Följ oss

Nyheter

Hur fungerar ETFer med hävstång?

Publicerad

den

Hur fungerar ETFer med hävstång?

XACT har ett par fonder som kallas för Bull och Bear. Det är dagligen handlade fonder som ger 150 respektive 200 procents hävstång. De ger också möjligheten för investerare att navigera i förändrade marknader med tjur och björnflexibilitet.

Även om XACTs ETFer med hävstång delar vissa likheter med icke-levererade ETF:er finns det två nyckelbegrepp som påverkar hur de hanteras och hur de utför:

Hävstång: Varje investerad krona ger 1,5 eller 2,0 av benchmarkens prestanda, vilket innebär 150 eller 200 av risken och volatiliteten.
Dagliga investeringsmål: OMX hävstångsprodukter syftar till att öka avkastningen på sina riktmärken för en enda dag; avkastning för perioder större än en dag är en produkt av den sammansatta dagliga avkastningen under perioden.

Fondmål

Varje börshandlad fond med hävstång är utformad för att söka dagliga levererade investeringsresultat, före avgifter och kostnader, på 150, 200 eller 300 procent av dess jämförelseindex för en bullfond (”Bull Fund”) eller 300, 200, 150 eller 100 procent av det omvända (eller motsatta) av resultatet av dess jämförelseindex för en björnfond (”Bear Fund”). Det finns ingen garanti för att fonderna kommer att uppnå sitt investeringsmål.

Investerarnas lämplighet

Dessa fonder är endast avsedda för användning av sofistikerade investerare som:

• Förstår och accepterar betydande förluster på kort tid;
• Förstår den unika karaktären och resultategenskaperna hos fonder som söker dagliga investeringsresultat med hävstång och
• Har tid att hantera positioner ofta för att svara på förändrade marknadsförhållanden och fondresultat

Dessa fonder är inte avsedda att användas av konservativa investerare som

• inte tolererar betydande eller till och med fullständiga förluster på kort tid;
• inte känner till den unika karaktären och prestandakännetecknen hos fonder som söker dagliga investeringsresultat; och
• inte kan hantera en portfölj aktivt och göra förändringar som marknadsförhållandena och fondens resultat kräver.

Låt oss titta på hur Direxions hävstångs-ETFer fungerar då detta företag specialiserar sig på denna typ av börshandlade fonder.

Effekten av att använda Direxion Daily Leveraged ETF i portföljer

Direxion erbjuder den största hävstången som finns tillgänglig på ETF-marknaden idag, vilket ökar volatilitetsnivån i samband med en viss fond. Till exempel, om S&P 500®-index ökar med 1 procent på en enda dag, är Direxion Daily S&P 500® Bull 3X Shares utformade för att returnera cirka 3 procent samma dag (minus avgifter och kostnader). Omvänt, om samma index sjunker med 1 procent på en dag, kommer samma fond minska med cirka 3 procent.

Vi rekommenderar att potentiella investerare söker råd från en investeringsprofessionell innan de gör en investering i Direxion Daily Leveraged ETF eller någon annan börshandlad fond med hävstång.

Direxion Daily Leveraged ETFs

Sammansättning och exponering

För att erhålla den nödvändiga exponeringen kommer Direxion Daily Leveraged ETF att investera hela eller en del av sina nettotillgångar i derivat – vanligtvis swappar eller terminer. Dessa derivat är avtal som ger möjlighet att få exponering mot respektive index och sektorer utan behov av fullständiga dollar-för-dollar-investeringar. Bull-fonderna kommer att generera mellan 10 och 100 procent av deras erforderliga exponeringsnivå från aktier och resten från derivat. Bear Funds genererar hela sin -100% eller -300% exponering genom derivat.

Hantera exponering i marknader som förändras

Eftersom Bull and Bear Funds är utformade för att spåra resultatet eller motsatsen till deras respektive jämförelseindex kommer dagliga marknadsfluktuationer att få fondernas nettotillgångsnivå att stiga eller sjunka. Dessa dagliga marknadsfluktuationer resulterar i portföljjusteringar av fondernas rådgivareför att säkerställa att exponeringsnivåerna för varje Bull and Bear Fund sätts till rätt multipel.

Förvaltaren balanserar exponeringen dagligen genom att köpa eller sälja swappar för att säkerställa att varje fond spårar så nära som möjligt till 300% eller 200% för en Bull-fond, eller 300%, 200% eller 100% av det inversa för en Bear-fond, av riktmärket indexets dagliga resultat.

Effekten av att söka daglig hävstång på långsiktiga resultat

Varje Direxion Daily Leveraged ETF strävar efter att ge avkastning som är en multipel av avkastningen för ett visst jämförelseindex. Daglig återbalansering har viktiga konsekvenser för en fonds resultat under längre perioder än en dag.

Varför? En daglig hävstångsfonds exponering är en produkt av dess målförstoring och dess nettotillgångar. Gynnsamma drag i jämförelseindexet ökar nettotillgångarna högre, vilket innebär en ökning av exponeringen med en multipel av vinsten i nettotillgångarna.
Omvänt leder ogynnsamma rörelser i jämförelseindex till en minskning av nettotillgångarna, vilket resulterar i en minskning av exponeringen i ett belopp som är en multipel av minskningen av nettotillgångarna.

I slutändan svarar en daglig skuldsatt fond på vinster genom att bli mer aggressiv och svarar på förluster genom att bli mer defensiv. På marknader som är riktade kan detta vara en fördel, på volatila marknader som saknar riktning kan detta vara en nackdel.

En närmare titt på några av riskerna

Följande tre scenarier illustrerar hur en Direxion Daily Leveraged 3X Bull Fund presterar i olika marknadsscenarier:

På trendiga marknader med låg volatilitet kan resultatet över perioder längre än en dag överstiga avkastningen för referensindex multiplicerat med portföljens angivna exponeringsnivå, vilket framgår av de två första scenarierna nedan.

Marknaden stiger stadigt

Om jämförelseindexet rör sig i en riktning som är gynnsam för fonden (vilket betyder upp för en Bull-fond och ner för en Bear-fond) i en linjär trend under en period som är större än en dag, kan fondens vinst för perioden vara större än den kumulativa referensindex avkastning multiplicerat med fondens angivna multipel (t.ex. 3X, 2X, etc.). Detta beror på att eftersom fondens nettotillgångar stiger med den gynnsamma marknadsfluktuationen, måste fonden reagera genom att öka sin exponering mot jämförelseindex, vilket därför förstärker effekten av efterföljande gynnsamma indexrörelser.

Marknaden faller stadigt

Om jämförelseindexet rör sig i en riktning som är ogynnsam för fonden (vilket innebär en nedgång för en Bull-fond och upp för en björnfond) i en linjär trend under en period som är större än en dag, kan fondförlusterna för perioden vara mindre än den kumulativa referensindexavkastning multiplicerat med fondens angivna multipel (t.ex. 3X, 2X, etc.) Detta beror på att, eftersom fondens nettotillgångar minskar med den nedåtgående marknadsfluktuationen, måste fonden reagera genom att minska sin exponering mot index, vilket därför minskar effekterna av efterföljande ogynnsamma indexrörelser.

Marknaden är oförändrad men ändå volatil

På volatila marknader som inte uppvisar någon tydlig trend eller riktning kan effekterna av daglig ombalansering vara skadligt för levererade ETF: s resultat över tid. Som beskrivits ovan svarar fonderna på vinster genom att öka exponeringen mot jämförelseindexet och svara på förluster genom att minska exponeringen varje dag. Ökad exponering före en förlust kommer att generera en större förlust, och minskad exponering före en vinst minskar effekten och nyttan av framtida vinster för fonden. Ett fortsatt mönster av detta slag kommer vanligtvis att förfalla fondens avkastning på längre sikt. I tabellen nedan ser vi ett exempel på en fond som hade en negativ avkastning efter en sex dagars period med volatil men ändå kumulativt platt jämförelseindex. Du kan följa matematiken för att bättre förstå hur detta sker.

Dessa siffror återspeglar inte de dagliga driftskostnaderna och finansieringskostnaderna, är hypotetiska och är inte representativa för Direxion Daily Leveraged ETF-avkastning. Användare av Direxion Daily7 Leveraged ETF: er uppmuntras att övervaka den förändrade exponeringen som deras investering tillhandahåller och ändra aktieinnehaven efter behov.

Risk för marknadsprisvariation

Direxion Daily Leveraged ETF är en del av Direxion Shares ETF Trust (”Direxion Shares”) köps och säljs på sekundärmarknaden på NYSE ARCA, Inc. och andra börser. Marknadskurserna på aktierna kommer att fluktuera som svar på förändringar i NAV och tillgång och efterfrågan på aktierna. Det är inte möjligt att exakt förutsäga om aktierna kommer att handlas över, under eller till deras NAV.

Ibland kan e n ETF handlas till högre premier än förväntat på grund av bristande tillgång på utestående aktier på marknaderna. Resultatet kan vara att en investerare kan köpa aktier till ett pris som är något uppblåst över det totala marknadsvärdet för fondens underliggande innehav. Men när fler aktier introduceras på sekundärmarknaden återgår normalt utbud och efterfrågan till relativt balans. Resultatet skulle vanligtvis bli en naturlig minskning av premiernas storlek.

Motpartsrisk

Direxion-aktier kan investera i finansiella instrument som involverar motparter i syfte att försöka få extra exponering mot riktmärkesindexen.

Motpartsrisk är risken för monetär förlust som ett företag kan utsättas för om motparten stöter på svårigheter att uppfylla sina avtalsförpliktelser enligt villkoren för transaktionen.

Direxion strävar efter att minimera motpartsrisken främst genom att diversifiera sin portfölj av relationer för swap- och terminskontrakt över flera mäklare. Direxion kommer regelbundet att övervaka balansräkningarna för alla motparter och kommer att avbryta eller avsluta relationer med alla organisationer som enligt Direxion eller dess dotterbolag visar väsentliga tecken på insolvens.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JPVE ETF en valutasäkrad fond som köper amerikanska värdeaktier

Publicerad

den

JPM Active US Value UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) med ISIN IE000CQQ22C8 är en aktivt förvaltad ETF som investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).

JPM Active US Value UCITS ETF – EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) med ISIN IE000CQQ22C8 är en aktivt förvaltad ETF som investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,49 % p.a. JPMorgan Active US Value UCITS ETF EUR Hedged (acc) är den enda ETF som följer JPMorgan Active US Value (EUR Hedged)-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

JPMorgan Active US Value UCITS ETF EUR Hedged (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 18 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Möjlighet

Erfaret portföljförvaltningsteam med i genomsnitt 30 års branscherfarenhet

Utnyttja de bästa idéerna från JPMorgans dedikerade tillväxtforskningsteam, förutom grundläggande insikter från över 20 amerikanska aktiekarriäranalytiker, alla med i genomsnitt 20+ års branscherfarenhet

Portfölj

Kombinerar två av JPMorgans beprövade aktiva amerikanska aktiestrategier (tillväxt med stora bolag och tillväxtfördelar), som kombineras för att leverera en diversifierad portfölj av amerikanska tillväxtaktier med underskattad tillväxtpotential över sektorer.

Resultat

Aktivt förvaltad investeringsstrategi som strävar efter att leverera en stilren tillväxtaktieportfölj med en viss grad av marknadskapitalflexibilitet

Investeringsmål

Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Russell 1000 Growth Index (Netto Total Return of 30% källskatt på utdelning) (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en tillväxtstilsorienterad portfölj av amerikanska företag .

Handla JPVE ETF

JPM Active US Value UCITS ETF – EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJAVE
SIX Swiss ExchangeEURJAVE
XETRAEURJPVE

Största innehav

NamnISINVikt %
BANK OF AMERICA CORPUS06050510463.49%
Cash and Cash Equivalent3.27%
CHEVRON CORPUS16676410052.84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BUS08467070262.80%
ABBVIE INCUS00287Y10912.07%
EXXON MOBIL CORPUS30231G10222.03%
WELLS FARGO & COUS94974610152.02%
NXP SEMICONDUCTORS NVNL00095387841.82%
CSX CORPUS12640810351.69%
CONOCOPHILLIPSUS20825C10451.69%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin Survives Bear Trap

Publicerad

den

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Figure 1 – Bitcoin Price

Source: Glassnode

However, since last Friday, Bitcoin has gained $7K and is now trading around the $64K mark. But why has it been such a turbulent time for Bitcoin?

Factors Contributing to the Selling Pressure

• Bitcoin Miner Activity

• German Government Sell-Offs

• Mt. Gox Repayment Program & Bitcoin Exchange Liquidity

Bitcoin Miner Activity

The BTC selling pressure was earmarked by miner activity, after selling 30K BTC in June. This sell-off marked miners’ BTC reserves at the lowest in a decade, just over 1.8K BTC.

Figure 2 – Bitcoin Miner Balance’

Source: Glassnode

Miners have however reduced their activity on-exchange, which should calm fears further. In June, miners were moving an average of around 50 BTC or just under $3M per day to exchanges, which has now slowed down, as shown below.

Figure 3 – Bitcoin Transfer Volume from Miners to Exchanges

Source: Glassnode

On top of that, on-chain data shows the 30-day moving average of Bitcoin’s hash rate is starting to close the gap with the 60-day moving average, for the first time since May. This indicates miners are experiencing lower income stress, which typically signals a market bottom.

Figure 4 – Bitcoin’s Hash Ribbon Indicator

Source: Glassnode

As a result, miner reserves have slowly started to pick back up, as shown in the first figure. This could indicate that the miner sell-offs post-halving, due to reduced profitability, have tapered off which is another reason to be cautiously positive.

German Government Sell-Offs

The German Goverment had been in the process of completing the sale of 50K BTC seized from a pirating website, Movie2k, which was worth approximately $3B when the sell-offs started.

Figure 5 – German Government Holdings

Source: @obchakevich on Dune Analytics

Bitcoin had a shaky June and July. However, in the week Germany sold almost 80% of their holdings, 40K BTC or $2.2B worth, Bitcoin’s price remained fairly resilient, a testament to its strength in adverse market conditions. That being said, according to data from Arkham Intelligence, the German Government engaged via OTC trades, to minimize potential slippage and market impact.

Figure 6 – Bitcoin Price (7 July – 14 July)

Source: Glassnode

Nevertheless, the conclusion of these sell-offs is positive for Bitcoin, as it removes a significant dark cloud from the market, and demonstrates the asset’s resilience.

Mt. Gox Repayment Program

However, Bitcoin faces selling pressure due to the upcoming Mt. Gox repayment program. Starting in July 2024, Mt. Gox began repaying approximately $9B worth of assets to its creditors, who have been waiting for over a decade since the exchange’s collapse in 2014.

Figure 7 – Mt. Gox Holdings

Source: @21co on Dune Analytics

Of the approximate 142K BTC held by Mt. Gox, 139K BTC is left to be reimbursed, equating to approximately 2% being paid back as of today, indicating a slow sale rate. However, yesterday Mt. Gox shuffled almost 96K BTC between their wallets, which contributed to the renewed FUD, as they prepare to distribute the reimbursements. While the repayment sum is very large, it is unlikely that these creditors will sell off their BTC immediately, given their long-term belief in the crypto industry given their involvement a decade ago, and the potential capital gains tax implications associated with the asset. The selling pressure is further diluted by the fact that reimbursements will likely occur on different days across different exchanges.

Bitcoin Exchange Liquidity

Despite, Bitcoin’s apparent survival. Let’s take a closer look at how the remaining BTC could affect the market. 139K BTC or $8.93B worth remains for Mt. Gox to restore to creditors, who may end up selling their assets. To gauge the market impact of this, it may help to look at Bitcoin’s liquidity on exchange. Presuming they aim to sell their BTC, the sell-offs will likely occur by trading with a fiat pair (BTC/USD) or a stablecoin pair (BTC/USDT or BTC/USDC). The top 5 most liquid exchanges are listed below, with their respective liquidity depths in dollar and BTC terms (assuming July’s average price of $59K).

Figure 8 – Centralized Exchange % Depth

Source: Coingecko

As to not mitigate the market impact, the sell-offs are likely to occur across several exchanges. The five most liquid exchanges need around $72M outflows, on a given day to have a 2% downward price swing. The potential sell-offs are contingent on creditors finally receiving their assets from Mt. Gox, which is happening very slowly. Furthermore, it is doubtful that once received, they will sell all their BTC immediately, and as such any price action is largely resulting from the negative market sentiment associated with this event.

On-Chain Metrics

Despite the negativity surrounding the market, looking on-chain could help uncover dynamics that might make investors feel positive, and we propose 3 different indicators to look at.

The Market Value to Realized Value Ratio (MVRV) is a metric that assesses Bitcoin’s market valuation relative to its realized value, helping identify market tops and bottoms.

  A high MVRV indicates overvaluation and a potential market top, while a low score indicates undervaluation and a potential market bottom.

  Figure 9 – Bitcoin MVRV Score

  Source: Glassnode

  The current MVRV is around levels seen at the end of December 2020, just before Bitcoin rallied from $11K to around the $60K mark. This is also similar to the levels seen towards the end of last year, before the ETF craze which drove Bitcoin to a new all-time high of $75K in early March. Given these historical precedents, this MVRV level suggests a potential for significant upside, making it an opportune time for investors to consider entering the market.

  Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) indicates the difference between investors’ unrealized profits and losses to assess market sentiment, with positive values suggesting profit-dominant sentiment and negative values indicating loss-dominant sentiment.

   This metric is another reason for positivity. Currently, Bitcoin’s NUPL is in the optimism/denial phase, indicating moderate unrealized profits among investors. This suggests that market sentiment is cautiously optimistic, after recent price stagnations led NUPL to drop, and belief to be wiped away. That being said, this is a healthy consolidation for the asset and potentially allows it to spur on.

   Figure 10 – Bitcoin Net Unrealized Profit/Loss

   Source: Glassnode

   1. Fear and Greed Index measures market sentiment, with values ranging from 0 (extreme fear) to 100 (extreme greed). It helps investors gauge whether the market is overly bearish or bullish, indicating potential buying or selling opportunities.

   Figure 11 – Bitcoin Fear and Greed Index

   Source: Glassnode

   The Bitcoin Fear and Greed Index was often in the ‘Fear’ region during June and early July. However, this was a positive sign, as it was near levels we had not seen since September 2023, when the asset was trading at $26K, which preceded a historical price rally. Over the weekend, the Fear and Greed Index sprung to Greed levels, suggesting we might be on track for another parabolic run.

   Conclusions

   • Bitcoin’s turbulence has stemmed from significant selling pressures, particularly the Mt. Gox repayment program.

   o The impact of these sell-offs is moderated by Bitcoin’s strong exchange liquidity and potential ETF inflows.
   • The dark cloud of the German Government sell-offs is out of the way.

   • On-chain metrics suggest the potential for a bullish reversal, indicating now might be an opportune time for investors to consider entering the market.

   For investors looking to invest in Bitcoin via a regulated investment vehicle, the following ETPs are available on the European market:

   Figure 12 – Top 10 European Bitcoin Products by Assets Under Management Product Ticker

   Source: Bloomberg, Data as of July 16th, 2024.

   Avg. Daily Spread 20D (bps): refers to the best daily average bid/ask spread over the last 20 days across European exchanges.

   This Week’s Calendar

   Source: Forex Factory, 21Shares

   Research Newsletter

   Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

   Disclaimer

   The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

   Fortsätt läsa

   Nyheter

   00X0 ETC investerar i industrimetaller och hedgas i euro

   Publicerad

   den

   WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   Denna ETC syftar till att replikera Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index (BUINDET) genom att spåra Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Excess Return Index och tillhandahålla ränteintäkterna justerade för att återspegla avgifter och kostnader förknippade med produkten. Till exempel, om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index stiger med 1 % under en dag, kommer ETC att stiga med 1 %, exklusive avgifter. Men om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index faller med 1 % under en dag, kommer ETCen att falla med 1 %, exklusive avgifter.

   Index

   Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return, indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på terminskontrakten för industriella metallråvaror (som kontinuerligt rullas enligt ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt att införliva en valutasäkring mot rörelser i EUR/ USD växelkurs. Valutasäkringen ombalanseras dagligen.

   Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, där leverans och betalning ska ske vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Terminskontrakt avyttras i allmänhet strax innan kontraktets löptid löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att ta emot faktisk leverans av varan i fråga (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för råvaran upprätthålls.

   Kontrakten som köps kan vara dyrare än kontrakten som säljs, vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra en ytterligare förlust. Denna marknadstrend kallas ”contango”. Alternativt kan kontrakten som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, känd som ”backwardation”. Denna prisskillnad kallas vanligtvis ”rullavkastning”. Eftersom rullavkastningen ingår i beräkningen av indexvärdet kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller bakåtgång. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde baseras på indexets värde.

   Handla 00X0 ETC

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

   Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

   Börsnoteringar

   BörsValutaKortnamnISIN
   Borsa ItalianaEUREIMTJE00B78NPW60
   XetraEUR00X0JE00B78NPW60

   Största innehav

   RåvaraVikt %
   COMEX Copper35.60%
   LME Aluminium26.60%
   LME Zinc17.50%
   LME Nickel13.68%
   LME Lead6.62%

   Innehav kan komma att förändras

   Fortsätt läsa

   21Shares

   Prenumerera på nyheter om ETFer

   * indicates required

   Populära