Följ oss

Nyheter

Invesco för billig att ignorera

Publicerad

den

Invesco för billig att ignorera

Fondbolaget Invesco är kanske inte så känt i Sverige, men erbjuder i rad olika börshandlade fonder och ETFer runt om i världen. Flera av dessa går att handlas av europeiska investerare, både i London och på tyska Xetra. I dag tittar vi emellertid på aktien, inte på fonderna. Invesco, för billig att ignorera. Dessutom betalar detta fondbolag en hög utdelning. Invesco har dessutom utrymme att öka denna utdelning i framtiden. Samtidigt handlas aktien med en betydande rabatt.

Trots att Invesco laggar dess mycket större kollegor, växer företaget genom förvärv som kommer att bidra till att öka intäkterna och stabilisera tillgångsflödena. Med en direktavkastning på 6,9% och den senaste prisnedgången på 38% under de senaste 6 månaderna, erbjuder aktien kanske e övertygande köpmöjlighet.

Alltför ofta fokuserar investerare på # 1 och # 2-spelaren i en bransch, för att de uppriktigt sagt är de största, får mest uppmärksamhet vid media och analytiker och brukar spendera mest på reklam också. Men ofta hittar vi ädelstenar i resten av peer-gruppen, som trots att de verkar vara ett mindre värdefullt företag, erbjuder en övertygande investeringsmöjlighet – särskilt när aktierna i dessa företag handlar med en betydande rabatt till var de borde handlas till.

En kapitalförvaltningsjätte

Invesco (IVZ), kapitalförvaltningsjätten, är ett sådant företag. Det betalar en direktavkastning på 6,9% till aktuellt marknadspris och verkar ha sålt mer än större aktörer inom branschen som BlackRock (BLK) och T. Rowe Price (TROW).

Headwinds förväntas som aktiemarknadsutvecklingen bedöms minska i den närmaste framtiden tillsammans med en möjlig avmattning i världsekonomin – även om båda prognoserna är föremål för debatt om deras sannolikhet och tidpunkt. Trots en sådan negativitet ser Invescos fundamenta som attraktiva eftersom förvaltaren handlar för mycket för en rabatt till sitt eget värde.

Bolagsöversikt och framtidsutsikter

Invesco hanterar mer än 980 miljarder dollar i tillgångar per den 30 september och dess kunder sprids över olika delar av världen. Företaget har en närvaro i 25 länder, medan kunderna kommer från minst 150 länder.

Flera förvärv

Invesco genomförde en rad förvärv under det senaste året, vilket enligt ledningens mening skulle göra det möjligt för företaget att utnyttja stordriftsfördelar. Dessa oorganiska tillväxtåtgärder kommer att bidra till att bredda bolagets kundbas och dess räckvidd. Dessa förvärv har obetydlig överlappning som skulle begränsa de förvärvsutsikter som förvärvats.

Det senaste förvärvet var av Oppenheimer Funds, som har 250 miljarder dollar i Assets Under Management (AUM). Tillsatsen av Oppenheimer Funds kommer att öka Invescos exponering för globala aktier signifikant. Detta kommer oundvikligen göra det möjligt för Invesco att konkurrera om större marknadsandel internationellt – i synnerhet i aktivt förvaltade strategier – men strategin kan ta år att etablera på grund av branschens karaktär som företaget arbetar med och osäkerheten investerare kan bifoga förvärv och framtida planer för var och en av målbolagen.

Investeringsprestanda spelar en stor roll i skapandet av ekonomiska moats i investment management industrin liksom kostnader. De flesta kapitalförvaltare kan inte konkurrera mot BlackRock och Vanguard, men eftersom pendeln svänger mot att gynna aktiv förvaltning kan en solid plattform av aktivt förvaltade medel generera vinster.

Under alla omständigheter placerar Oppenheimer-förvärvet Invesco väl i ett antal tillgångsklasser, förutsatt att deras AUM kan behållas och odlas.

Negativ korrelation

En viktig punkt att notera är den negativa korrelationen som ses mellan Invesco och Oppenheimer Funds prestationsprofiler. Detta kan eventuellt hjälpa Invesco att bedriva bättre under tider av marknadsturbulens eller förändringar i tillgångsallokering.

Utan att komma in i de slutgiltiga detaljerna i varje förvaltares strategier kan vi anta att de fondstrategier som finns på Invesco är helt annorlunda än de hos Oppenheimer, så att när ett företags fonder går bra är det sannolikt ett resultat av att bli utsatt för förmånliga tillgångsklasser eller strategier. Kombinationen av sina medel är därför mer benägna att släpa ut tillgångar och prestanda.

Risker

Det finns headwinds i branschen, inklusive en potentiell björnmarknad – såväl som den tekniska utvecklingen som störa investeringshanteringsutrymmet. Några av de viktigaste riskerna som identifieras inkluderar:

  • Risken för robotrådgivare
  • Low-cost Exchange Traded Funds (ETF)
  • Förväntad underutveckling av aktiemarknaderna

Medan BlackRock redan har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla robotrådgivningstjänster, kommer Invesco ännu att tränga in i det här segmentet, vilket kan vara orsaken till en lägre värderingsmultipel. Å andra sidan har Invesco vidtagit åtgärder för att etablera företaget som leverantör av ETFer, och det finns mer utrymme för tillväxt inom detta segment.

BlackRock leder återigen detta segment med en klar marginal och paradigmskiftet från aktivt förvaltade fonder till indexerade fonder kommer fortsätta att skada industrin i sin helhet. Därför måste Invesco ta itu med detta genom att införa mer antingen kostnadseffektiva, indexerade fonder eller mer aktivt hanterade strategier som skiljer sig från ett riktmärke.

Lönsamhet kontra peers

Med hjälp av organisk och oorganisk tillväxt har företagsintäkterna ökat de senaste åren. Viktigare är att Invesco har kunnat expandera sin vinstmarginal till över 21%, vilket är det högsta som rapporterats under de senaste 10 åren.

Det kan dock vara användbart att analysera hur Invesco har utfört i linje med sina konkurrenter. Under hela värderingsprocessen kommer vi att använda BlackRock, T. Rowe Price och Franklin Resources (NYSE: BEN) som viktiga konkurrenter.

Omsättningstillväxt

Invesco omsättningstillväxt har varit avsevärt lägre än BlackRock och T. Rowe Price, medan marginalen översteg Franklin Resources. Tjurmarknaden har pågått mer än tio år, vilket haft en stor positiv inverkan på kapitalförvaltningsbolagen, men bristen på tillväxt jämfört med sina peers är en indikation på Invescos långsamma anpassning till förändringar i den totala industrin.

BlackRocks intäktsökning kan däremot hänföras till den stora framgången i sitt ETF-erbjudande. Medan både BlackRock och T. Rowe Price har ökat sina intäkter med en mycket högre takt än Invesco, har de också kunnat leverera betydligt högre marginaler jämfört med Invesco. Detta även om BlackRock erbjuder lägre kostnadseffekter.

Värdering

För att uppskatta det verkliga värdet av Invesco bör lönsamhet, resultat och utdelningens hållbarhet övervägas. Därför har jag infört värderingsvärdet som härrör från en tvåstegsutdelningsdiskonteringsmodell till värderingsvärdet av den relativa värderingsmodellen för att komma fram till ett vägt genomsnittligt uppskattat verkligt värde.

Verkligt värde med hjälp av en relativ värderingsmodell

För att uppskatta det verkliga värdet av Invesco med hjälp av en relativ värderingsmodell utarbetades en jämförbar företagsanalysstabell.

BlackRock, trots att bolaget är branschledare, handlas med den lägsta P / E-talet bland sina peers. Invesco handlar dock för närvarande till ett mycket lägre genomsnittligt P / E-förhållande än alla sina kamrater, inklusive BlackRock.

Invesco handlar med en rabatt på över 50% till sitt 5-åriga genomsnittliga P / E-tal. Jag tror inte att Invesco ska överensstämma med dess 5-åriga genomsnitt, främst på grund av en nedgång i aktiemarknaden som kan inträffa inom de närmaste 5 åren. Nya förvärv kommer dock att hjälpa Invesco att tränga in mer på den växande ETF-marknaden och den internationella aktiemarknaden. Zacks Research uppskattar en organisk tillväxttakt på 3% till 5%.

Ett p/e närmare tio

Sammantaget tror jag att Invesco bör handla på ett P / E nära tio gånger sitt TTM-resultat, vilket stöds av min uppfattning att företaget bör handla med rabatt till sina peers, men borde också spegla företagets förmåga att växa vid en högre ränta på grund av oorganiska tillväxtåtgärder.

Icke-organisk tillväxt kommer dock att kosta en högre skuldnivå och potentiell likviditetsutspädning som jag har förvissat mig om att komma fram till detta verkliga värde.

Vid TTM-vinsten per aktie (EPS) på 2,85 USD ska Invesco handla på 28,50 dollar baserat på en P / E på 10 gånger. Detta faller i linje med konsensusanalytikestimatet för Invesco.

Som första steg bör Invesco utdelningspolicy utvärderas för att fastställa utdelningsprocenten för en hög tillväxtperiod och en stabil tillväxtperiod.

Utdelningen har ökat i linje med nettoomsättningen

Utdelningen har ökat i linje med nettoomsättningen. Invesco har betalat ut i genomsnitt 46,48% av vinsten under de senaste 5 åren, en trend som jag ser kommer att fortsätta de närmaste 3 åren.

I linje med detta antagande har en utdelningsandel på 45 procent använts. Vidare har Capital Asset Pricing Model (CAPM) med nedanstående antaganden använts för att komma fram till kostnaden för eget kapital.

Beta = 1,5
Riskfri ränta = 3,5%
Riskpremie = 5,5%
Kostnad för eget kapital = 11,75%

Tillväxten i EPS härleddes med användning av den hållbara tillväxtförhållandeformeln för g = ROE * b där b är retentionsförhållandet.

Efter tre år förväntas bolaget

växa med stabila tre procent. Detta är förväntat AUM minskar när aktiemarknaderna presterar bättre än andra tillgångsklasser, liksom långsiktiga nominella avkastningar.

Högre investeringar bör förväntas i framtiden, eftersom Invesco försöker hålla trit med robotrådgivare och annan teknisk utveckling. Så småningom tror vi att det kan lösa sig till ett mycket högre utbetalningsförhållande på cirka 75%.

Med hjälp av dessa antaganden kommer vi fram till nedanstående värderingsestimat för Invesco.


Det slutliga uppskattade värdet för Invesco baseras på ett vägt genomsnitt av de två verkliga värdena som härrör från de två värderingsmetoderna som används.

Det slutliga uppskattade värdet för Invesco baseras på ett vägt genomsnitt av de två verkliga värdena som härrör från de två värderingsmetoderna som används.

Fair Value

Fair value estimate relative valuation model$28.85
Vikt0.5
Weighted fair value estimate relative valuation model$14.445
  
Fair value estimate the dividend discount model$25.79
Vikt0.5
Weighted fair value dividend discount model$12.895

Weighted average fair value estimate = $27.34

Invesco-aktierna handlas med en rabatt på 60% till eget värde.

Kort analys av utdelningssäkerhet

I det här avsnittet har vi kortfattat tittat på en rad utdelningsskyddsåtgärder för att se om Invesco skulle kunna fortsätta att fördela rikedom till sina aktieägare på nuvarande nivåer.

Free cash flows vs dividends

Med undantag för 2016 har Invesco enkelt täckt sina utdelningar via FCF, vilket är ett positivt tecken på utdelningsinvesterare. Den genomsnittliga utbetalningsgraden på cirka 46% tyder på att företaget arbetar med att finna en balans mellan utdelning och utbetalning av pengar för att finansiera kapitalprojekt.

Free Cash Flow ökning

Ett företags förmåga att generera pengar är ett av de viktigaste värdena när det gäller att bestämma sin förmåga att fortsätta betala nuvarande utdelningsnivå eller bättre än, för att öka utdelningen i framtiden. Invescos förmåga att generera FCF är avgörande för den fortsatta tillväxten av bolaget, eftersom den har påbörjat en aggressiv oorganisk tillväxtstrategi.

Skuldsättning

Invesco har en skuldsättningsgrad på 0,85, vilket ligger högt i jämförelse med sina konkurrenter. En viktig orsak till denna förhöjda skuldsättning i sin kapitalstruktur är användningen av skuld för de senaste förvärven. Även om förvärv förväntas ge synergier mot Invesco, kan en ytterligare försämring från en optimal kapitalstruktur skada företaget i framtiden.

Bolagets räntetäckning på cirka 40 gånger ligger långt under branschgenomsnittet 144 gånger – något att övervaka noga, även om räntan är väl täckt på nuvarande nivåer. Trots att ha en kapitalstruktur med en betydligt högre del av skulden jämfört med sina jämlikar bör Invesco har möjlighet att behålla sin nuvarande utdelningsprocent.

Risker och utmaningar

Invescos resultat är hårt knutet till de globala kapitalmarknaderna, vilket är detsamma med alla fondbolag. de globala kapitalmarknaderna rasar, kommer Invesco säkert att uppleva utflöden. Invesco såg nettoutflöde på 11,2 miljarder under tredje kvartalet 2018 då de globala kapitalmarknaderna föll.

Av den anledningen är en stor risk att investera i Invesco om det finns en hög sannolikhet för en krasch på aktiemarknaden inom de närmaste åren. Det finns pågående debatter om huruvida företagens vinster har nått sin topp och avkastningskurvan förblir relativt platt. Historiskt sett har en platt avkastningskurva varit en exakt förutsägelse för återköp av aktiemarknaden.

Enligt Morningstar Research kommer dessutom 80% av Invescos årliga intäkter från förvaltningsavgifter som erhålls på AUM, vilket gör Invesco mer utsatt för utflöden.

Enligt de senaste uppgifterna finns 47% av Invescos AUM i eget kapitalprodukter, vilket innebär att företaget är starkt exponerat för eget kapitalflöden, vilket är starkt korrelerat med marknadsrörelser. Om aktiemarknaderna presterar, kommer Invescos vinstmarginaler att komprimeras ytterligare, eftersom högre intjänade aktiestrategier kommer att överges av investerare till förmån för lägre intjänade räntebärande strategier.

En extra utmaning är att rörelsekostnaderna kommer att krympa högre under de kommande kvartalen på grund av ytterligare förvärv eller expansionsmöjligheter. Om Invesco inte lyckas hita de förväntade synergierna från sina förvärv kommer marginalerna att bli ännu mer negativa.

Kapitalförvaltningsindustrin går genom dynamiska förändringar, drivna av störande teknik och ett överhängande slut på denna tjurmarknad. Invesco erbjuder en direktavkastning på 6,9% till det aktuella marknadspriset och handlas med en rabatt på 60% till det inneboende värdet, beräknat med relativt konservativa antaganden. Aktien bör inte handlas med en premie, men det förtjänar att handla till en mindre diskonterad värdering multipel till sina konkurrenter. Dess nuvarande pris återspeglar inte korrekt dess underliggande finansiella resultat och framtidsutsikter. På det aktuella marknadsvärdet kan aktien vara av intresse.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid

Publicerad

den

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade fonder ger tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

De två iShares iBonds dec 2026 och iShares iBonds dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETFer ger investerare tillgång till en portfölj av eurodenominerade italienska statsobligationer som förfaller under samma kalenderår som ETFernas förfallodatum. Förfallodagen är satt till slutet av 2026 eller 2028. Vid löptidens slut likvideras den börshandlade fonden och portföljvärdet betalas ut till andelsägarna.

NamnISINAvgift %Utdelnings-policyReferens-
index
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(26TP)
IE000LZ7BZW80,12 %UtdelningICE 2026 Maturity Italy UCITS Index
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(28IY)
IE000Q2EQ5K80,12 %UtdelningICE 2028 Maturity Italy UCITS Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 156 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

Publicerad

den

Navigating Macro Headwinds Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

• Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

• Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

• Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

This newsletter will be a Bitcoin-centric edition as we dissect the impact of recent macroeconomic events on Bitcoin’s price, followed up with an on-chain analysis of the network’s behavior post-halving. Additionally, we’ll explore some of the exciting innovations emerging within the Bitcoin ecosystem that were timed following the latest halving.

Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

The past two weeks have presented a challenging market environment for the crypto industry. As mentioned in our last newsletter, rising inflation in the U.S. remains, as evidenced by the higher-than-expected CPI print on April 9. Additionally, escalating conflict in the Middle East poses a significant threat to regional stability and added stress on the U.S. The potential of wider involvement from additional militant groups such as Lebanon’s Hezbollah, coupled with Iran’s control of a crucial maritime passage for commodity trading, the Strait of Hormuz, raise concerns about potential energy price hikes, steepening inflationary pressures and their effect on various asset classes.

Bitcoin initially reacted negatively to these events, experiencing an 8.22% drop in the immediate aftermath. Despite the 24/7 nature of crypto markets, which could have amplified the initial price shocks, Bitcoin’s underlying resilience shines through upon closer inspection. The S&P 500 fell by 2.03% on the market reopening last Monday and continues to tumble, while Bitcoin has recovered over 3.28% since the drawdowns, evidenced in Figure 1. This suggests a potentially more robust response to geopolitical turmoil compared to traditional assets, which is unsurprising given Bitcoin’s narrative as a flight to safety.

Figure 1: Bitcoin vs. Gold Price Performance Amid Geopolitical Tension

Source: TradingView

Examining Bitcoin’s market data, we see clear evidence that the futures market played a significant role in the initial price drops, which were attributed to the macroeconomic events of the last few weeks. A significant spike in long liquidations on the day of the attack, at $168M, suggests that some leveraged traders exited their positions, as shown below in Figure 2. Additionally, the high open interest at $35B leading up to the CPI print was followed by a recent $5B cool-off, indicating a correction in the futures market, reflected in the consolidation of the Bitcoin price.

Figure 2: Bitcoin Futures Long Liquidations, Short-Term and Long-Term Holder Supply

Source: Glassnode

Importantly, the spot market paints a more optimistic picture. In the last 10 days, which includes last week’s turbulence, long-term holders displayed minimal selling activity. Their holdings decreased by only 0.05%, while short-term holders continued to accumulate BTC, increasing their holdings by 0.5%. Notably, “Accumulation Addresses,” characterized by having no outbound transactions, holding more than 10 BTC, and not being affiliated with centralized exchanges or miners, have capitalized on the recent market dip. They currently hold over 3.17M BTC, accumulating over $2.3B since the CPI print, as evidenced below by Figure 3.

Figure 3 – Total Balance in Accumulation Addresses

Source: Glassnode

Further bolstering the positive outlook, the 90-day due diligence period for U.S. spot Bitcoin ETFs has now concluded. According to Bloomberg, over 100 fund managers have disclosed their ownership of these products, signifying the growing institutional appetite for Bitcoin exposure, adding another layer of support to the asset class.

Heightened Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

In the world of Bitcoin, transactions get logged onto a whiteboard-like structure, divided into cells called “blockspace,” where each cell represents a limited amount of space. Transaction fees play a crucial role in managing limited block space on the Bitcoin network. Users who pay higher fees get their transactions prioritized for confirmation within these blocks. This ensures smoother operation by preventing congestion and disincentivizing low-value spam transactions. Additionally, transaction fees serve as an important security measure. They incentivize miners to dedicate significant computing power to validate transactions and secure the network. Without these fees, mining might become less profitable, potentially jeopardizing network security.

Finally, transaction fees are at the core of Bitcoin’s economic sustainability as the mining reward gets halved every 210,000 blocks, transaction fees step up to fill the gap and pump miners’ revenue. We can already see the early innings of transaction fees rising against the issuance or block rewards since the launch of Ordinals in 2023, as shown in the chart below.

Figure 4 – Bitcoin Miners Revenue Breakdown

Source: 21co on Dune

It is no surprise that Bitcoin network activity has been high this year, with the amount of active addresses hovering between 700K and 1 million since January, up until the halving event. On-chain data reveals a lower-than-expected drop in active addresses following the halving, with transaction fees reaching new highs. While active addresses did experience a significant drop (43%) on April 19, falling from over 893K to 500K, they have already recovered 70K since then. Historically, the halving typically leads to a smaller decrease in active addresses (3-9%). This larger drop could indicate that rising fees are pricing some users out of the market for now, but as we’ll cover later, there are certain solutions being worked on to help alleviate this issue.

That said, transaction fees soared up to $128 on April 20, breaking $78M, tripling the previous all-time high, and making up 75% of Bitcoin miner revenue, as shown in Figure 4. The spike was primarily due to Ordinal-like inscriptions which have recently seen a spike thanks to Runes protocol, which we’ll delve deeper into in the last section. In line with this, the burgeoning Bitcoin ecosystem, expedited by Rune, has not only pushed Bitcoin out of its comfort zone unlocking new use cases, but also its transaction fees to surpass Ethereum’s since May 2023, as seen in Figure 5.

Figure 5 – BTC vs ETH fees (2 Years)

Source: Glassnode

The growth in transaction fees is appreciated even further, especially when we examine miner behavior following the halving event. Miners are now less motivated to immediately liquidate their freshly acquired BTC, as they can capitalize on an additional revenue stream apart from block rewards.

Let’s zoom in on miner activity after the halving. About 50 BTC were sold on centralized exchanges on April 20, which doesn’t compare to the sell-off of March 5 when approximately 1,154 BTC were sent to exchanges, pulling the asset to ~$64K, down from ~$68K, as shown in the chart below. The recent sale also doesn’t compare to the 307 BTC sold on the day following the previous halving in May 2020, when the asset was trading just below $9K.

Figure 6 – Transfer Volume from Bitcoin Miners to Exchanges in BTC (YTD)

Source: Glassnode

The rising importance of Ordinal inscription, akin to non fungible tokens (NFTs), can be seen with Bitcoin generating $475M in real NFT sales versus Ethereum, which helps miners rake in more revenue and become sustainable. That said, the growing adoption of the Runes protocol is expected to drive even more activity toward the miners over the coming months.

Runes Protocol and Bitcoin’s Evergrowing Ecosystem

To recap, Runes streamlines the creation and management of fungible tokens on top of Bitcoin. It addresses the inefficiencies of the BRC20 standard, which have burdened the Bitcoin blockchain due to its inefficient data handling approach. That said, Runes achieves this in two key ways. Firstly, it optimizes transaction fees by consolidating multiple Unspent Transaction Output (UTXO) transactions into one bundle, leveraging Bitcoin’s accounting UTXO model. Additionally, it utilizes Bitcoin’s script, OP_Return, to inscribe data directly onto the blockchain, which serves to assign and transfer Runes balances within the network’s UTXOs. By minimizing data usage to 80 bytes, compared to BRC20’s 4MB, Runes prevents unnecessary bloat on the Bitcoin blockchain.

Ultimately, Runes presents an innovation aimed at bolstering Bitcoin’s security budget, offering miners an alternative revenue source to reduce their dependence on Bitcoin’s subsidized rewards over the long term. In fact, miners have earned about 1,500 BTC, valued at close to $100M in less than three days of trading activity, as seen below in Figure 7. To that end, Runes has garnered widespread support from the outset, with multiple Tier 2 exchanges such as OKX and Gate.io already announcing the listing of early collections like UNCOMMON.GOODS and MEME.ECONOMICS, which were among the first collections minted. Additionally, Binance appears to be hinting at support for meme tokens like Wizard and Pups, which were also among the first tokens to migrate from the BRC20 to the Runes standard. Meanwhile, NFT platforms like Magic Eden and Bitcoin-focused wallet provider Unisat are also joining the trend to capitalize on Runes’ growing popularity.

Figure 7: Fees Paid by Users to Mint Tokens Using the New Runes Protocol

Source: CryptoKoryo on Dune

Following the pattern of past hype cycles, we anticipate that the initial excitement surrounding Runes will gradually subside, followed by a surge of heightened activity in the long run. This trend is often observed because the initial wave of interest tends to be on meme tokens, which can be quickly deployed and attract the masses’ attention, but often don’t add substantial value. However, as time progresses, sophisticated primitives like exchanges, automated market makers, and other DeFi lego blocks will begin emerging. These advancements will bolster Bitcoin’s capabilities at the application layer, streamlining the process of token trading on the Bitcoin network, much like ERC20/ERC721 did for Ethereum. In fact, when considering Bitcoin’s untapped market potential to establish its own fungible market ecosystem compared to other smart contract platforms, it becomes evident that there is substantial room for growth for this new generation of tokens, as illustrated in Figure 8 below.

Figure 8: The Market Opportunity for Bitcoin’s Fungible Tokens Ecosystem

Source: FranklinTempleton

That said, Ordinals and Runes aren’t the only source of excitement pushing the boundaries of Bitcoin. For one, Bitcoin’s scaling solution Stacks began the first phase of its Nakamoto upgrade, called the instantiation stage, on April 22, while its final phase is expected to culminate by the end of May. As part of the upgrade, Stacks will introduce faster block processing times, enabling transactions to be finalized in under 5 seconds, a significant improvement from Bitcoin’s average of 10-30 minutes. Additionally, Stacks will leverage Bitcoin’s robust security guarantees, making transaction reversals on the Stacks network as challenging as those on the Bitcoin network. Furthermore, the upgrade will introduce a 1:1 BTC-backed asset (sBTC), enhancing the utility of Bitcoin by enabling its use across a diverse ecosystem of financial and gaming applications built on top of the scaling solution. The growing excitement surrounding its upgrade has pushed the total valued locked on the network to its highest point last week, reaching $170M.

On the other hand, there is a growing ecosystem of scaling solutions emerging on the back of BitVM, released last year. Standing for Bitcoin Virtual machine, this primitive is an operating system that allows for native smart-contract functionality on top of Bitcoin. It does so by introducing what’s known as a two-party provider verifier model that allows for complex computation to be executed off-chain, which can then be challenged on top of Bitcoin using fraud proofs, akin to how Arbitrum and Optimism function. To put it simply, BitVM enables Bitcoin to host more complex applications, which is giving birth to an embryonic L2 landscape, including Chainway, BitLayer, and Bob, amongst others, aiming to alleviate the issue of rising transaction costs. However, we will be closely monitoring this emerging sector, as there are numerous projects attempting to exploit the unprecedented enthusiasm for Bitcoin to launch potentially fraudulent protocols.

Bookmarks
Have you read our latest report, The Bitcoin Halving and Beyond? Click here to get a digital copy.

This Week’s Calendar

Source: Forex Factory, 21Shares

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree utökar sortimentet med US Quality Growth UCITS ETF (QGRW)

Publicerad

den

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index ("Indexet") och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra resultatet för amerikanska storbolag med stark kvalitet (t.ex. hög lönsamhet) och tillväxtegenskaper som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

WisdomTrees tillvägagångssätt syftar till att ge högre uppåtdeltagande på tjurmarknader och generera positiv överavkastning över en hel marknadscykel. Tillväxtfaktorn syftar till att fånga företag som upplever tillväxt i försäljning, realiserade intäkter och förväntade intäkter, ofta inklusive disruptiva företag och tekniska jättar, vilket möjliggör större deltagande uppåt. Kvalitetsfaktorn ger stabilitet till en portfölj och hjälper till att filtrera bort de mest olönsamma, mycket spekulativa och lågkvalitativa namnen. Denna kombination positionerar WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF som en strategisk, långsiktig aktielösning för investerare som letar efter genomtänkt exponering mot tillväxtsegmentet på den amerikanska aktiemarknaden utan att offra kvaliteten på sin portfölj.

Pierre Debru, chef för Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, sa: ”Tillväxt tenderar att fånga störande och växande företag, vilket leder till högre allokering till tekniska jättar, men historisk avkastning tyder på att investeringar i tillväxtaktier utan filter kan vara en förlora spel på lång sikt. Att tillämpa en kvalitetsskärm på tillväxtaktier kan hjälpa till att säkerställa att portföljbolagen är sunda och kan leverera resultat över tid. Tillväxtaktier av hög kvalitet har historiskt sett varit bättre på att hjälpa investerare att klara avdrag än en ren tillväxtallokering utan att offra förmågan att delta i marknadsåterhämtning. Den nya ETF:n är ett alternativ till tillväxtstrategier som Nasdaq 100, eftersom den tar ett mer holistiskt tillvägagångssätt för portföljkonstruktion istället för att enbart fokusera på marknadsvärde för beståndsdelar eller deras börsnotering.”

Europeiska investerare kan nu få tillgång till QGRW, som redan är en tillgänglig strategi i USA, som initialt lanserades 2022. WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kommer att ansluta sig till WisdomTrees sortiment av 360 miljoner USD av Quality Growth ETFer.

Genom WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kan investerare fortsätta att dra nytta av WisdomTrees stilkonsekventa, transparenta och systematiska investeringsprocess med rötter i akademiskt driven forskning.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”Sedan WisdomTree grundades har vi fokuserat på att lansera differentierade och mervärdesinvesteringslösningar för våra kunder. Kärnan i vår aktiefilosofi är tron att kvalitetsaktier bör vara hörnstenen i varje aktieportfölj. De är avgörande för att bygga motståndskraftiga portföljer som kan hjälpa investerare att bygga upp välstånd på lång sikt och navigera i de oundvikliga stormarna. Vi vet att investerare positionerar portföljer för att dra nytta av de kommande räntesänkningarna i USA, vilket förväntas bli en positiv katalysator för tillväxtorienterade amerikanska aktier. Men som vi har sett de senaste åren utlovas ingenting på finansmarknaderna. Så, genom att fokusera på kvalitet snarare än börsvärde, kan investerare dra nytta av ett mer robust tillvägagångssätt än marknadsvärdevägda tillväxtfonder, utan att offra avkastningen på uppåtgående marknader.”

ETF information

NamnAvgiftBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeUSDQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeGBxQGRPIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Borsa ItalianaEURQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Börse XetraEURQGRWIE000YGEAK03

Fortsätt läsa

Populära