Följ oss

Nyheter

Guldprisets fall under 2013 har framkallat rekordstor nedgång för börshandlade råvaruprodukter

Publicerad

den

Guldprisets fall under 2013 har framkallat rekordstor nedgång för börshandlade råvaruprodukter

ETF Securities – Guldprisets fall under 2013 har framkallat rekordstor nedgång för börshandlade råvaruprodukter. Under 2013 sjönk det förvaltade kapitalet för börshandlade råvaruprodukter på global nivå med 78 miljarder dollar till 122 miljarder dollar. Den främsta orsaken till nedgången var den kraftiga nedgången av guldpriset och utflöden från börshandlade guldprodukter. Nedgången i förvaltat kapital för börshandlade guldprodukter stod för 91 % av den totala nedgången för börshandlade råvaruprodukter under 2013. Utflödet från andra börshandlade produkter förutom guld stod för mindre än 1 % av minskningen i förvaltat kapital, vilket visar att investerarna har en alltmer balanserad syn på andra råvaruprodukter än guld.

Den största anledningen till att priserna på globala börshandlade råvaruprodukter har gått ner så mycket under 2013 är den kraftig nedgång i guldpriset. Utflöden från andra börshandlade råvaruprodukter förutom guld var faktiskt relativt måttliga där råvaror som används mer i industrin såsom platina och silver till och med visade stora inflöden. Börshandlade olje- och naturgasprodukter såg starka inflöden vid prisnedgångar och säljtendenser vid kraftiga prisökningar då investerare använder dessa produkter för kortsiktig handel. Flöden i börshandlade jordbruksprodukter var blandade där kraftiga prisfall i kaffe, majs och vete medförde inflöden medan bredare exponering mot sektorn hade utflöden, säger Peter Lidblom, Nordenchef på ETF Securities.

Sammanfattning av de främsta trenderna under 2013:

Förvaltat kapital för börshandlade guldprodukter sjönk till 76 miljarder dollar från 147 miljarder dollar i början av året, vilket tar globala börshandlade guldprodukter tillbaka till samma nivåer som i april 2010. Minskningen av det förvaltade kapitalet på totalt 71 miljarder dollar består till 46% av att guldpriset sjönk med 28% och till 54% av utflöden från investerare. En stark amerikansk dollar, en kraftig ökning av amerikanska realräntor samt minskad efterfrågan på guld i försäkringssyfte var de största drivkrafterna bakom minskningen av förvaltat kapital.

Utflöden från börshandlade guldprodukter nådde sin höjdpunkt i andra kvartalet 2013, då förvaltat kapital dök med rekordet 49 miljarder dollar under kvartalet. 48% av det totala utflödet från börshandlade guldprodukter under 2013 och 63% av årets nedgång i förvaltat kapital skedde under det andra kvartalet. Förvaltat kapital för börshandlade guldprodukter steg under tredje kvartalet men sjönk igen under det fjärde kvartalet i takt med att investerarna förväntade sig minskade stimulanser från Federal Reserve.

Andra börshandlade råvaruprodukter förutom guld föll med måttliga 7 miljarder dollar till 46 miljarder dollar under 2013. I kontrast till guld så stod utflöden från investerare endast för 9% (692 miljoner dollar) av nedgången i förvaltat kapital för andra börshandlade råvaruprodukter förutom guld medan prisfall stod för 90 % av nedgången i förvaltat kapital.

Börshandlade platina- och silverprodukter stod för de största inflödena under 2013.  Börshandlade platina- och silverprodukter hade inflöden på 1,3 miljarder dollar respektive 841 miljarder dollar då investerarna delvis förflyttade sig från guld till råvaror som anses mer positivt förknippade med den globala industriella återhämtningen. Palladium var mindre populärt med relativt stabila inflöden på 18 miljoner dollar, att jämföra med 206 miljoner dollar 2012.

Börshandlade kaffeprodukter överraskade med rekordstora inflöden. Börshandlade kaffeprodukter hade rekordstora inflöden på 203 miljoner dollar under 2013. Detta skedde mot bakgrund av att priset på Arabicakaffe sjönk till den lägsta nivån på sju år i kombination med starkt negativ positionering av terminer, vilket pekar på att investerare tror att priset på Arabicakaffe kommer att gå tillbaka till mer normala nivåer över tid.

Börshandlade oljeprodukter används av investerare för kortsiktig handel i oljepriset.  Börshandlade oljeprodukter hade utflöden på 1,5 miljarder under 2013 och var den tillgång som uppvisade störst utflöden efter guld. Slutsiffran visar dock inte hur in- och utflödena har sett ut under året då nästan 92% av utflödet skedde under första kvartalet samt i november och december när oljepriset sköt i höjden. Först ökade priset på grund av oro för tillgången från Mellanöstern och sedan igen i november och december när priserna steg på grund av amerikanska lagerminskningar.

Flöden i börshandlade naturgasprodukter under 2013 skapades av kortsiktig handel.  Börshandlade naturgasprodukter hade utflöden på 687 miljoner dollar under 2013, det tredje största utflödet efter guld och olja. Utflödena var dock koncentrerade till mars och april när de amerikanska naturgaspriserna (Henry Hub) steg kraftigt upp mot 4,5 dollar per MMBtu samt till december när priserna igen steg till liknande nivåer. Mellan juni och oktober sjönk priset till omkring 3,5 dollar per MMBtu, vilket skapade intresse hos investerarna och börshandlade naturgasprodukter uppvisade fem raka månader av inflöden.

Börshandlade jordbruksprodukter hade måttliga utflöden med stora skillnader mellan olika råvaror. Medan börshandlade jordbruksprodukter hade måttliga utflöden på 42 miljoner dollar under 2013 så var det stor skillnad mellan olika råvaror. På ena sidan av spektrumet hade kaffe inflöden på 203 miljoner dollar och på andra sidan hade diversifierat brett jordbruk utflöden på 232 miljoner. Historiskt sett har kraftiga prisnedgångar för jordbruksprodukter tenderat att attrahera investerare som är ute efter tillgångar som över tid förväntas återgå till mer normala prisnivåer. Börshandlade majs- och veteprodukter hade små inflöden till följd av detta och vi förväntar oss ytterligare inflöden under 2014 givet de stora prisnedgångarna under 2013.

Utsikten för råvaror under 2014 kommer till stor del att vara beroende av ekonomin i stort. Om den rådande starka tillväxtåterhämtningen håller i sig bör det vara positivt för samtliga råvaror bortsett från guld.Nuvarande priser på ett antal råvaror reflekterar stora förväntade utbudsöverskott under 2014. Stark efterfrågetillväxt i kombination med risken för minskat utbud bör enligt oss vara positivt för både priser och investerarintresse under 2014. Guld är något av ett oskrivet blad. Guldpriset och investerarnas positionering reflekterar i det närmaste odelat negativa förväntningar på utsikten för guld, baserat på förväntade högre globala räntor och en starkare dollar i takt med att den amerikanska ekonomin återhämtar sig. Om någon del av detta scenario inte infrias kommer det troligen leda till att guldpriset stiger, vilket gör guld till en av de bättre säkringarna mot risken att den amerikanska återhämtningen sviker, säger Peter Lidblom.

Important Information

This communication has been provided by ETF Securities (UK) Limited (”ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.