Följ oss

Nyheter

Hur man handlar med apelsinjuice

Publicerad

den

Vad är handel med apelsinjuice? Handel med apelsinjuice har blivit populärt globalt och handelsvolymerna fortsätter att öka. Eftersom det är en av världens mest populära fruktjuicer, lockar handel med apelsinjuice olika marknadsaktörer, inklusive bönder, processorer, lagerhus, marknadsgaranter och arbitrage.

Vad är handel med apelsinjuice? Handel med apelsinjuice har blivit populärt globalt och handelsvolymerna fortsätter att öka. Eftersom det är en av världens mest populära fruktjuicer, lockar handel med apelsinjuice olika marknadsaktörer, inklusive bönder, processorer, lagerhus, marknadsgaranter och arbitrage.

Flera finansiella instrument, som terminer och optioner, är tillgängliga för handel med apelsinjuice. Ett terminskontrakt är en rättslig skyldighet att köpa eller sälja en vara till ett förutbestämt pris för leverans på ett specifikt datum i framtiden. Terminskontrakt handlas på en terminsbörs och är standardiserade, vilket innebär att de har fastställda belopp och leveransdatum.

Å andra sidan ger ett optionskontrakt innehavaren rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett specifikt pris (kallat lösenpris) på eller före kontraktets utgångsdatum (kallat utgångsdatum).

Den här artikeln diskuterar optionshandel på kontrakt med apelsinjuice, handelsscenarier, handelsmarknader för apelsinjuice, deltagarprofiler, risker, belöningar och hur de avgörande faktorerna påverkar optionspriserna för handel med apelsinjuice. Apelsinjuice-optioner på ICE-terminsbörs tas som exempel som nämns i hela artikeln.

Vad är optioner för apelsinjuice?

Mjuka råvaror finner nu en plats i marknadsaktörernas investeringsportföljer som en alternativ klass av omsättbara värdepapper. Mjuka råvaror, så kallade softs, är vanligtvis jordbruksprodukter som köps och säljs via standardiserade kontrakt på råvarubörser. Exempel på mjuka varor inkluderar:

Bomull

Kakao

Kaffe

• Ris

Socker

Vete

• Apelsinjuice

Brist på lagrings- och bearbetningsmöjligheter före 1950 begränsade apelsinjuice till vad som kallades en konsumtionsvara samma dag eller en färskvara. På 1950-talet revolutionerades apelsinjuiceindustrin genom utvecklingen av fryst koncentrerad apelsinjuice (FCOJ). Genom bearbetning, frysning och smakämnen blev apelsinjuice världens favoritfruktdryck och den råvara som den är idag.

Vid handel med apelsinjuiceoptioner är den underliggande tillgången ett FCOJ-A-terminskontrakt. Ett sådant terminskontrakt är värt 15 000 pound koncentrerad apelsinjuice i fasta ämnen.1 Detta innebär att om ett option på apelsinjuice löper ut i pengarna (ITM), kommer köparen av köp- eller säljoptionen för apelsinjuice att få rätt att gå in in i ett långt (köp) eller kort (sälj) terminskontrakt för apelsinjuice.
Kontraktsägaren kan vidta en av flera åtgärder: handla (sälja/köpa) terminskontraktet, byta kontraktet mot fysisk apelsinjuice eller rulla över kontraktet till nästa terminskontrakt.

Använda optioner på apelsinjuice för säkring

Medan marknadsskapande, arbitrage och spekulation fortsätter att förbli hjärtat av råvaruhandeln, är säkring det primära syftet för vilket så många produkter fortsätter att aktiveras för handel på ledande globala börser. Säkring åstadkoms av derivatprodukter som terminer och optioner som producenter och konsumenter effektivt kan använda för att uppnå riskhantering.

Put Option Hedge

Anta att det är januari och fryst koncentrerad apelsinjuice handlas för närvarande till 135 cent/pound (spotpriset). En apelsinbonde förväntar sig att hans skörd (1 enhet FCOJ, eller 15 000 pound) ska vara klar för försäljning i juni (om sex månader). Bonden är nervös för ett prisfall på apelsiner inom en snar framtid, så han vill säkra det lägsta försäljningspriset på apelsiner (för att säga runt 130 cent/pound) för när hans skörd är klar. Bonden letar efter en hedge eller prisskydd på sin gröda. För att göra detta kan han köpa ett säljoptionskontrakt för apelsinjuice.

En säljoption ger bonden rätt att sälja den underliggande tillgången till ett specificerat sälj- (eller lösenpris) inom en viss tidsram. Den orange bonden väljer optionskontraktet med ett lösenpris på 135 cent och löper ut i juni, då hans skörd kommer att vara klar. Han betalar en i förskott optionpremie på 4 cent per pound (4 cent X 15 000 pound = 600 $).

Att köpa säljoptionen kommer att ge apelsinodlaren rätten, men inte skyldigheten, att ta en kort position i ett terminskontrakt för apelsinjuice till det förutbestämda priset på 135 cent vid tidpunkten för optionens utgång. Detta terminskontrakt ger honom rätten att sälja apelsinerna till detta förutbestämda pris (135 cent/pound X 15 000 pound = 20 250 $).

För enkelhetens skull använder alla exemplen ovan en enhet frusen koncentrerad apelsinjuice. Omnämnanden av apelsiner eller apelsinjuice hänvisar till en enhet fryst koncentrerad apelsinjuice. Realistiska beräkningar ges i följande avsnitt.

Pris på apelsinjuice: Under säljpriset

Om priset på apelsinjuice sjunker till 110 cent per pound, kommer den långa säljoptionen för apelsinjuice att komma i pengarna. Detta innebär att lösenpriset är högre än marknadspriset och därför är optionen värt pengar. Jordbrukaren kommer att utnyttja optionen.
Bonden kommer att få kortterminspositionen på 135 cent. Han kommer att få 25 cent/pound från terminspositionen (135 cent/pound – 110 cent/pound = 25 cent/pound). Han betalade den förskottsbaserade optionspremien på 4 cent/pound, vilket tog hans nettovinst till 21 cent per pound. Han kan sälja sin apelsinjuice till marknadspriset 110 cent, vilket tar det totala försäljningspriset till 110 + 21 = 131 cent/pound. För ett kontrakt på 15 000 pound får han 15 000 * 131 cent = 19 650 $.

Pris på apelsinjuice: runt säljpriset

Om priset på apelsinjuice håller sig runt samma nivåer (säg 133 cent) vid tidpunkten för utgången kommer optionen att utnyttjas. Han kommer att få det korta terminskontraktet på 135 cent och kan kvittera det till 133 cent, vilket ger honom en vinst på 2 cent. Han kommer att sälja sin apelsinskörd till marknadspriser på 133 cent. Avdrag för de 4 centen han betalade som optionspremie är hans nettoförsäljningspris 131 cent/pound (133 + 2 – 4 = 131 cent/pound). För ett kontrakt på 15 000 pound får han 19 650 dollar.

Pris på apelsinjuice: Över säljpriset

Om priset på apelsinjuice stiger till, säg, 150 cent vid utgången, kommer optionen att förfalla värdelöst (eftersom det aktuella priset är högre än lösenpriset för säljoptionen). Bonden kommer inte att kunna utnyttja optionen och kommer inte att få det korta terminskontraktet.

Han kommer dock att kunna sälja apelsinskörden till marknadspriser på 150 cent per pound. Med avdrag för de 4 cent han betalade som optionspremie, kommer hans nettoförsäljningspris att vara 146 cent/pound (bättre än hans förväntade nivå på 130 cent/pound). För ett kontrakt på 15 000 pound får han 21 900 dollar.

Fördelar med Put Options för apelsinjuice

Att använda en säljoption av apelsinjuicekontrakt har gett bonden dubbla fördelar i alla möjliga scenarier. Hans risk är begränsad på nedsidan med en garanti för en lägsta prisnivå (131 cent). Dessutom kan han dra nytta av prisrörelserna uppåt. Detta kommer till bekostnad av optionspremien på 4 cent/pound.

Köpoptionshedge

Å andra sidan, låt oss överväga en apelsinjuiceprocessor som måste köpa en frusen koncentrerad apelsinjuiceenhet på sex månader. Det nuvarande priset för en enhet av FCOJ är 135 cent. Bearbetaren är orolig för att apelsinpriserna kan stiga, så han vill begränsa sin inköpspris till max cirka 140 cent/pound.

För att få prisskydd kan processorn köpa en köpoption för apelsinjuice. Hon väljer en option med ett lösenpris på 135 cent och ett utgångsdatum på sex månader i framtiden. Premiumkostnaden för optionen är 4,5 cent per pound (4,5 cent X 15 000 pound = 675 $). Vid tidpunkten för utgången kommer denna köpoption, om den finns i pengarna, att ge henne rätt att ta en lång apelsinjuice-terminsposition som hon kan kvittera till befintliga marknadspriser för att låsa köppriset.

Pris på apelsinjuice: Under lösenpriset

Om priset på apelsinjuice sjunker till 110 cent vid tidpunkten för utgången kommer optionen att förfalla värdelöst (eftersom det aktuella priset är lägre än lösenpriset för en köpoption). Köparen kommer inte att kunna utnyttja optionen och kommer inte att få det långa terminskontraktet.

Däremot kommer hon att kunna köpa apelsinerna till marknadskursen 110 cent per pound. Om man lägger till de 4,5 cent per pound hon betalade som köpoptionspremie, blir hennes nettoköpspris 114,5 cent per pound (bättre än hans förväntade nivå på 140 cent/pound). Hans nettokostnad kommer att vara 114,5 cent * 15 000 pound = 17 175 $.

Priset på apelsinjuice: Till Call Strike Price

Om priset på apelsinjuice håller sig runt samma nivåer (säg 137 cent/pound) vid tidpunkten för utgången kommer optionen att utnyttjas (eftersom det aktuella priset är högre än köpoptionens lösenpris).

Apelsinjuicetillverkaren kommer att få det långa terminskontraktet till förutbestämda 135 cent och kan kvittera det till 137 cent, vilket ger henne en vinst på 2 cent/pound. Hon kommer att köpa sina apelsiner till marknadspriser på 137 cent. Med avdrag för de 4,5 cent hon betalade som optionspremie är nettoköppriset 134,5 cent/pound (137 + 2 – 4,5 = 134,5 cent). Hans nettokostnad kommer att vara 134,5 cent * 15 000 pound = 20 175 $.

Pris på apelsinjuice: Över lösenpriset

Om priset på apelsinjuice ökar till, säg, 150 cent/pound, kommer köpoptionen för lång apelsinjuice att komma in i pengarna och kommer att utnyttjas. Köparen kommer att få positionen för långa terminer på 135 cent. Hon kan kvittera det till det konvergerande priset på 150 cent, som att få (150 – 135) = 15 cent från terminspositionen.
Hon betalade den förskottsbaserade optionspremien på 4,5 cent, vilket tog nettovinsten till 10,5 cent/pound. Hon kan köpa apelsiner till marknadspriset 150 cent, vilket tar det totala köppriset till 139,5 cent/pound (150 – 10,5 = 139,5 cent/pound). Hans nettokostnad kommer att vara 139,5 cent * 15 000 pound = 20 925 $.

Fördelar med köpoptioner för apelsinjuice

I det här fallet garanterar användning av aoptioner för apelsinjuice ett maximalt maximerat köppris i alla scenarier, med fördelen av lägre köppris vid fall av marknadspris. Genom att betala en bråkdel av kostnaden i form av en optionspremie kan producenten och konsumenten effektivt skydda nedåtrisken och ändå hålla den uppåtgående vinsten eller sparpotentialen hög.

Förutom säkringsscenarier gör handlare aktivt spekulativa satsningar på apelsinjuicekontrakt för att dra nytta av prisförändringar och arbitragemöjligheter. Market Makers gör också ett viktigt bidrag genom att erbjuda tillräcklig likviditet och snäva spreadar på optionsmarknaden.

Apelsinjuice-optioner vs. Futures för apelsinjuice

Helst kan antingen terminer eller optioner användas för säkring, spekulation eller arbitrage. En tydlig fördel som långa optioner har framför terminer är dock att långa optioner inte behöver marginalpengar eller en daglig mark-to-market som terminer. Denna bekvämlighet kommer till priset av en icke-återbetalningsbar optionspremie som betalas i förskott och är benägen att förfalla. Korta optioner kräver marginalkapital.

Långa optioner begränsar också förlusterna (begränsat till betald optionspremie), medan terminer har obegränsad förlustpotential på både långa och korta positioner.

Marknaden för handel med optioner på apelsinjuice

Futures-handel med fryst koncentrerad apelsinjuice startade 1945 och påstås vara en av anledningarna till att apelsiner tog en av topplaceringarna i amerikanska grödor.2 För närvarande handlas frysta koncentrerad apelsinjuice-terminskontraktICE-börsen. Den fysiska avvecklingen av ett kontrakt som motsvarar 15 000 pound orange fasta partiklar sker genom leverans i fat eller tankar. Tillåtna ursprungsländer för apelsiner är USA, Brasilien, Costa Rica och Mexiko.

Brasilien toppar den apelsinproducerande nationens lista, följt av Kina och sedan USA från och med 2021.3 Dessa tre länder är de mest inflytelserika marknaderna för att fastställa internationella apelsinpriser. För odlingsåret 2019-20 kommer cirka 55 procent av amerikanska apelsiner från Florida, där grödan är känslig för extrema väderhändelser som orkaner eller oväntade köldknäppar som kan utplåna hela säsongens skörd.4

Koncentrationen av större delen av grödan på en enda plats och möjligheterna till extrema väderhändelser och liknande förhållanden i Brasilien har lett till hög osäkerhet och därmed hög volatilitet i apelsinpriserna. Denna volatilitet återspeglas i orange optionsvärderingar.

Sådan varierande volatilitet leder till hög volatilitetsskev, vilket gör att optioner på apelsinjuice är lämpliga för att handla spreadar. Ratio-spreadar som använder optioner passar de instrument som har hög volatilitetsskev (dvs. höga nivåer av variationer i volatilitet mellan ITM-, ATM- och OTM-optioner).

ICE Exchange har FCOJ A-optioner tillgängliga för handel i städerna New York, London och Singapore, som helst täcker alla geografiska platser i APAC, Europa och USA under 24-timmarscykeln.

Vad påverkar apelsinjuicepriser och värderingar av optioner?

Alla jordbruksprodukter påverkas av väder och sjukdomar. Apelsiner är inget undantag. Faktum är att de flesta apelsiner för apelsinjuice odlas på tre platser, Florida, Mexiko och Brasilien. Detta innebär att ett extremt väder eller en sjukdomshändelse på en plats kan störa eller till och med förstöra en enorm mängd globalt FCOJ-försörjning. Orkaner och osannolik frysning och frost påverkar dessa områden. Brasilien lider också av torka från maj till juni, vilket kan påverka apelsinskörden. Dessa väderhändelser påverkar den orangea skörden, vilket påverkar FCOJ-priserna och optionspriserna.

Handlare av apelsinjuiceoptioner måste vara mycket uppmärksamma på säsonger och väderprognoser. Orkanprognoser kan resultera i branta prisstegringar eftersom handlare förutser skador på den orangea skörden. När orkanen väl har passerat kommer priserna att anpassas för att återspegla den faktiska skadan som grödan lidit. I väntan på att vinterfrysningen skadar apelsinskörden och minskar utbudet går priserna ofta upp i november. Denna prisökning kan vända i december och januari när omfattningen av frysskador blir uppenbar. ICE-börsrapporten ger följande illustration:

Handlare bör också vara medvetna om hur förändringar i konsumtionsvanor kan påverka priserna på apelsinjuice. En ökad konsumtion i det land där apelsinerna odlas skulle kunna minska exportutbudet. Konsumenter kan sluta se apelsinjuice som en hälsodryck och gå vidare till andra drycker, vilket har hänt i USA. Minskningen av konsumtionen kan leda till prisfall.

Regeringens politik, lokala arbetslagar och internationell handelsutveckling kan påverka apelsinproduktion och utbud. Rapporten om efterfrågan och utbud av apelsin- och apelsinjuice från det amerikanska jordbruksdepartementet täcker uppskattningar över alla apelsinproducerande regioner i USA och utomlands.3 Handlare av apelsinjuiceoptioner bör också följa relaterade nyheter som är specifika för handel med apelsinjuice från den populära marknaden och nyhetsdataleverantörer.

För att handla med optioner för apelsinjuice behöver man ett varuhandelskonto hos reglerade mäklare som har auktoriserat medlemskap hos respektive börs.

Poängen

Ränte- och diversifieringskrav har lett till att handlare ser bortom de vanliga säkerhetsklasserna aktier, obligationer och råvaror av vaniljtyp. Apelsinjuice har varit en mycket volatil mjuk vara de senaste åren, vilket gör den till en högriskhandelstillgång.

Förutom de ovan angivna faktorerna som påverkar spotpriserna på apelsinen, påverkas handel med apelsinjuiceoptioner också av faktorer som är specifika för optionsprissättningsmodeller – lösen- eller lösenpris, tid till förfallotid, riskfri avkastning (ränta) och flyktighet.

Handlare av apelsinjuiceoptioner bör vara medvetna om dessa beroenden. Att handla med optioner för apelsinjuice rekommenderas endast för erfarna handlare som har tillräcklig kunskap om optionshandel.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Crypto Market Compass | 22. July 2024

Publicerad

den

Last week, cryptoassets decoupled from traditional financial assets such as equities on account of the global IT infrastructure outage caused by the faulty CrowdStrike software update.

• Last week, cryptoassets decoupled from traditional financial assets such as equities on account of the global IT infrastructure outage caused by the faulty CrowdStrike software update.

• Our in-house “Cryptoasset Sentiment Index” has continued to climb and signals a slightly bullish sentiment.

• The global IT outage buoyed crypto market sentiment on account of the fact that major cryptoasset networks like Bitcoin continued to operate completely unaffected. This resulted in a decoupling of Cryptoasset Sentiment from Cross Asset Risk Appetite.

Chart of the Week

Performance

Last week, cryptoassets decoupled from traditional financial assets such as equities on account of the global IT infrastructure outage caused by the faulty CrowdStrike software update.

An estimated 8.5 million Microsoft Windows systems crashed and were unable to restart after an incorrect security software update was released by American cybersecurity company CrowdStrike on July 19. The biggest outage in the history of information technology was brought on by this, according to some reports.

This led to widespread global disruptions in transportation and financial sector operations that weighed on traditional financial markets. In contrast, the global IT outage buoyed crypto market sentiment on account of the fact that major cryptoasset networks like Bitcoin continued to operate completely unaffected. This resulted in a decoupling of Cryptoasset Sentiment from Cross Asset Risk Appetite (Chart-of-the-Week).

We think that this outage has made more investors aware of the meaning of a single-point-of-failure and the benefits of decentralized blockchain technology that underpin cryptoassets.

Moreover, although it has to be emphasized that this latest outage was not the result of a cyber attack, the IMF has just recently reiterated warnings that both the frequency and costs of cyber attacks has been rising globally which poses a threat to financial stability.

We think that Bitcoin and other cryptoassets may offer a pristine hedge against these kind of risks which is also supported by the latest outperformance.

Meanwhile, we saw a major announcement by incumbent president Biden to not pursue re-election in November which has led to a spike in election odds of current vice-president Kamala Harris relative to Trump. At the time of writing, betting markets price an election probability of 60% for Trump and 40% for Harris, according to PredictIt.

The market is awaiting further impulses from the speeches by both Trump and Kennedy Jr. at the upcoming Bitcoin Conference on the 27th of July.

Besides, a major focus this week will be the official trading launch of Ethereum spot ETFs in the US. Bloomberg analysts expect a launch to happen tomorrow (23rd of July) barring any unforeseeable last-minute issues. We expect a significant impact of these ETF flows on Ethereum’s performance post trading launch as outlined here.

In general, among the top 10 crypto assets, Solana, Avalanche, and Dogecoin were the relative outperformers.

Overall, altcoin outperformance vis-à-vis Bitcoin has decreased again compared to the prior week, with only 10% of our tracked altcoins managing to outperform Bitcoin on a weekly basis. Ethereum also underperformed Bitcoin on a weekly basis.

Sentiment

Our in-house “Cryptoasset Sentiment Index” has continued to climb and signals a slightly bullish sentiment.

At the moment, 9 out of 15 indicators are above their short-term trend.

Last week, there were significant declines in the BTC 25-delta option skew and BTC relative put-call volume ratios which tend to be bullish signals.

The Crypto Fear & Greed Index has also reversed sharply and currently signals a “Greed” level of sentiment again as of this morning.

Performance dispersion among cryptoassets has increased slightly again but remains at low levels. This means that altcoins are still very much correlated with the performance of Bitcoin.

Altcoin outperformance vis-à-vis Bitcoin has declined again compared to the week prior, with only 10% of our tracked altcoins outperforming Bitcoin on a weekly basis, which is consistent with the fact that Ethereum also underperformed Bitcoin last week.

In general, increasing (decreasing) altcoin outperformance tends to be a sign of increasing (decreasing) risk appetite within cryptoasset markets and the latest altcoin underperformance is a signal of decreasing appetite for risk at the moment.

Meanwhile, sentiment in traditional financial markets as measured by our in-house measure of Cross Asset Risk Appetite (CARA) worsened and decoupled from the improving Cryptoasset Sentiment as shown in our latest Chart-of-the-Week.

Fund Flows

Fund flows into global crypto ETPs continued to be very positive but decelerated slightly compared to the prior week.

Global crypto ETPs saw around +1,393.1 mn USD in net inflows across all types of cryptoassets which is still very positive but somewhat lower than the +1,852.5 mn mn USD in net inflows recorded the prior week.

Global Bitcoin ETPs saw net inflows of +1,304.9 mn USD last week, of which +1,197.8 mn USD in net inflows were related to US spot Bitcoin ETFs alone. US spot Bitcoin ETF net inflows accelerated a bit compared to the prior week.

Last week saw a significant deceleration in net inflows into Hong Kong Bitcoin ETFs to only +18.4 mn USD after +451.9 mn USD in net inflows in the prior week.

Outflows from the ETC Group Physical Bitcoin ETP (BTCE) continued to decelerate last week with net outflows equivalent to -14.3 mn USD while the ETC Group Core Bitcoin ETP (BTC1) once again saw positive net inflows of +1.0 mn USD.

The Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) continued to see some net outflows, with around -56.1 mn USD last week.

Meanwhile, global Ethereum ETPs also saw a slight deceleration in net inflows last week compared to the week prior with positive net inflows totalling +65.6 mn USD. Hong Kong Ethereum ETFs also attracted some capital last week (+14.5 mn USD).

The ETC Group Physical Ethereum ETP (ZETH) saw minor outflows last week (-0.5 mn USD) while the ETC Group Ethereum Staking ETP (ET32) showed a very significant increase in net inflows last week (+5.1 mn USD).

Altcoin ETPs ex Ethereum also an increase in net inflows of around +21.4 mn USD which was higher than last week.

Thematic & basket crypto ETPs continued to see only minor flows with only +1.2 mn USD, based on our calculations. The ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) saw neither in- nor outflows last week (+/- 0 mn USD).

Meanwhile, global crypto hedge funds continued to increase their market exposure even further. The 20-days rolling beta of global crypto hedge funds’ performance increased to around 0.80 (up from 0.72) per yesterday’s close.

On-Chain Data

Bitcoin on-chain data have continued to improve at the margin over the past week.
Whale net exchange transfers have declined significantly to only ~4k BTC over the past week, down from a peak of 30.8k BTC reached on the 10th of July. This has significantly decreased selling pressure on Bitcoin exchanges. Whales are defined as network entities that control at least 1,000 BTC.

In fact, net buying volumes on bitcoin spot exchanges continued to be positive although they have decelerated again more recently. However, overall net transfers to bitcoin exchanges still remained relatively high over the past week implying significant transfers to exchanges by smaller investors.

This is one of the reasons why BTC exchange balances have continued to stay elevated near year-to-date highs according to data provided by Glassnode. In contrast, ETH exchange balances have moved mostly sideways over the past week.

That being said, both realized profits and losses have significantly declined since the beginning of July.

Besides, the transfers by the Mt Gox trustee wallets to Kraken did not affect selling pressure on exchanges meaningfully, yet. We also don’t expect the distribution of these bitcoins to be a significant drag on performance over the coming weeks since we only expect a small percentage of those coins to be liquidated.

The Mt Gox trustee balance has fallen to 89.8k BTC more recently, down from approximately 139k BTC in a sign of imminent redistribution of those coins to former holders.

Other large holders such as the US government have not distributed more bitcoins recently. However, a potential distribution still remains a risk over the short- to medium term since they had already distributed some bitcoins on the 25th of June. At the time of writing, the US government still controls around 207k BTC.

The overall hash rate in the Bitcoin network continued to recover in a sign of decreasing economic pressure on Bitcoin miners.

However, we have seen a notable decline in aggregate BTC miner balances more recently as miners sold the most bitcoins since January 2023 into the most recent rallye.

Continuing BTC miner distribution could also exert some downside pressure on the market in the short term.

Futures, Options & Perpetuals

Last week, both BTC futures and perpetual open interest continued to increase in a sign of a return in risk appetite. Futures liquidations were dominated by short liquidations as prices generally moved up.

Perpetual funding rates increased to a 1-month high which also signals increasing risk appetite. When the funding rate is positive (negative), long (short) positions periodically pay short (long) positions. A positive funding rate tends to be a sign of bullish sentiment in perpetual futures markets.

The 3-months annualized BTC futures basis rate also continued to increase to around 12.8% p.a.

Besides, there was a very significant increase in BTC options’ open interest which was mostly driven by an increase in BTC call option demand as evidenced by the continued drop in put-call open interest ratio.

This is consistent with the fact that both relative BTC put-call volume ratios as well as the 1-month 25-delta option skew also declined significantly signalling a drop in relative demand for put options.

Meanwhile, BTC option implied volatilities have increased significantly following the continued rallye. At the time of writing, implied volatilities of 1-month ATM Bitcoin options are currently at around 65.1% p.a.
Bottom Line

• Last week, cryptoassets decoupled from traditional financial assets such as equities on account of the global IT infrastructure outage caused by the faulty CrowdStrike software update.

• Our in-house “Cryptoasset Sentiment Index” has continued to climb and signals a slightly bullish sentiment.

• The global IT outage buoyed crypto market sentiment on account of the fact that major cryptoasset networks like Bitcoin continued to operate completely unaffected. This resulted in a decoupling of Cryptoasset Sentiment from Cross Asset Risk Appetite.

To read our Crypto Market Compass in full, please click the button below:

This is not investment advice. Capital at risk. Read the full disclaimer

© ETC Group 2019-2024 | All rights reserved

Fortsätt läsa

Nyheter

CSDA ETP spårar priset på kryptovalutan Cardano

Publicerad

den

CoinShares Physical Staked Cardano (CSDA ETP) med ISIN GB00BNRRF659, spårar värdet av kryptovalutan Cardano. Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. CoinShares Physical Staked Cardano är det billigaste ETN som följer Cardano-indexet. Denn ETN replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

CoinShares Physical Staked Cardano (CSDA ETP) med ISIN GB00BNRRF659, spårar värdet av kryptovalutan Cardano. Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. CoinShares Physical Staked Cardano är det billigaste ETN som följer Cardano-indexet. Denn ETN replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

CoinShares Physical Staked Cardano är en mycket liten ETN med 13 miljoner euro under förvaltning. Denna ETN lanserades den 11 mars 2022 och har sitt säte i Jersey.

Upptäck Cardano

Cardano är en tredje generationens Proof-of-Stake, peer-reviewed, hållbar, verifierbar, applikationsutvecklingsplattform. En distinkt egenskap är dess kommersiellt fokuserade metadata-tillgängliga blockchain-plattform, med kärnanvändning i Afrika.

ADA används för transaktioner och insatser. Insats gör det möjligt för användare att tjäna belöningar för sitt deltagande i att upprätthålla nätverkets säkerhet och integritet. Genom att satsa sina tokens stödjer användarna nätverket samtidigt som de tjänar ytterligare ADA.

Hur Staking fungerar med CoinShares

På CoinShares tror vi på att göra investeringar i digitala tillgångar så säkra, tillgängliga och givande som möjligt. Våra insatta ETP:er gör det möjligt för investerare att tjäna insatsbelöningar utan risker och krångel med självvård. Vi samarbetar med Blockdaemon för att säkert satsa din investering i riktig ADA och på ett transparent sätt dela insatsbelöningar med dig, vilket ger en konstant avkastning och en noll procents förvaltningsavgift för kryptosatsning ETP – en första i branschen.

Toppmodern Cardano krypto-ETP

Hur bekvämt som helst: CoinShares ETPer är tillgängliga precis som alla aktier eller ETFer, direkt genom din favoritmäklare eller bank. Hantera din investering enkelt på ett ställe och få alla fördelar med att äga kryptotillgångar, utan bördan och riskerna med självvård.

Fysiskt, för högsta säkerhet: För varje investering i CoinShares Physical Staked Cardano ETP köps samma summa i riktig ADA. I Komainus förvar – ett joint venture mellan CoinShares, Nomura & Ledger – drar din ADA-investering nytta av en av branschens säkraste lagringsstandarder.

0 % förvaltningsavgifter och ytterligare insatsbelöningar: 0% förvaltningsavgifter och ytterligare insatsbelöningar En första i krypto-ETP-branschen. CoinShares ETPer är byggda för att göra det möjligt för Emittenten att dela insatsbelöningar med investerare. Insatta mynt flyttas inte från den säkra förvaringsinstitutet där de lagras, och ETPen förblir 100 % fysiskt backad hela tiden. Och förvaltningsavgifterna sänks också till 0 %p.a.

En pålitlig aktör: CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, vilket innebär rigorös efterlevnad av regler, noggranna externa revisioner och transparens genom kvartalsrapportering. Med produkter som handlas på Europas största börser är CoinShares kontinentens ledande krypto-ETP-leverantör.

Handla CSDA ETP

CoinShares Physical Staked Cardano (CSDA ETP) n europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
SIX Swiss ExchangeUSDADAS
XETRAEURCSDA
gettexEURCSDA

Fortsätt läsa

Nyheter

De största naturgasföretagen i världen

Publicerad

den

Naturgas har gått från att vara en oönskad biprodukt av oljekällor till en efterfrågad bränslekälla. Konsumenterna hyllar naturgasens lägre pris och renare utsläpp jämfört med traditionell olja. CFD-handlare använder råvarans säsongsmässiga volatilitet och ökade globala efterfrågan för att hjälpa dem att försöka förutsäga rörelsen för naturgasterminer. Många handlar emellertid även med de största naturgasföretagen i världen för att få en större utväxling på sin trading.

Naturgas har gått från att vara en oönskad biprodukt av oljekällor till en efterfrågad bränslekälla. Konsumenterna hyllar naturgasens lägre pris och renare utsläpp jämfört med traditionell olja. CFD-handlare använder råvarans säsongsmässiga volatilitet och ökade globala efterfrågan för att hjälpa dem att försöka förutsäga rörelsen för naturgasterminer. Många handlar emellertid även med de största naturgasföretagen i världen för att få en större utväxling på sin trading.

Detta fossila bränsle utvinns ur marken, vilket gör det ingen överraskning att etablerade oljebolag är produktionsledare inom naturgasindustrin. Detta beror på deras tillgänglighet till den teknik och utrustning som behövs för effektiv utvinning av dessa efterfrågade resurser som är fångade djupt under jordens yta.

Största naturgasföretag

Naturgasindustrin består av ett stort ekosystem som prospekterar, utvinner, förädlar och levererar bränsle till slutanvändare och kraftproduktionsanläggningar.

De största företagen i detta ekosystem är producenter. Även om de har den största investeringen i förskott, såsom prospektering, borrning och utvinning, blir allt de pumpar ur sina brunnar deras tillgång.

Detta ses genom värdet av världens främsta producenter, som ryska Gazprom, som står för 12 % av den globala produktionen. Detta följs av Exxon, China National Petroleum (CNPC), Royal Dutch Shell, BP, Chevron och Total.

Handel med CFDer för de största naturgasföretagen

Du kan handla CFDer på några av de största naturgasföretagen, inklusive:

• Exxon (XOM) – är den största olje- och gasproducenten i USA med ett börsvärde på nästan 189 miljarder dollar i januari 2020.

RoyalDutch Shell (RDSA-L)– Royal Dutch Shell äger hela livscykeln för anläggningar och hanterar prospektering, utvinning och leverans, inklusive butiker. I juni 2020 var Royal Dutch Shells börsvärde nära 128 miljarder dollar.

BP (BP-L) – London-baserade BP har global verksamhet dedikerad till prospektering och utvinning av naturgas och olja. Deras börsvärde i juni 2020 uppgick till cirka 74,4 miljarder dollar.

Chevron (CVX) – Med olje- och naturgasfält i Asien, Australien, Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika hanterar Chevron utvinning och produktion av smörjmedel, petroleumbaserade produkter och bensin. Deras börsvärde var värt uppskattningsvis 172 miljarder dollar i juni 2020.

Total (FP.PA) – Ett franskbaserat integrerat gasbolag (sköter produktion genom slutanvändarleverans), som driver utvinningsfält i Europa, Mellanöstern, Ryssland och utanför. Deras börsvärde i juni 2020 var värt nära 101 miljarder dollar.

Som med alla branscher är dessa tillverkares aktiekurs beroende av deras förmåga att köpa ny teknik och leverera dem till sin marknad till ett lönsamt pris.

Till exempel, om du tror att Exxons aktiekurs kommer att stiga, kan du öppna en köpposition på Exxon-aktie-CFDer för att gå lång och se vinster från prisskillnaden mellan din ursprungliga köpkurs och det högre stängningspriset. Men om priset skulle falla skulle du drabbas av en förlust.

Å andra sidan, om du tror att priset på Exxons aktier kommer att falla på grund av globala, ekonomiska eller andra faktorer, kan du öppna en säljposition på Exxons CFDer. Detta gör att du kan redovisa vinsten från skillnaden mellan öppningspriset och ett lägre stängningspris. Men om priset stiger efter att du öppnat en säljposition kommer du att drabbas av en förlust.

Vinst och tillväxt för naturgas- och oljebolag är överlåtna på marknaden. Eftersom deras värden till stor del är direkt knuten till värdet på de varor de har, devalverar låga olje- och naturgaspriser företag och avskräcker produktion.

Denna kombination av fluktuerande tillgångsvärden och omsatta aktier introducerar potentiell prisvolatilitet. CFD-handlare kan öppna positioner på en akties rörelse, oavsett om aktiens värde stiger eller faller.

När naturgasindustrin ändrade sin produktion under 2006, har omsättbara terminer, optioner och aktier visat sig vara volatila och ibland oförutsägbara, vilket ger unika möjligheter för förberedda handlare.

Handla naturgasföretagen hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla naturgasföretagen hos AvaTrade

AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationerTill AvaTrade .

Handla naturgasföretagen hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med naturgasföretagen . Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära