.

Syntetiska ETFer introducerades först 2001 i Europa och blev snart enormt populära och stod för mer än en tredjedel av ETFerna där. Det skedde dock en minskning av dessa produkter i efterdyningarna av finanskrisen och eurokrisen då tillsynsmyndigheter som Financial Stability Board och IMF utfärdade varningsrapporter som väckte oro över motparts- och likviditetsrisker. Detta resulterade i en gradvis minskning av det förvaltade kapitalet. Under 2010 hölls 46 % av tillgångarna i aktie-ETFer och 35 % av tillgångarna i ränte-ETFer i syntetiska fonder i Europa. Men i slutet av 2020 hade antalet krympt till 17 % respektive 5 %.

I jämförelse med Europa är den amerikanska marknaden jämförelsevis mindre. Den främsta anledningen till detta var begränsningen av lanseringen av nya syntetiska ETFer av U.S. Securities and Exchange Commission; den var tvungen att drivas av en kapitalförvaltare som redan sponsrade syntetiska ETF:er före 2010. Enligt en Bloomberg-rapport, In the whole ETF universe, only 1,020 ETFs are synthetic, vilket motsvarar ungefär 11% av universum; av det antalet är 67 % i EMEA, 23 % i Amerika och 10 % i Asien-Stillahavsområdet.

Det har funnits ett förnyat intresse för syntetiska ETFer, särskilt för europeiska syntetiska ETFer med hemvist i USA. Detta beror särskilt på det gynnsamma lagstadgade skattesystemet för specifika produkter. Enligt Section 871(m) i Internal Revenue Code tillåter användningen av vissa derivat indexets totala avkastning, dvs. fri från källskatt på utdelningar jämfört med en källskatt på 15 %-30 % för vanliga ETFer.

Nasdaq-100, S&P 500 och MSCI World är några av de populära index som syntetiskt replikeras. I september 2020 lanserade BlackRock iShares S&P 500 Swap UCITS ETF. ETFen har 919,83 miljoner USD som tillgångar under förvaltning. Dessutom har BlackRock en syntetisk ETF som spårar Nasdaq-100, som lanserades 2006 och kallas iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (EXXT). Några av de andra populära syntetiska ETFerna som spårar dessa stora index är från Invesco, Amundi, Lyxor och DWS (Xtrackers). I mars 2021 lanserades NASDAQ-100 Swap UCITS ETF av Invesco.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur man handlar med sojabönor

Publicerad

den

Sojabönor är en basföda för människor över hela världen, så efterfrågan tenderar att vara hög. Ta reda på hur du handlar med sojabönsmarknader, faktorerna som påverkar prissättningen och några strategier du kan använda för att handla med dessa populära råvaror. Hur man handlar med sojabönor.

Sojabönor är en basföda för människor över hela världen, så efterfrågan tenderar att vara hög. Ta reda på hur du handlar med sojabönor, faktorerna som påverkar prissättningen och några strategier du kan använda för att handla med dessa populära råvaror. Hur man handlar med sojabönor.

Det finns tre typer av sojabönprodukter tillgängliga för handel på råvarumarknaden: sojabönor, sojabönolja och sojabönmjöl. Priserna för var och en av dessa tillgångar kan variera mycket på grund av deras olika användningsområden. Sojamjöl används till stor del i djurfoder, medan sojabönor används för mänsklig konsumtion i livsmedel som tofu, sojamjölk, sojasås och misopasta. Sojaolja är en vegetabilisk olja, som främst används i livsmedel och som matolja.

Med den expanderande och fortsatta utvecklingen av många tillväxtmarknadsekonomier är det troligt att efterfrågan på sojabönor kommer att öka under de kommande åren, både för mänsklig konsumtion och för djurfoder.

Historiskt sett har priset på sojabönor varit knutet till utbudet och efterfrågan på andra grödor som majs på världsmarknaden. Majs växer under mycket liknande förhållanden som sojabönor, så bönder, särskilt de i Amerika, kommer ofta att bestämma i början av växtsäsongen vilken gröda de ska plantera för det året, beroende på statliga subventioner.

Du kan ta ställning till de tre varianterna av sojabönsterminer med IG genom att handla med CFD:er.

Vad driver priset på sojabönor?

Som med de flesta råvaror påverkas priserna på sojabönsprodukter av utbud och efterfrågan. Några av de viktigaste drivkrafterna bakom utbud och efterfrågan på sojabönor är:

USA:s produktion

Styrka av den amerikanska dollarn

Efterfrågan på tillväxtmarknader

Alternativa oljor

Etanolsubventioner.

I grund och botten, om fler människor vill köpa sojabönor än sälja dem, kommer priset att stiga eftersom de är mer eftertraktade (’efterfrågan’ överstiger ’utbudet’). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan, kommer deras pris att falla.

USA:s produktion

USA är den största producenten och exportören av sojabönor, med 4,6 miljarder bushel sojabönor som skördades under 2017-2018.1 Som ett resultat kan utbudschocker såsom ogynnsamma väderförhållanden, inklusive orkaner eller torka i viktiga amerikanska sojaproducerande stater, påverka produktionen och därmed begränsa mängden sojabönor som är tillgängliga för den globala marknaden.

Styrka av den amerikanska dollarn

I likhet med många andra råvaror är priserna på sojabönor noterade i amerikanska dollar. Detta innebär att sojabönsproducenter får lägre utbetalningar (nominellt) för sina produkter när den amerikanska dollarn är stark, och mer pengar när dollarn är svag.

Efterfrågan på tillväxtmarknader

Tillväxtmarknadsekonomier som Indien och Sydafrika behöver importera allt större mängder sojabönor för att tillgodose kraven från deras redan stora eller växande befolkning. Denna ökade efterfrågan kan få priset på sojabönsprodukter att stiga om utbudet förblir detsamma under de kommande åren.

Alternativa oljor

Sojabönsolja måste konkurrera med många andra populära oljor på marknaden inklusive raps, linfrö och bomullsfrö. Efterfrågan på dessa andra oljor kan påverka priset och efterfrågan på sojaolja.

Etanolsubventioner

För att öka etanolproduktionen subventionerar den amerikanska regeringen majsbönder. Om subventionerna för majs skulle upphöra, kan fler bönder välja att odla sojabönor, vilket skulle öka utbudet, och detta skulle kunna få ner priset på sojabönor.

Sätt att handla med sojabönor

Terminskontrakt

Det vanligaste sättet som handlare tar position på sojabönsmarknaderna är med ett terminskontrakt. Terminskontrakt gör det möjligt för handlare att gå med på leverans av en viss mängd sojabönor, sojabönolja eller sojamjöl vid ett fastställt datum i framtiden till ett överenskommet pris. Men med ett terminskontrakt kan en handlare behöva ta emot sojabönorna så småningom. Om de inte har tillräckliga förvaringsmöjligheter kan detta vara problematiskt.

Med IG kan du spekulera i priset på ett terminskontrakt – utan att ta äganderätten till den underliggande tillgången – med ett CFD-handelskonto.

Optioner

Bortsett från terminer kan handlare använda optioner för att spekulera i priset på sojabönor. Det finns två typer av alternativ, puts och calls, och båda ger handlare rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång före ett visst utgångsdatum.

CFDer

CFD:er gör att du kan göra förutsägelser om prisrörelserna på sojabönsmarknaderna utan att själva ta äganderätten till de fysiska tillgångarna. CFD:er kan fungera som en effektiv säkring för dina andra aktiva positioner eftersom de gör det möjligt för dig att gå kort eller lång för att dra nytta av såväl marknadsnedgångar som ökningar.

När du handlar med sojabönor med CFD:er hos IG kan du bestämma om du ska spekulera på ett spotpris, som inte har något fast utgångsdatum, eller ett terminskontrakt. Detta ger dig flexibiliteten att ta en kort eller lång sikt över din valda marknad och att säkra dina andra aktiva positioner.

Lär dig mer om CFD-handel

Populära strategier för handel med sojabönor är

Gain spreads

Crush spreads

Gain spreads

På grund av de nära banden mellan prisrörelserna på majs och sojabönsgrödor är majs-sojabönspålägget en gynnsam metod för sojabönhandlare att uppnå vinst. Detta innebär att bestämma hur många skäppor majs som krävs för att köpa en skäppa sojabönor. Om förhållandet mellan majs och sojabönor är över historiska nivåer skulle sojabönor i allmänhet anses vara övervärderade, medan om förhållandet är under historiska nivåer kan de vara undervärderade.

Men Gain spreads anses i bästa fall vara vägledande och är inte en fast garanti för att sojabönor kommer att vara mer eller billigare när som helst.

Crush spreads

Crush spreads hänvisar till processen att krossa sojabönor för att extrahera deras olja. Crush spreads används för att bestämma skillnaden mellan priset på de råa sojabönorna och dess biprodukter som sojaolja och sojamjöl, som tenderar att vara dyrare.

Om det finns en skillnad mellan priset på råa sojabönor och de biprodukter de kan producera (när produktionskostnaden är inräknat), kommer vissa handlare att försöka dra fördel av detta genom att gå long på en marknad och short på en annan. Detta görs i väntan på att marknaderna anpassar sig över tiden.

Handelstider för sojabönor

PlatsTrading hours*
Chicago19:00 – 07:45 and 18:30 – 13:20 (Central time)
London01:00 – 13:45 and 14:30 – 19:20 (UK time)
Singapore09:00 – 21:45 and 22:30 – 03:30 (Singapore time)

*Timmar ställs in av CBOT (CME Group) och kan variera. Tiderna kommer att skifta mellan mars och november när Storbritannien och USA ändrar till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.

Ytterligare tips för handel med sojabönor

Sojabönor är en mycket volatil marknad på grund av den effekt som väderförhållanden eller sjukdomar kan ha på skörden år efter år. Med detta i åtanke är det viktigt för handlare att hålla ett öga på faktorer som kan påverka utbudet av sojabönor.

Detta inkluderar faktorer som om andra grödor som majs är billigare för ett visst år, vilket skulle innebära att sojabönor skulle ha mindre efterfrågan på djurfoder. På samma sätt, om köttpriserna skulle falla, kan efterfrågan på sojabaserade alternativ som tofu också uppleva en nedgång.

Handlare kan hålla sig uppdaterade med råvarumarknadsnyheter med IG:s nyhets- och

Öppna, övervaka och stäng din första position

Fortsätt läsa

Nyheter

ARXK ETF försöker tjäna pengar på tekniska innovationer

Publicerad

den

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARXK ETF) med ISIN IE000GA3D489, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARXK ETF) med ISIN IE000GA3D489, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETF investerar i företag från hela världen som förväntas få intäkter från tekniska innovationer. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % p.a. ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer ARK Innovation index. Denna ETF replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 12 april 2024 och har sin hemvist i Irland.

Fondsammanfattning

ARK Innovation UCITS ETF strävar efter att investera i företag som är involverade i ”disruptiv innovation”, definierat som introduktionen av en tekniskt möjlig ny produkt eller tjänst som potentiellt förändrar hur världen fungerar.

Dessa är företag som förlitar sig på eller drar nytta av utvecklingen av nya produkter eller tjänster, tekniska förbättringar och framsteg inom vetenskaplig forskning relaterad till genomik; automation och tillverkning, transport, energi, artificiell intelligens och material; ökad användning av delad teknik, infrastruktur och tjänster; och teknik som gör finansiella tjänster mer effektiva.

Investeringscase

Detta decennium kommer transformativ teknik att omforma det globala ekonomiska landskapet. Fem viktiga innovationsplattformar – AI, Robotics, Multiomic Sequencing, Public Blockchains och Energy Storage – konvergerar för att katalysera en framtid långt bortom omfattningen av de första och andra industriella revolutionerna. Centralt för denna konvergens är AI redo att påskynda tillväxten inom alla sektorer.

Speciellt har AI:s effektivitet dramatiskt minskat kostnaden för att skriva det skrivna ordet från den sekellånga standarden på $300 till $400 per 1 000 ord till bara 16 cent, vilket visar på en djupgående ekonomisk inverkan. Vi räknar med att det globala aktiemarknadsvärdet kopplat till innovation kan svälla från 16 % till över 60 % till 2030, vilket markerar en betydande förändring i innovations- och investeringsdynamiken.

Denna era av teknisk konvergens är mer än evolutionär; det representerar ett revolutionerande steg framåt, som förebådar en ny tid av möjligheter, tillväxt och samhälleliga framsteg. När dessa teknologier sammanflätas, skissar de upp planen för en framtid full av möjligheter, vilket sätter scenen för ett nytt kapitel i historien om mänskliga framsteg.

Handla ARXK ETF

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARXK ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURARXK

Största innehav

NamnISINVikt %Valuta
TESLA INC COM USD0.001US88160R10149,85USD
COINBASE GLOBAL INC COM CL AUS19260Q10768,9USD
ROKU INC COM CL AUS77543R10237,9USD
BLOCK INCUS85223410366,87USD
UIPATH INCUS90364P10575,63USD
CRISPR THERAPEUTICS AG COM CHF0.03CH03340811374,98USD
ROBLOX CORP COM CL AUS77104910334,61USD
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL AUS98980L10174,58USD
ROBINHOOD MARKETS INCUS77070010274,14USD
UNITY SOFTWARE INC COMUS91332U10163,81USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära