Följ oss

Nyheter

Implicit volatilitet, köp lågt och sälj högt

Publicerad

den

fördelar som andra finansiella instrument inte gör. Det finns en sak som alla som handlar med optioner bör ha förståelse för, Implicit volatilitet.

På finansmarknaderna blir optioner snabbt en allmänt accepterad och populär investeringsmetod. Oavsett om de används för att försäkra en portfölj, generera inkomster eller dra fördel av aktiekursrörelser, ger de fördelar som andra finansiella instrument inte gör. Det finns en sak som alla som handlar med optioner bör ha förståelse för, Implicit volatilitet.

Bortsett från alla fördelar, är den mest komplicerade aspekten när det gäller optioner att lära sig prissättningsmetoden. Bli inte avskräckt – det finns flera teoretiska prissättningsmodeller och optionskalkylatorer som kan hjälpa dig att få en känsla för hur dessa priser är härledda. Läs vidare för att upptäcka dessa användbara verktyg.

Vad är implicit volatilitet

Det är inte ovanligt att investerarna är ovilliga att använda optioner eftersom det finns flera variabler som påverkar en options premie. Låt dig inte bli en av dessa människor. Eftersom intresset för alternativ optioner fortsätter att växa och marknaden blir alltmer volatil, påverkar detta dramatiskt prissättningen av optioner. Det påverkar i sin tur möjligheterna och fallgroparna som kan uppstå när Du handlar optioner.

Implicit volatilitet är en väsentlig ingrediens i optionsprissättningen. För att bättre förstå implicit volatilitet och hur det driver priset på optioner, låt oss gå över grunderna för optionsprissättning.

Grunderna för prissättning av optioner

Optionspremierna är tillverkade av två huvudingredienser: inneboende värde och tidsvärde. Intrinsic värde är en options inneboende värde eller en options eget kapital, det kallas ibland för realvärde Om du äger en köpoption med lösenkurs på 50 kronor på en aktie som handlas till 60 kronor, innebär det att du kan köpa aktien till 50 kronor och omedelbart sälja den på marknaden för 60 kronor. Det inneboende värdet eller eget kapital för optione är 10 kronor (60 – 50 = 10). Den enda faktorn som påverkar ett eget inneboende värde är den underliggande aktiekursen jämfört med skillnaden i optionens lösenkurs. Ingen annan faktor kan påverka en options inneboende värde.

Med samma exempel, låt oss säga att den här optionen är prissatt till 14 kronor. Det innebär att optionspremien är prissatt till 4 kronor högre än det inneboende värde. Det är här tidvärdet kommer in.

Tidsvärdet är tilläggspremien

Tidsvärde är tilläggspremien som ingår som en del i premien för en option. Dteta värde styrs av hur lång tid det är kvar till lösendagen. Tidsvärdet påverkas av olika faktorer, till exempel kvarvarande tid till lösendagen, aktiekurs, lösenkurs och räntan, men ingen av dessa är lika signifikanta som den implicita volatiliteten.

Implicit volatilitet representerar den förväntade volatiliteten hos en aktie under optionens livslängd. När förväntningar förändras, reagerar optionspremierna på motvarande sätt. Implicit volatilitet påverkar direkt utbud och efterfrågan på de underliggande optionerna och av marknadens förväntningar på aktiekursens riktning. När förväntningarna stiger, eller efterfrågan på en option ökar, kommer den implicita volatiliteten att öka. Optioner som har en hög grad av implicit volatilitet kommer att få högt prissatta optionspremier.

Omvänt, när marknadens förväntningar minskar eller efterfrågan på en option minskar, kommer den implicita volatiliteten att minska. Optioner som har lägre nivåer av implicit volatilitet kommer att få lågt prissatta optionspremier. Detta är viktigt eftersom uppkomsten av implicit volatilitet kommer att avgöra hur dyrt eller billigt tidsvärde är för optionen.

Hur implicit volatilitet påverkar optionerna

En framgång på optionsmarknaden kan förbättras avsevärt genom att vara på rätt sida av de implicita volatilitetsförändringarna. Om du till exempel äger optioner när den implicita volatiliteten ökar, stiger priset på dessa optioner. En förändring i den implicita volatiliteten till det sämre kan skapa förluster, även om du har rätt om den underliggande aktiekursens riktning.

Varje option har en unik känslighet för volatilitetsförändringar. Till exempel kommer korta optioner att vara mindre känsliga för underförstådd volatilitet, medan långa optioner kommer att bli känsligare. Detta bygger på det faktum att långa optioner har mer tidvärde prissatta till dem, medan korta optioner har mindre.

Tänk också på att varje aktiekurs reagerar annorlunda mot implicit volatilitetsförändringar. Optioner med lösenpriser som ligger at the money är känsligast för implicita volatilitetsförändringar, medan optioner som ligger in the money eller out of money kommer att vara mindre känsliga för underförstådd implicita volatilitetsförändringar. En options känslighet för implicita volatilitetsändringar kan bestämmas av Vega – en av de så kallade ”grekerna”.

Tänk på att när aktiekursen fluktuerar och tiden fram till lösen går ökar eller minskar Vega beroende på dessa förändringar. Det innebär att en option kan bli mer eller mindre känslig för implicita volatilitetsförändringar.

Så här använder du implicit volatilitet till din fördel

Ett effektivt sätt att analysera implicit volatilitet är att undersöka ett diagram. Många analysprogram ger användaren möjlighet att kartlägga en aktie och därmed optionens genomsnittliga implicita volatilitet. Det gör att flera implicita volatilitetsvärden uppräknas och räknas ihop ihop. Volatilitetsindexet (VIX) beräknas till exempel på ett liknande sätt.

Figur 1: Implicit volatilitet med INTC optioner

Figur 1 visar att den implicita volatiliteten varierar på samma sätt som aktiekurserna gör det. Implicit volatilitet uttrycks i procent och anges i förhållande till underliggande aktie och hur flyktigt dess aktiekurs är. Till exempel kommer General Electric-aktien att ha lägre volatilitetsvärden än Apple Computer, eftersom Apples aktier är mycket mer volatila än General Electrics. Apples volatilitetsområde kommer att vara mycket högre än GEs. Vad som kan anses vara ett lågt procentvärde för AAPL kan betraktas som relativt högt för GE.

Varje aktie har ett unikt implicit volatilitetsområde

Eftersom varje aktie har ett unikt implicit volatilitetsområde, bör dessa värden inte jämföras med en annan akties volatilitetsområde. Implicit volatilitet bör analyseras på relativ basis. Med andra ord, när du har bestämt det implicita volatilitetsområdet för den option du handlar med, vill du inte jämföra det mot en annan option. Vad som anses vara ett relativt högt värde för ett företag kan anses vara lågt för ett annat.

Figur 2 : Implicit volatilitet med användning av relativa värden

Figur 2 är ett exempel på hur man bestämmer ett relativt implicit volatilitetsområde. Titta på topparna för att bestämma när den implicita volatiliteten är relativt hög. På samma sätt kan Du undersöka bottnarna för at se när den implicita volatiliten är relativt låg.

Genom att göra detta bestämmer du när optionerna är relativt billiga eller dyra. Om du kan se var de relativa topparna är (markerade i rött) kan du förutse ett framtida fall i volatiliteten, eller åtminstone en återgång till medelvärdet. Omvänt, om du kan avgöra när volatiliteten är relativt låg, kan du förutse en eventuell ökning av densamma eller en reversering till dess medelvärde.

Implicerad volatilitet, precis som allt annat, rör sig i cykler. Hög volatilitetsperioder följs av låg volatilitetsperioder och vice versa. Med hjälp av relativa implicita volatilitetsområden kombinerat med prognostekniker kan investerare välja bästa möjliga tidpunkt för handel. Vid fastställandet av en lämplig strategi är dessa begrepp avgörande för att finna en stor sannolikhet för framgång, vilket hjälper dig att maximera avkastningen och minimera risken.

Att använda implicerad volatilitet för att bestämma strategi

Du har nog hört att du borde köpa undervärderade optioner och sälja övervärderade optioner. Även om denna process inte är så lätt som det låter, är det en bra metod att följa när man väljer en lämplig optionsstrategi. Din förmåga att korrekt utvärdera och prognostisera implicit volatilitet kommer att göra processen att köpa billiga optioner och sälja dyra optioner mycket enklare.

Vid prognostisering av volatilitet finns det fyra saker att tänka på:

1. Se till att du kan avgöra om den implicita volatiliteten är hög eller låg och om den stiger eller faller. Kom ihåg att när implicit volatilitet ökar blir optionspremierna dyrare. När implicit volatilitet minskar blir optionerna billigare. Då den implicita volatiliteten når extremt höga eller låga nivåer, är det troligt att den söker sig till sitt medelvärde.

2. Om du stöter på optioner som har dyra premier på grund av hög implicit volatilitet, brukar det finns anledning till detta. Kolla nyheterna för att se vad som orsakade sådana höga förväntningar och hög efterfrågan på optionerna. Det är inte ovanligt att se den implicita volatiliteten stiga inför rapporter, fusions- och förvärvsrykten, produktgodkännanden och andra nyhetshändelser. Eftersom det här är något som sker när stora prisrörelser äger rum, kommer efterfrågan att delta i sådana händelser att driva optionspriserna högre. Tänk på att efter det att denna händelse har inträffat kommer den implicita volatiliteten att kollapsa och återgå tillbaka till sitt medelvärde.

Överväg en säljstrategi

3. När du ser optioner som handlas till höga volatilitetsnivåer, överväg en säljstrategi. Eftersom optionspremierna blir relativt dyra, är de mindre attraktiva att köpa och mer önskvärda att sälja. Sådana strategier omfattar covered calls, nakna utfärdanden, short straddles och spreadar. Däremot kommer det att finnas tider när man upptäcker relativt billiga optioner, till exempel när volatilitet handlas till eller nära relativt historiska bottnar. Många optionsinvesterare använder denna möjlighet att köpa långa optioner och se till att hålla dem genom en prognostiserad volatilitetsökning.

4. När du upptäcker optioner som handlas till höga volatilitetsnivåer, överväg en köpstrategier. Med relativt billiga tidspremier är optionerna mer attraktiva att köpa än att sälja. Sådana strategier omfattar köp av köpoptioner, utfärda säljoptioner, köpa strutar och spreadar.

Sammanfattning

I processen att välja strategier, lösenmånad eller lösenpris bör du mäta vilken inverkan som volatiliteten har på dessa handelsbeslut för att göra bättre val. Du bör också använda några enkla volatilitetsprognoser. Denna kunskap kan hjälpa dig att undvika att köpa övervärderade optioner och undvika att utfärda underprissatta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Storbritannien planerar att införa kryptolagstiftning inom 6 månader

Publicerad

den

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Storbritannien kommer att reglera kryptovalutor inom 6 månader

Den brittiska regeringen har signalerat sin avsikt att införa lagstiftning om kryptovalutor under de kommande sex månaderna. Finansminister Bim Afolami säger att regeringen ”pressar väldigt hårt” för att implementera regler om stable coins och panttjänster för digitala tillgångar inom den tidsramen.

Tillbaka i oktober 2023 tillkännagav Bank of England och Financial Conduct Authority (FCA) omfattande planer för att övervaka kryptovalutasektorn på ett samordnat sätt. Tidsplanen för stablecoin-reglerna indikerade ett samråd om de slutliga reglerna i mitten av 2024 och genomförandet av stablecoin-systemet senast 2025.

Regeringens uttalanden tyder på att den vill påskynda processen med att reglera kryptovalutor inför nästa allmänna val. Att anta lagstiftning om kryptovalutor skulle av den nuvarande administrationen kunna ses som en möjlighet att få politiskt stöd.

Otydlig övergripande regeltidsplan

Medan Afolami angav ett sexmånadersmål för stablecoin och spelregler, är tidslinjen för en bredare kryptolagstiftning fortfarande osäker.

”Det är bara en enorm mängd på gång, så jag vill inte binda mig till det nu”, säger finansminister Bim Afolami.

Genom att meddela att regeringen erkänner både riskerna och möjligheterna med kryptovalutor, avser den att genomföra proportionerlig reglering för att skydda konsumenterna och uppmuntra innovation. Även om kryptovalutaindustrin och investerare utan tvekan kommer att välkomna tydligheten i regelverket, kommer de att hålla ett öga på regeringens förslag för att säkerställa att de nya reglerna ger rätt balans.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära