Följ oss

Nyheter

Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

Publicerad

den

Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

I en tid när den amerikanska regeringen är nedstängd och skuldtaket är nått främjas både rädslan och volatiliten på de finansiella marknaderna. I sådana tider tenderar investerarna att flockas kring guldet, ett tillgångsslag som under mer än 5 000 år fungerat som en värdebevarare. Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

En närmare på de ETFer som inriktar sig på guld ger en bild av den framtida efterfrågan

Efter rekord utflöden från gulduppbackade börshandlade produkter under andra kvartalet, saktade utflöden ner betydligt under det tredje kvartalet 2013. Investerarna sålde förvisso av sina guldfonder, bara inte med den skyndsamhet som de visade under tidigare månader under året.

Guld-ETPer (Exchange Traded Products), ett tillgångsslag som omfattar börshandlade fonder – en börshandlad värdepapper som följer en aktie, en sektor, ett index eller andra tillgångarklasser eller en korg av tillgångar – såg utflödena minska till 4,2 miljarder dollar, jämfört med rekord utflöden på 19,6 miljarder USD under andra kvartalet 2013, enligt ETF Securities. Enbart under april uppgick utflödena till 8.7 miljarder USD.

SPDR Gold Trust Daily fund flows

En närmare titt på SPDR Gold Trust ger en bild av framtida efterfrågan på guld

Utflödena för SPDR Gold Trust fortsatte under det tredje kvartalet 2013, men i en betydligt långsammare takt än tidigare i år.

Den främsta orsaken till utflöden var de kortsiktiga, taktiska pengar som under 2011 och 2012 placerades i guld och guld-ETFer och som togs ut under prisfallet under våren. Då större delen av dessa pengar nu re-allokerats till andra tillgångsslag är guldfondernas innehav nere på samma nivå som 2010.

Världens största gulduppbackade börshandlade fond (ETF), GLD SPDR Gold Trust bekräftar att den har sett utflöden minska. Under det tredje kvartalet 2013 uppgick utflöden till 2,55 jmiljarder USD, att jämföra med 11,55 miljarder USD under det andra kvartalet i år enligt IndexUniverse. Om detta kan tolkas som att efterfrågan på guld kommer att öka är ännu så länge för tidigt att säga.

Uppmuntrande om guldkursen

Vissa investerare kan finna dessa resultatdata för ETFer uppmuntrande eftersom det kan vara en indikation på en framtida efterfrågekomponent hos guldet. När ett större antal aktörer valde att allokera en så pass stor andel av sitt kapital i guld genom att köpa börshandlade fonder efter kreditkrisen 2008 så bidrog detta i hög grad till att driva upp guldkursen. När dessa stora aktörer valde eller tvingades att sälja en del av sina ETF positioner under det andra kvartalet hjälpte det uppenbarligen till att driva ned guldpriset.

Vid nuvarande nivån på guldpriset har de börshandlade fondernas köp eller försäljningar en minimal påverkan på guldpriset. Även med bakgrund av den osäkerhet som vi ser på marknaden har guldet emellertid inte kunnat hitta stöd i annat än att vara en safe haven.

Med all osäkerhet som rått på metallmarknaderna när den amerikanska regeringen stängdes ned, en allmän förväntat på ytterligare kvantitativa lättnader, förvrängningen av den amerikanska dollarn samt hotet om ännu en skuldtakskomedi som hänger över oss så borde guldet ha uppvisat en betydande styrka.

All den osäkerhet som drabbade metallmarknaderna när den amerikanska regeringen stängde ned under hösten, förväntningarna om ytterligare kvantitativa lättnader, distorsionen av den amerikanska dollarn och hotet om ytterligare en höjning av skuldtaket i USA har skapat ytterligare volatilitet i guldkursen.

Indikationer på den framtida efterfrågan på guld

För enskilda börshandlade fonder med fokus på guld har priserna återhämtat sig även om investerarnas försäljningar lett till nettoutflöden. Data från IndexUniverse visar att var den ETF som var minst populär under september 2013, mätt på utflöden. Både SPDR Gold Trust och iShares Gold Trust IAU backade under Q3, och har under året tappat cirka 22 procent i värde. Notabelt är emellertid att dessa börshandlade fonder steg med nästan 8 procent i värde under årets tredje kvartal, vilket är första kvartalet i år som dessa ETFer slutade på plus. Båda dessa ETFer följer guldpriset väl, och korrelationen är att betrakta som mycket god.

Majoriteten av dessa ETFers ägare är långsiktiga investerare som valt att äga guld i syfte att skydda sig mot växande statsskulder i USA och andra länder och inte vill exponera sig mot riskerna i valutamarknaden. Enligt en nyligen publicerad rapport från ETF Securities finns det anledning att tro att inflödena till de gulduppbackade ETFerna kommer att öka igen när riskerna för ökade statskulder ökar igen.

Enligt uppgifter från World Gold Trust Services har de fysiska innehaven i SPDR Gold Trust minskat från cirka 43 miljoner troy ounce vid årsskiftet 2012/2013 till cirka 29 miljoner troy ounces vid slutet av det tredje kvartalet 2013.

Vad har då hänt med de guld som de gulduppbackade ETFerna har sålt? Fler och fler analytiker är av den åsikten att guldet i en allt större utsträckning har gått till Asien och asiatiska slutkonsumenter vilket då skulle bekräfta bilden av att öst fortsätter att finansiera västvärlden. I Asien är guld och andra ädelmetaller kulturellt att likna vid det sparande som västerlänningar har på sitt sparkonto. De asiatiska investerarna fördrar att äga guldet i fysisk form och har varit nettoköpare sedan raset i april 2013. Sannolikt kommer detta förhållande att fortsätta.

I och med att majoriteten av den globala efterfrågan på guld kommer från tillväxtekonomier bör guldkursen kunna stiga från dessa nivåer, speciellt som allt fler av dessa länders invånare migrerar till medelklassen vilket gör att deras efterfrågan på guld fortsätter att öka.

Det betyder att utflödena från de gulduppbackade ETFerna på nuvarande guldkurs inte stödjer priset, men det finns emellertid tillräckligt med köpare i marknaden för att kunna möta utbudet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.