Följ oss

Nyheter

Beslut om avnotering av Valour Terra (LUNA) SEK

Publicerad

den

NGM har idag beslutat om avnotering av Valour Terra, det finansiella instrumentet Valour Terra (LUNA) SEK (ISIN: CH1114178804) från handel vid dagens slut. NGM anser att instrumentet inte kan handlas på ett rättvist och ordnat sätt, varvid förutsättningar för fortsatt notering inte längre föreligger. Handelsstoppet som infördes den 11 maj 2022 kommer inte att hävas av NGM före denna avnotering av Valour Terra.

Hur är det nu?

Det finansiella instrumentet finns kvar men kommer inte längre att tas upp till handel på NGM. Följaktligen kommer det inte att vara möjligt att handla med instrumentet via NGM. Det sammanlagda värdet av de underliggande tillgångarna Terra (Luna) hänförliga till alla emitterade finansiella instrument var cirka 27 USD per den 20 maj 2022, klockan 13:31. Omräknat till SEK motsvarar detta för närvarande cirka 0,00001388 SEK per värdepapper.

Vad händer sen?

Emittenten Valour har i sitt basprospekt angett att en avnotering av ett instrument kan komma att följas av att emittenten utnyttjar sin möjlighet att genomföra en inlösen, så kallat emittentupprop. Lösenbeloppet är fortfarande beroende av utvecklingen av den underliggande tillgången Terra (Luna) och kan fastställas så lågt som noll kronor.

Valour anser att det finns skäl att vänta under en kortare tid innan emittenten fattar beslut om att genomföra en inlösen. Syftet är att, potentiellt, få tillgång till en mer tillförlitlig grund för att bedöma utsikterna för en framgångsrik omstrukturering av den underliggande tillgången och med en skala som märkbart skulle kunna resultera i ett högre inlösenbelopp.

Eftersom de finansiella instrumenten avnoteras idag får de hållas på investeringssparkonto (ISK) till och med sextionde dagen efter utgången av det kvartal då avnoteringen skedde (dvs. längst till slutet av augusti 2022). Valour avser därför att besluta om inlösen vid en tidpunkt som gör det möjligt att genomföra en sådan inlösen inom denna tidsram.

Kommer det att vara möjligt att avyttra innehav före en inlösen?

Emittenten undersöker för närvarande möjligheten att erbjuda återköp av de finansiella instrumenten till rådande marknadsvärde för investerare som själva önskar avyttra sina innehav i ett tidigare skede. Detta förutsätter dock att transaktionerna kan avvecklas effektivt. Valour avser därför att återkomma med uppdaterad information inom kort.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.