Följ oss

Nyheter

Hur fungerar certifikat på råvaror och andra finansiella tillgångar?

Publicerad

den

Hur fungerar certifikat på råvaror och andra finansiella tillgångar?

Under senare år har aktier och fonder fått en allt större konkurrens av råvaror, trots att detta knappast är ett nytt fenomen. Faktum är att råvaror har handlats i organiserad form och på börs sedan 1600-talet där det var de japanska rishandlarna som drev fungerade marknadsplatser för terminshandel i ris .

Råvaror skiljer sig från investeringar i aktier och fonder, bland annat i form av säsongsvariationer, behovet av lager och försäkringar med flera olika saker. Dessutom finns det sällan en positiv korrelation med aktier och fonder vilket gör att investeringar i råvaror tenderar att minska risken i en investeringsportfölj eftersom priset på en råvara som guld, olja eller vete inte styrs av aktiemarknaden. I USA där investeringar i råvaror har vunnit större gehör är det vanligt att förvaltare försöker att få in två eller tre olika råvaror i en vanlig portfölj, eller att minst tio procent av portföljens värde allokeras till råvarumarknaden.

En fördel med råvaror är att det är svårt att manipulera eller styra priset på dem, även om det har förekommit exempel på hur vissa aktörer försökt styra priset på kakao , koppar , silver och lök . En annan skillnad är att det finns ett antal råvaror där prissättningen följer ett specifikt mönster, ofta baserat på säsongsvariationer till exempel vetets odlingscykel, behovet av eldningsolja för uppvärmning under det norra halvklotets vinter etcetera.

Råvarucertifikat

Ett alternativ är att handla med råvarucertifikat som följer priset på den underliggande råvaran.
Nasdaq OMX öppnade för handel med råvarucertifikat 2008 och efter detta har allt fler svenskar intresserat sig för råvaror. Med råvarucertifikat går det att handla råvaror på samma sätt so med aktier eller med fonder då råvarorna är värdepapperiserade och ka hanteras på depåer och VP-konton. Med råvarucertifikat går det att handla med råvaror på samma sätt som aktier eller fonder. Råvarucertifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande råvara eller ett råvaruindex. Det går att köpa och sälja certifikaten lika enkelt som aktier hos sin bank eller mäklare.

Ett innehavt certifikat av typen LONG utan hävstång har exakt samma resultatutveckling som den underliggande tillgången, medan ett innehavt certifikat av typen SHORT har en resultatutveckling som är spegelvänd.

Genom att köpa ett råvarucertifikat som är kopplat till priset på en enskild råvara är det enkelt för en placerare att exponera sig en enskild råvara som naturgas, platina eller frusen, koncentrerad apelsinjuice. Det finns även aktörer som ger ut certifikat vars pris styrs av en underliggande sektor, till exempel basmetaller, energi eller livsmedel.
Ett råvarucertifikat speglar utvecklingen på en enskild råvara eller ett index. Det finns två stycken olika typer av certifikat, LONG som gör att innehavaren tjänar pengar på stigande priser och SHORT som gör att innehavaren tjänar pengar på sjunkande priser.
Utöver detta finns det certifikat som ger placeraren en hävstång och öka avkastningen – om denne har bedömt marknaden korrekt. Bull respektive Bear är två andra namn på LONG respektive SHORT, och Bull (LONG) kan byggas på med en hävstång som gör att placeraren kan dra fördel av en uppgång och få en högre avkastning. Det är inte helt ovanligt med en hävstång på gånger två, gånger fyra och så vidare, men det finns också exempel på finansiella företag som har gett ut certifikat med en hävstång upp till 12. Dessa brukar namnges

BULL SILVER X4 C

Bull anger att det är fråga om en Bull

Silver anger att värdepappret är kopplat till silverpriset

X4 anger produktens hävstång, i detta fall 4 gånger

C anger vilken bank det är som är utgivare, i detta fall Commerzbank

Som synes har alla certifikat och andra produkter har en ganska enkel uppbyggnad i sina namn vilket gör det enkelt att veta vad det är som köps och säljs.

Certifikatets värde ökar om underliggande tillgången stiger, alternativt minskar i värde när den underliggande tillgången sjunker, detta givet att det är ett certifikat av typen LONG, ett innehavt certifikat av typen SHORT har en resultatutveckling som är spegelvänd.

Valutan, vän eller fiende på råvarumarknaden

Priset på råvaror styrs i hög grad av kursen på dollarn eftersom de flesta råvaror som handlas på råvarumarknaderna prissätts i just denna valuta. Det är därför extra viktigt för den som handlar råvaror att följ valutamarknaden. Det finns annars en risk att det guld som köps till en bra kurs inte kommer att vara värt lika mycket om ett år även om guldpriset har stigit om förhållandet mellan dollar och kronor har gått fel väg. De flesta certifikaten på den svenska marknaden ges ut i svenska kronor, men det finns några undantag. Råvarorna i certifikatet handlas däremot i utländskvaluta, vilket gör att råvarucertifikaten påverkas av valutakursförändringar.

Glöm inte riskerna

Alla placeringar är förenade med risker och det gäller så klart även råvarucertifikat.

Marknadsrisk: När priset på den underliggande tillgången går åt rätt håll tjänar innehavaren pengar eftersom certifikatet ökar i värde. Går priset på den underliggande tillgången åt fel hål jämfört med innehavarens marknadstro minskar certifikatet i värde.

Motpartsrisk, också kallat kreditrisk: Råvarucertifikaten ges ut av banker och andra finansiella företag. Det innebär att den som köper ett certifikat tar en kreditrisk på utgivaren.

Likviditetsrisk: Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln

Valutarisk: De underliggande tillgångarna handlas ofta genom terminskontrakt på de stora råvarubörserna i New York , Chicago och i London. Dessa terminskontrakt prissätts ofta i amerikanska dollar vilket gör att priset på certifikaten påverkas av förändringar i valutakurserna.

Hur vet man vad koder och kortnamn betyder? Det är egentligen ganska enkelt, alla certifikat och andra produkter har en ganska enkel uppbyggnad i sina namn vilket gör det enkelt att veta vad det är som köps och säljs. Nedan har vi tagit fram ett exempel på hur ett certifikat är namngivet och förklarar vad de olika delarna betyder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.