Följ oss

Nyheter

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Publicerad

den

Bygg USAs framtid med en börshandlad fond

Vi har tidigare skrivit om olika typer av infrastrukturprojekt, och nu har vi fastnat för en helt ny börshandlad fond som investerar i denna typ av objekt. Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) lanserades nyligen, den 17 mars 2017, av ETF-leverantören Global X som brukar hantera en del spännande och nischade börshandlade fonder. Just PAVE känns inte särskilt nischad, men kortnamnet är underbart. PAVE står för att stenlägga eller täcka en yta med cement eller asfalt. Om Global X skall lyckas med att bygga USAs framtid med en börshandlad fond eller inte återstår att se, men historiskt sett har infrastruktur visat sig vara en investering som ger stabil avkastning till sina ägare.

Fondens mål

Global X US Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE) har för avsikt att leverera ett investeringsresultat som i stort motsvarar kursen och utvecklingen, före avgifter och kostnader, för INDXX US Infrastructure Development Index.

Varför PAVE?

Det är ett bra alternativ för den som önskar investera i infrastruktur. PAVE ger tillgång till en rad olika företag som är involverade i flera aspekter av infrastrukturutveckling. PAVE ger sina andelsägare en möjlighet att med ett instrument få en riktad exponering mot infrastruktursektorn i USA på ett skatteeffektivt sätt.

Denna börshandlade fond investerar som sagt endast i företag som har en möjlighet att dra fördel av ökningen av antalet infrastrukturprojekt inom USAs gränser. En sådan ökning kan komma att drivas på av skattefinansierade projekt, eller ökandet av privata investeringar där företag ser goda möjligheter till lönsamhet, alternativt av förenklade regler som påskyndar processen för godkännande av infrastrukturprojekt

Till skillnad från många befintliga infrastrukturfonder som i första hand tenderar att satsa på tjänste- och energiföretag, investerar PAVE i;

1) företag som deltar i byggandet och konstruktion av infrastrukturprojekt;
2) produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt;
3) tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner; och
4) företag som sysslar med transport av materialanvändning i infrastrukturprojekt.

I detta stycke kommer vi att svara fyra viktiga frågor:

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?
Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?
Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen?
Hur investerar PAVE?

Hur viktigt är infrastruktur för ekonomisk tillväxt?

Infrastruktur omfattar motorvägar, gator, järnvägsnät, transitering, flygplatser, hamnar, vattenvägar, avfallshantering, elnät, kommunikationsutrustning och rörledningar. Infrastruktur är ryggraden i varje ekonomi, eftersom det underlättar rörligheten för varor och arbetskraft, vilket möjliggör ökad konkurrens, högre produktivitet och sänkta kostnader. Därför tror många ekonomer att ökade offentliga eller privata utgifter för utveckling av infrastruktur kan öka den ekonomiska tillväxten avsevärt. Enligt forskning från S & P, kan översättas till en ökning om en (1) procent av investeringarna i den amerikanska infrastrukturen leda till till en ökning av BNP med 1,7 procent, eller en 70 procentig avkastning på investeringen.

Hur ser situationen ut för USAs infrastruktur?

USAs infrastruktur byggdes till stor del efter Andra Världskrigets slut, vilket gör att den är föråldrad. En bristande finansiering har gjort att det saknats möjligheter att förbätra standarden av dessa tillgångar.

Utgifterna för infrastrukturbyggande har nominellt ökat med en årstakt på 3,6 procent under de senaste 15 åren, men justerat för inflation och reell BNP-tillväxt så har siffran fallit med 0,2 procent. Dessa siffror blir ännu mer oroande när det fördelas på olika undergrupper. Observera kraftsegmentet, vilket inkluderar elkraftsproduktion, distribution, lagring och transport av olja och naturgas. Detta är det enda segment som visar en verklig tillväxt i konstruktionsutgifterna i förhållande till BNP.
(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Som ett resultat av låga investeringar, och dåligt underhåll och låg utveckling av den amerikanska infrastrukturen är hela sektorn i behov av en modernisering. The American Society of Civil Engineers (ACSE) gav USA: s infrastruktur betyget D+ i sitt senaste ”Report Card”. I rapporten framgår att ACSE anser att den försummade infrastrukturen kan komma att få negativa ekonomiska konsekvenser för USA.

ACSE anser att ett misslyckande att ta itu med landets infrastrukturbehov kan leda till att USAs BNP minskar med fyra biljoner dollar för BNP. ACSE anser också att det leder till förlusten av 2,5 miljoner arbetstillfällen fram till och med 2025.

Mängden investeringar som krävs för att bygga om och utvidga landets infrastruktur är enorm. ACSE tror att USA kommer att behöva spendera 3,3 biljoner dollar på infrastruktur under perioden 2016-2025, och nästan 10,8 biljoner dollar fram till och med 2040. I dagsläget är nästan hälften av dessa projekt ofinansierade vilket nödvändiggör betydande ökningar av investeringar från offentliga och privata källor i USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: American Society of Civil Engineers, ‘Failure to Act’, 2016.

Vilka möjligheter finns för att stimulera utveckling av infrastrukturen i USAs framtid?

Det finns flera potentiella metoder för att stimulera en ökad utveckling av infrastrukturen. Några exempel är:

På lokal nivå:

1. Statliga och lokala myndigheter kan använda offentliga medel för att utveckla nya infrastrukturprojekt, främst genom utgivande av skattegynnade muni obligationer.
2. Statliga och lokala myndigheter kan också vända sig till offentlig-privata partnerskap, som gör det möjligt för privata företag att lämna anbud på offentliga infrastrukturprojekt, medan lokala myndigheter eller vägtullar subventionerar och finansierar privata företag.
3. Kommunerna skulle kunna utnyttja skatteökning som ett sätt för finansiering (TIF), något som gör det möjligt för kommuner att finansiera utvecklingen av infrastrukturen med framtida ökningar av fastighetsskatteintäkter.

På federal nivå:

1. Den amerikanska regeringen kunde finansiera ytterligare utgifter för infrastruktur, som 2015 ”Fixing Amerikas Surface Transportation Act” (FAST Act), som tilldelades 305 miljarder dollar över fem år att förbättra USA:s åldrande motorvägar, järnvägar och offentliga transportsystem.
2. En annan metod, som gynnas av Trumpadministrationen är att få kongressen att anta skatteincitament för kostnaderna för infrastruktur som skulle kunna förbättra ekonomin för privatfinansierade infrastrukturprojekt, såsom vägtullar.
3. En icke-monetär stimulans till utveckling av infrastruktur skulle vara en renodling av federala rättsliga hinder inför stora infrastrukturprojekt, vilket skulle kunna minska kostnaderna och påskynda deras utveckling.

Hur investerar PAVE?

I många fall tenderar infrastrukturinvesteringar att fokusera på ägare och operatörer av existerande infrastrukturtillgångar, snarare än på de företag som har en betydande del av sina intäkter för att bygga eller upprätthålla infrastruktur i USAs framtid.

90 procent av de företag som ingår i S & P Global Infrastructure Index är tillverkningsföretag, och energibolag som arbetar med olika typer av infrastrukturprojekt. Även om dessa företag gör stora investeringar för att upprätthålla och utveckla infrastrukturen så gynnas de endast till en mindre del av de totala satsningarna på på infrastruktur i USA. Under 2016 stod dessa företag för en tredjedel av de totala investeringarna inom infrastruktursektorn i USA. Av dessa svarade 40 procent för underhåll av befintlig infrastruktur.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: Bloomberg, S&P. As of 1/31/2017.

Med tanke på koncentrationen av börsnoterade infrastrukturföretag inom sektorer som Utilities och Energy ser vi att en stor del av investeringarna är koncentrerad till ett fåtal delar av infrastrukturen. Därför deltar en stor del företagen inom dessa sektorer inte i en betydande del av infrastrukturutvecklingen, såsom bygga vägar, broar och vatteninfrastruktur som behövs för USAs framtid.

(klicka för att förstora bilden)

Källa: US Census Bureau. Based on 2016 Construction Spending Survey.

Istället för att fokusera på företag som arbetar med befintliga infrastrukturtillgångar är PAVE utformad för att ge exponering mot bolag som kommer att få ökade intäkter som en följd av högre investeringar av både offentliga och privatfinansierade infrastrukturprojekt. Dessa företag kommer således att öka sina intäkter, oavsett om det handlar om underhålla existerande infrastrukturprojekt eller om det är fråga om att utveckla nya projekt. De kan därför gynnas av ökad omsättning under en period om flera år innan dessa projekt är färdigutvecklade.

Dessa företag är involverade i konstruktion av infrastrukturprojekt, produktion av råvaror, kompositer och produkter som används för att bygga infrastrukturprojekt, tillverkare och distributörer av tunga anläggningsmaskiner, och företag som sysslar med transport av material som används i infrastrukturprojekt. Det är dessa företag som kan bygga USAs framtid, och PAVEs andelsägare kan dra ekonomisk nytta av detta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

European Green Deal om mer än klimatförändringar

Publicerad

den

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

HANetfs chef för ETF-analys Tom Bailey pratar med Thomas Warner från Proactive efter att den tematiska ETF-leverantören meddelade att European Green Deal UCITS ETF (ASWA) har passerat 52 miljoner USD AUM bara två månader efter lanseringen. ASWA är mer än mer än klimatförändringar.

Bailey ger lite bakgrund om produkten, som tagits fram i samarbete med Societe Generale och som fokuserar på EU:s ambitiösa Green Deal-initiativ, som syftar till att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Denna ETF utnyttjar fyra nyckelpolitiska områden: ren energi, hållbara transporter, renovering av byggnader och cirkulär ekonomi.

Bailey betonar att ETFen är europeisk fokuserad, men den inkluderar företag från Storbritannien och länder utanför EU som Norge och Schweiz. Han tror att till skillnad från tidigare energiövergångar kommer den globala strävan mot utsläpp av koldioxid att ledas av politiken med det europeiska gröna avtalet som ett utmärkt exempel.

Trots potentiella politiska risker förblir Bailey optimistisk om ETF:s framtid och säger att den europeiska gröna avtalet handlar om mer än klimatförändringar men också är insvept i EU:s geopolitiska ambitioner.

Handla ASWA ETF

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ökningen av cybersäkerhet i försvarsutgifter

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder. NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att fördjupa sig i cybersäkerhet i försvarsutgifter, den lockande sfären av försvarsfonder och ETFer, med särskilt fokus på NATO Future Defence ETF och vad som skiljer den från traditionella försvarsfonder.

NATO Future Defense ETF framstår som en banbrytande produkt som är skräddarsydd specifikt för Natos utgifter, en kategori som har sett en betydande tillväxt på grund av Ryssland-Ukraina-konflikten och Natos medlemsländers åtaganden att allokera 2 procent av sin BNP till försvaret.

Detta engagemang för att modernisera försvarsstyrkorna, som inkluderar framsteg som obemannade fordon, drönare och cyberförsvarsteknik, har skapat en övertygande investeringsmöjlighet. Noterbart är att NATO Future Defence ETF utmärker sig genom att vara den första i sitt slag, vilket återspeglar det utvecklande landskapet för försvarsutgifter. För närvarande uppfyller endast 11 av de 31 NATO-medlemsländerna utgiftsmålet på 2 procent, men prognoser tyder på att 19 kommer att nå denna tröskel under det kommande året.

Inkluderandet av nya NATO-medlemmar som Finland och Sverige, drivet av deras unika geopolitiska situation, bidrar till den totala ökningen av försvarsutgifterna. Betydande mottagare av denna ökning av cybersäkerhet i försvarsutgifter inkluderar framstående amerikanska försvarsentreprenörer och europeiska företag som Saab.

NATO Future Defense ETF riktar sig dessutom strategiskt mot cyberförsvarsföretag, med insikt om den växande betydelsen av cybersäkerhet inom försvarssektorn. För investerare som vill dra nytta av dessa trender erbjuder denna ETF en attraktiv väg. Att äga en diversifierad portfölj av relevanta företag inom försvarssektorn genom en ETF kan ge exponering för nya möjligheter utan att behöva investera i enskilda aktier. NATO Future Defence ETF är i detta avseende positionerad för att utnyttja försvarsindustrins utvecklande dynamik.

Handla ASWC ETF

Future of Defense UCITS ETF (ASWC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFQ8 ETF investerar i globala företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF har tillgångar på 223 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index. iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified-index spårar de 40 mest likvida företagsobligationer i euro denominerade av icke-finansiella företag.

Handla EFQ8 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8 ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFQ8
Stuttgart Stock ExchangeEUREFQ8
XETRAEUREFQ8

Fortsätt läsa

Populära