Följ oss

Nyheter

Implicit volatilitet, köp lågt och sälj högt

Publicerad

den

fördelar som andra finansiella instrument inte gör. Det finns en sak som alla som handlar med optioner bör ha förståelse för, Implicit volatilitet.

På finansmarknaderna blir optioner snabbt en allmänt accepterad och populär investeringsmetod. Oavsett om de används för att försäkra en portfölj, generera inkomster eller dra fördel av aktiekursrörelser, ger de fördelar som andra finansiella instrument inte gör. Det finns en sak som alla som handlar med optioner bör ha förståelse för, Implicit volatilitet.

Bortsett från alla fördelar, är den mest komplicerade aspekten när det gäller optioner att lära sig prissättningsmetoden. Bli inte avskräckt – det finns flera teoretiska prissättningsmodeller och optionskalkylatorer som kan hjälpa dig att få en känsla för hur dessa priser är härledda. Läs vidare för att upptäcka dessa användbara verktyg.

Vad är implicit volatilitet

Det är inte ovanligt att investerarna är ovilliga att använda optioner eftersom det finns flera variabler som påverkar en options premie. Låt dig inte bli en av dessa människor. Eftersom intresset för alternativ optioner fortsätter att växa och marknaden blir alltmer volatil, påverkar detta dramatiskt prissättningen av optioner. Det påverkar i sin tur möjligheterna och fallgroparna som kan uppstå när Du handlar optioner.

Implicit volatilitet är en väsentlig ingrediens i optionsprissättningen. För att bättre förstå implicit volatilitet och hur det driver priset på optioner, låt oss gå över grunderna för optionsprissättning.

Grunderna för prissättning av optioner

Optionspremierna är tillverkade av två huvudingredienser: inneboende värde och tidsvärde. Intrinsic värde är en options inneboende värde eller en options eget kapital, det kallas ibland för realvärde Om du äger en köpoption med lösenkurs på 50 kronor på en aktie som handlas till 60 kronor, innebär det att du kan köpa aktien till 50 kronor och omedelbart sälja den på marknaden för 60 kronor. Det inneboende värdet eller eget kapital för optione är 10 kronor (60 – 50 = 10). Den enda faktorn som påverkar ett eget inneboende värde är den underliggande aktiekursen jämfört med skillnaden i optionens lösenkurs. Ingen annan faktor kan påverka en options inneboende värde.

Med samma exempel, låt oss säga att den här optionen är prissatt till 14 kronor. Det innebär att optionspremien är prissatt till 4 kronor högre än det inneboende värde. Det är här tidvärdet kommer in.

Tidsvärdet är tilläggspremien

Tidsvärde är tilläggspremien som ingår som en del i premien för en option. Dteta värde styrs av hur lång tid det är kvar till lösendagen. Tidsvärdet påverkas av olika faktorer, till exempel kvarvarande tid till lösendagen, aktiekurs, lösenkurs och räntan, men ingen av dessa är lika signifikanta som den implicita volatiliteten.

Implicit volatilitet representerar den förväntade volatiliteten hos en aktie under optionens livslängd. När förväntningar förändras, reagerar optionspremierna på motvarande sätt. Implicit volatilitet påverkar direkt utbud och efterfrågan på de underliggande optionerna och av marknadens förväntningar på aktiekursens riktning. När förväntningarna stiger, eller efterfrågan på en option ökar, kommer den implicita volatiliteten att öka. Optioner som har en hög grad av implicit volatilitet kommer att få högt prissatta optionspremier.

Omvänt, när marknadens förväntningar minskar eller efterfrågan på en option minskar, kommer den implicita volatiliteten att minska. Optioner som har lägre nivåer av implicit volatilitet kommer att få lågt prissatta optionspremier. Detta är viktigt eftersom uppkomsten av implicit volatilitet kommer att avgöra hur dyrt eller billigt tidsvärde är för optionen.

Hur implicit volatilitet påverkar optionerna

En framgång på optionsmarknaden kan förbättras avsevärt genom att vara på rätt sida av de implicita volatilitetsförändringarna. Om du till exempel äger optioner när den implicita volatiliteten ökar, stiger priset på dessa optioner. En förändring i den implicita volatiliteten till det sämre kan skapa förluster, även om du har rätt om den underliggande aktiekursens riktning.

Varje option har en unik känslighet för volatilitetsförändringar. Till exempel kommer korta optioner att vara mindre känsliga för underförstådd volatilitet, medan långa optioner kommer att bli känsligare. Detta bygger på det faktum att långa optioner har mer tidvärde prissatta till dem, medan korta optioner har mindre.

Tänk också på att varje aktiekurs reagerar annorlunda mot implicit volatilitetsförändringar. Optioner med lösenpriser som ligger at the money är känsligast för implicita volatilitetsförändringar, medan optioner som ligger in the money eller out of money kommer att vara mindre känsliga för underförstådd implicita volatilitetsförändringar. En options känslighet för implicita volatilitetsändringar kan bestämmas av Vega – en av de så kallade ”grekerna”.

Tänk på att när aktiekursen fluktuerar och tiden fram till lösen går ökar eller minskar Vega beroende på dessa förändringar. Det innebär att en option kan bli mer eller mindre känslig för implicita volatilitetsförändringar.

Så här använder du implicit volatilitet till din fördel

Ett effektivt sätt att analysera implicit volatilitet är att undersöka ett diagram. Många analysprogram ger användaren möjlighet att kartlägga en aktie och därmed optionens genomsnittliga implicita volatilitet. Det gör att flera implicita volatilitetsvärden uppräknas och räknas ihop ihop. Volatilitetsindexet (VIX) beräknas till exempel på ett liknande sätt.

Figur 1: Implicit volatilitet med INTC optioner

Figur 1 visar att den implicita volatiliteten varierar på samma sätt som aktiekurserna gör det. Implicit volatilitet uttrycks i procent och anges i förhållande till underliggande aktie och hur flyktigt dess aktiekurs är. Till exempel kommer General Electric-aktien att ha lägre volatilitetsvärden än Apple Computer, eftersom Apples aktier är mycket mer volatila än General Electrics. Apples volatilitetsområde kommer att vara mycket högre än GEs. Vad som kan anses vara ett lågt procentvärde för AAPL kan betraktas som relativt högt för GE.

Varje aktie har ett unikt implicit volatilitetsområde

Eftersom varje aktie har ett unikt implicit volatilitetsområde, bör dessa värden inte jämföras med en annan akties volatilitetsområde. Implicit volatilitet bör analyseras på relativ basis. Med andra ord, när du har bestämt det implicita volatilitetsområdet för den option du handlar med, vill du inte jämföra det mot en annan option. Vad som anses vara ett relativt högt värde för ett företag kan anses vara lågt för ett annat.

Figur 2 : Implicit volatilitet med användning av relativa värden

Figur 2 är ett exempel på hur man bestämmer ett relativt implicit volatilitetsområde. Titta på topparna för att bestämma när den implicita volatiliteten är relativt hög. På samma sätt kan Du undersöka bottnarna för at se när den implicita volatiliten är relativt låg.

Genom att göra detta bestämmer du när optionerna är relativt billiga eller dyra. Om du kan se var de relativa topparna är (markerade i rött) kan du förutse ett framtida fall i volatiliteten, eller åtminstone en återgång till medelvärdet. Omvänt, om du kan avgöra när volatiliteten är relativt låg, kan du förutse en eventuell ökning av densamma eller en reversering till dess medelvärde.

Implicerad volatilitet, precis som allt annat, rör sig i cykler. Hög volatilitetsperioder följs av låg volatilitetsperioder och vice versa. Med hjälp av relativa implicita volatilitetsområden kombinerat med prognostekniker kan investerare välja bästa möjliga tidpunkt för handel. Vid fastställandet av en lämplig strategi är dessa begrepp avgörande för att finna en stor sannolikhet för framgång, vilket hjälper dig att maximera avkastningen och minimera risken.

Att använda implicerad volatilitet för att bestämma strategi

Du har nog hört att du borde köpa undervärderade optioner och sälja övervärderade optioner. Även om denna process inte är så lätt som det låter, är det en bra metod att följa när man väljer en lämplig optionsstrategi. Din förmåga att korrekt utvärdera och prognostisera implicit volatilitet kommer att göra processen att köpa billiga optioner och sälja dyra optioner mycket enklare.

Vid prognostisering av volatilitet finns det fyra saker att tänka på:

1. Se till att du kan avgöra om den implicita volatiliteten är hög eller låg och om den stiger eller faller. Kom ihåg att när implicit volatilitet ökar blir optionspremierna dyrare. När implicit volatilitet minskar blir optionerna billigare. Då den implicita volatiliteten når extremt höga eller låga nivåer, är det troligt att den söker sig till sitt medelvärde.

2. Om du stöter på optioner som har dyra premier på grund av hög implicit volatilitet, brukar det finns anledning till detta. Kolla nyheterna för att se vad som orsakade sådana höga förväntningar och hög efterfrågan på optionerna. Det är inte ovanligt att se den implicita volatiliteten stiga inför rapporter, fusions- och förvärvsrykten, produktgodkännanden och andra nyhetshändelser. Eftersom det här är något som sker när stora prisrörelser äger rum, kommer efterfrågan att delta i sådana händelser att driva optionspriserna högre. Tänk på att efter det att denna händelse har inträffat kommer den implicita volatiliteten att kollapsa och återgå tillbaka till sitt medelvärde.

Överväg en säljstrategi

3. När du ser optioner som handlas till höga volatilitetsnivåer, överväg en säljstrategi. Eftersom optionspremierna blir relativt dyra, är de mindre attraktiva att köpa och mer önskvärda att sälja. Sådana strategier omfattar covered calls, nakna utfärdanden, short straddles och spreadar. Däremot kommer det att finnas tider när man upptäcker relativt billiga optioner, till exempel när volatilitet handlas till eller nära relativt historiska bottnar. Många optionsinvesterare använder denna möjlighet att köpa långa optioner och se till att hålla dem genom en prognostiserad volatilitetsökning.

4. När du upptäcker optioner som handlas till höga volatilitetsnivåer, överväg en köpstrategier. Med relativt billiga tidspremier är optionerna mer attraktiva att köpa än att sälja. Sådana strategier omfattar köp av köpoptioner, utfärda säljoptioner, köpa strutar och spreadar.

Sammanfattning

I processen att välja strategier, lösenmånad eller lösenpris bör du mäta vilken inverkan som volatiliteten har på dessa handelsbeslut för att göra bättre val. Du bör också använda några enkla volatilitetsprognoser. Denna kunskap kan hjälpa dig att undvika att köpa övervärderade optioner och undvika att utfärda underprissatta.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *