Följ oss

Nyheter

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Publicerad

den

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?. Den amerikanska centralbanken FED fortsätter att avveckla sin ekonomiska stimulans i jämn takt, men rörelserna över tillväxtmarknader har varit allt annat än jämna. Tillväxtekonomier fortsätter under 2014 generellt sett den utveckling som de hade under slutet av 2013 och såväl valutor som aktiemarknaderna i många tillväxtländer har noterat betydande nedgångar. Vilka effekter har FEDs ekonomiska stimulans på tillväxtmarknaderna?

Med en minskad global likviditet till följd av att FEDs ekonomiska stimulans successivt dras in, har haft olika konsekvenserna bland nya och gränsmarknader, så kallade frontier markets. Under februari 2014 publicerade det globala kreditvärderingsinstitutet Moodys en rapport som tydligt markerade att tillväxtmarknader inte skall betraktas som en homogen grupp. Rapporten visar att effekterna av FEDs åtgärder har haft skilda effekter i dessa länder, och att mer robusta nationer som Sydafrika, Ryssland och Turkiet har alla klarat sig helt annorlunda än de mindre stabila länderna. Moodys konstaterar att det är länder med ett stort beroende av extern finansiering varit de som varit mest utsatta för effekterna av nedtrappningen av FEDs kvantitativa lättnader och kommer så att förbli.

Enligt Moodys har påverkan på många viktiga suveräna kreditmått bland tillväxtmarknadsländerna hittills varit och kommer sannolikt att fortsätta att vara begränsade. De negativa effekterna på dessa ekonomier, säger Moodys, kommer troligen att vara tillfällig och en del av deras anpassningsprocess till normaliseringen av penningpolitiken i de mer utvecklade ekonomierna.

Brasilien, som inledde sin monetära åtstramning under 2013 innan FED tillkännagav sina planer för nedtrappningen av den ekonomiska stimulansen har inte påverkats lika hårt som länder som Sydafrika och Turkiet, till exempel, har vars valutor drabbats av kapitalflödesjusteringar.

Ryssland har också varit något avskärmad från FEDs åtgärder främst på grund av ett större överskott i bytesbalansen tillsammans med sina större valutareserver, två faktorer som skyddat landets ekonomi från negativa effekter av åtstramningen av den globala likviditeten.

Den negativa påverkan på tillväxtekonomierna

Både tillväxtekonomier och frontier markets kommer att påverkas om den amerikanska penningpolitiken fortsätter på samma sätt som nu. Moodys konstaterar dessutom att den senaste tidens utveckling bekräftar att en ökning av finansieringskostnaderna i USA och globalt kommer att ha en större, och mer negativ, påverkan på tillväxtekonomiernas utveckling än vad det kommer att ha för de mer utvecklade länderna i västvärlden.

Moodys uppskattar att åtstramningen av den ekonomiska stimulansen kommer att leda till en negativ BNP-tillväxt för tillväxtekonomierna under perioden 2013 till och med 2016 som ackumulerar till mellan 2,8 och 3,2 procent beroende på snabbheten i åtstramningspaketen. Detta är nästan dubbelt stor effekt som för de mer så utvecklade ekonomierna. Moodys anser emellertid att dessa negativa effekter kommer att vara relativt begränsade och tillfällig karaktär.

Bland de nationer som är mest utsatta för en minskning eller återföring av de finansiella flödena rankas tillväxtmarknaderna högt eftersom dessa var mottagare av stora kapitalinflöden under perioden av kvantitativa lättnader i USA. De historiskt sett låga räntor och den rikliga likviditeten i de utvecklade ekonomierna, framför allt i USA, har bidragit till att driva kapitalflöden in i många snabbväxande tillväxtländer under de senaste åren. Inflödena på obligationsmarknaden är ett bra exempel. Men så stor uppmärksamhet, tog den globala tillväxten en vändning under 2013 leder tillväxtländerna på det hela för att uppleva en större avveckling.

Denna omsvängning i tillväxtutsikterna och den pågående minskningen av överdriven likviditet ledde till en nedgång i differential avkastningen på tillgångarna i avancerade ekonomier och tillväxtekonomier. Detta ledde till kapitalutflöden, vilket i sin tur utlöste fall i aktie-och obligationsindex samt valutadeprecieringar i precis samma tillväxtmarknader som gynnades av de ursprungliga inflödena.

I en separat rapport som Moodys publicerade framgår att åtstramningen av de ekonomiska stimulanspaketen från FED även framgent kan komma att ha en negativ effekt på en del av EMEA-ländernas ekonomier.

Det största hotet mot likviditet i vissa tillväxtmarknader till följd av effekterna av nedtrappningen av FEDs kvantitativa lättnader kan ligga i politiska åtgärder som påverkar den inhemska makroekonomiska miljön och ekonomiska system, inklusive lokala banker.

Statliga och penningpolitiska beslut som skulle kunna höja räntan är en viktig faktor som kan påverka företagens kassaflöden negativt och även minska utrymmet för finansiella åtaganden eller krediter där tillit är den outnyttjade anläggningar, noterar Moodys som också konstaterar att EMEA Liquidity Stress Index stiger om likviditeten försvagas. Indexet har ökat något till 14,7 procent i december 2013, något som i första hand pekar på svagare operativa resultat för ett fåtal företag, trots den allmänna trenden av kreditstabilisering.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.