Följ oss

Nyheter

Vad är en utdelnings-ETF?

Publicerad

den

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

En utdelnings-ETF är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av utdelningsbetalande aktier. Dessa ETFer ger investerare exponering mot företag som regelbundet delar ut en del av sin vinst som utdelning. Utdelnings-ETFer riktar sig till investerare som söker inkomst genom regelbundna utdelningar, tillsammans med potentiell kapitaltillväxt.

Hur fungerar utdelnings-ETFer?

Utdelnings-ETFer investerar i en portfölj av aktier som har en historia av att betala regelbunden utdelning. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en inkomstkälla genom att dela ut utdelningar från de underliggande aktierna.

Så här fungerar utdelnings-ETFer vanligtvis

 • Passiv eller aktiv förvaltning: Utdelnings-ETFer kan förvaltas antingen passivt eller aktivt. Passivt förvaltade fonder syftar till att replikera resultatet för ett specifikt utdelningsfokuserat index, såsom S&P U.S. Dividend Growers Index eller Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, medan aktivt förvaltade fonder involverar portföljförvaltare som aktivt väljer och hanterar portföljen av utdelningsbetalande lager.
 • Aktieurvalskriterier: Aktivt förvaltade utdelnings-ETFer kan försöka överträffa ett utdelningsaktieindex genom att följa specifika urvalskriterier, såsom faktorbaserade strategier. Detta kan inkludera att fokusera på företag med en historia av att betala konsekvent utdelning, de som har en meritlista med att öka utdelningen över tid, eller företag med hög utdelningsavkastning.
 • Direktavkastning: Utdelningsavkastningen för en ETF är ett nyckelmått. Den representerar den årliga utdelningsinkomsten i procent av ETFens aktuella aktiekurs. Utdelnings-ETFer väljs ofta av inkomstorienterade investerare som söker en pålitlig inkomstström.
 • Diversifiering: Utdelnings ETFeer strävar efter att ge investerare en diversifierad exponering mot utdelningsbetalande aktier inom olika sektorer och branscher. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan bidra till en mer stabil inkomstström.
 • Inkomstfördelning: Utdelnings-ETFer delar ut intäkter till investerare som periodiska utdelningar. Frekvensen av utdelningar kan variera, med vissa ETFer som betalar utdelning kvartalsvis, halvårsvis eller årligen. Det finns även en som har veckovis utdelning.
 • Kostnadskvoter: Liksom andra ETFer har utdelnings-ETFer kostnadskvoter, som täcker fondens driftskostnader. Investerare bör överväga dessa avgifter när de utvärderar den totala kostnaden för att äga den börshandlade fonden.

Utdelningstillväxt kontra högavkastande ETFer

ETFer för utdelningstillväxt och ETFer med hög utdelning är två distinkta typer av börshandlade fonder som fokuserar på olika aspekter av utdelningsinvesteringar. De primära skillnaderna ligger i deras investeringsmål relaterade till utdelningsegenskaper. Valet mellan de två beror på en investerares mål, risktolerans och tidshorisont. Vissa investerare kan till och med välja att kombinera båda typerna av ETFer för att uppnå en balanserad inkomststrategi.

ETFer för utdelningstillväxt

Utdelningstillväxts ETFer prioriterar företag med historia av att konsekvent öka sina utdelningar över tid. Dessa fonder är designade för investerare som inte bara söker nuvarande inkomst utan också potential för framtida inkomsttillväxt.

Här är en uppdelning av hur utdelningstillväxts-ETFer fungerar

 • Hur de investerar: Dessa fonder investerar vanligtvis i företag med starka finansiella fundament, stabila vinster och ett åtagande att återföra värde till aktieägarna genom regelbundna utdelningshöjningar.
 • Direktavkastning: Även om utdelningsavkastningen för ETFer för utdelningstillväxt kanske inte är lika hög som vissa andra inkomstfokuserade strategier, ligger tonvikten på hållbar och växande utdelning snarare än omedelbar hög inkomst.
 • Investerarprofil: utdelningstillväxts-ETFer är ofta lämpliga för långsiktiga investerare som prioriterar en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt. Fokus ligger på att bygga en portfölj av företag med en historia av ansvarsfull kapitalallokering.

Högavkastande ETFer

En ETF med hög utdelning är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av aktier eller andra inkomstgenererande värdepapper med en utdelningsavkastning som är relativt över genomsnittet. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en stadig inkomstström, vilket gör dem populära bland inkomstsökande investerare.

Här är en uppdelning av hur högavkastande-ETFer fungerar

 • Hur de investerar: Högavkastande ETFer kan inkludera företag med högre direktavkastning, ofta från sektorer som allmännyttiga företag, fastigheter eller telekommunikation. Fokus ligger på att generera omedelbara intäkter, och historia av utdelningstillväxt har mindre prioritet.
 • Direktavkastning: Högavkastande ETFer har vanligtvis en högre direktavkastning jämfört med ETFer för utdelningstillväxt. De betonar att maximera inkomstflödet.
 • Investerarprofil: High Yield ETFer är ofta lämpliga för inkomstsökande investerare som prioriterar stadiga inkomster och som kanske är villiga att acceptera högre risk i utbyte mot högre avkastning.

Tidsöverväganden

Investerare kan också överväga tidpunkten för utdelningar när de bestämmer hur de ska ta emot dem. Vissa investerare föredrar regelbundet, periodiskt kassaflöde, medan andra kan välja mindre frekventa men större kontantutdelningar. Investerare kan också överväga ETFens utdelningsdatum för att planera tidpunkten för utdelningen.

Liksom enskilda aktier sätter ETFer ett ex-utdelningsdatum, ett avstämningsdatum och ett betalningsdatum. Dessa datum avgör vem som får utdelningen och när utdelningen betalas ut. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än ETFens aktieinnehav och varierar beroende på ETF. Investerare kan hitta en ETF:s utdelningsdatum i fondens prospekt.

Fördelar med utdelnings-ETFer

Utdelnings-ETFer erbjuder investerare flera fördelar, inklusive inkomstgenerering, diversifiering och mer stabil avkastning jämfört med tillväxtorienterade investeringar.

Här är de viktigaste potentiella fördelarna med utdelnings-ETFer

 • Inkomstgenerering: Utdelnings-ETFer ger investerare en konsekvent inkomstström genom regelbundna utdelningar från de underliggande innehaven. Detta kan vara attraktivt för inkomstfokuserade investerare, inklusive pensionärer, som söker pålitligt kassaflöde.
 • Diversifiering: Utdelnings-ETFer har vanligtvis en diversifierad portfölj av utdelningsaktier eller inkomstgenererande värdepapper. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan förbättra den övergripande portföljstabiliteten.
 • Potential för utdelningstillväxt: Vissa utdelnings-ETFer fokuserar på företag med en historia av ökande utdelningar över tid. Denna betoning på potential för utdelningstillväxt kan tilltala investerare som letar efter en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt.
 • Passiv investering: Många utdelnings-ETFer hanteras passivt och spårar specifika utdelningsfokuserade index. Detta passiva tillvägagångssätt kan ge investerare en bred exponering mot utdelningsbetalande aktier utan behov av aktivt aktieurval.
 • Lägre volatilitet: Aktier med utdelning, som ofta utgör innehav av utdelnings-ETFer, är ibland förknippade med lägre volatilitet jämfört med aktier som inte ger utdelning. Denna egenskap kan ge stabilitet under marknadsnedgångar.

Nackdelar med utdelnings-ETFer

Även om utdelnings-ETFer erbjuder många fördelar, bör investerare också vara medvetna om deras potentiella nackdelar, såsom räntekänslighet och sektorkoncentration.

Här är de viktigaste potentiella nackdelarna med utdelnings-ETFer

 • Avkastningsbegränsningar: Utdelningsfonder kanske inte ger den högsta avkastningen jämfört med enskilda högavkastande värdepapper. Investerare som söker maximal nuvarande inkomst kan finna andra inkomstfokuserade investeringar mer lämpliga.
 • Räntekänslighet: Aktier som ger utdelning kan vara känsliga för ränterörelser. När räntorna stiger kan utdelningsavkastningen bli mindre attraktiv, vilket potentiellt påverkar resultatet för utdelnings-ETFer.
 • Sektorkoncentration: Vissa utdelnings-ETFer kan ha sektorkoncentrationer och deras resultat kan påverkas av dessa sektorers prestanda. Övertilltro till specifika sektorer kan utsätta investerare för sektorspecifika risker.
 • Risk för utdelningssänkningar: Konjunkturnedgångar eller finansiella utmaningar kan leda till att företag skär ner eller tar bort utdelningar. Utdelningsfonder är inte immuna mot denna risk, och investerare kan uppleva minskade inkomster under utmanande marknadsförhållanden.

Är utdelnings-ETFer en bra investering?

Utdelnings-ETFer kan vara en bra investering för vissa investerare, särskilt de som söker inkomst och diversifiering, såsom pensionerade investerare. Att investera i utdelningsfonder kan minska risken genom att fokusera på finansiellt sunda företag, eftersom företag som konsekvent betalar utdelning generellt uppfattas som finansiellt stabila och väletablerade.

Sammanfattningsvis erbjuder utdelnings-ETFer inkomstpotential och diversifieringsfördelar men kommer med begränsningar och risker. Investerare bör noggrant utvärdera sina investeringsmål, tidshorisont och risktolerans för att avgöra om dessa börshandlade fonder överensstämmer med deras övergripande finansiella strategi. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som skattekonsekvenser och marknadsförhållanden för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Rate Cuts and Bitcoin’s Scaling Potential: What Happened in Crypto This Week?

Publicerad

den

Exciting Future for Bitcoin’s Scaling Potential BTC’s Rising Accumulation Meets a Growing Delta-Neutral Trading Strategy Rooting for Rate Cuts, Banking Crisis Looms in the U.S.

• Exciting Future for Bitcoin’s Scaling Potential

• BTC’s Rising Accumulation Meets a Growing Delta-Neutral Trading Strategy

• Rooting for Rate Cuts, Banking Crisis Looms in the U.S.

Rooting for Rate Cuts, Banking Crisis Looms in the U.S.

Benchmarks of monetary policy success are shifting around the world. The 2% inflation rate target is no longer within reach in the immediate term, while high interest rates seem to be doing more harm than good. On June 5, Canada was the first G7 country to lower its interest rate to 4.75% from the 5% it stuck to since July 2023. Despite its two-year high unemployment rate of 6.1% and an inflation rate of 2.7% in April, Canada’s move might have started the rate cut season.

Now, while Europe’s inflation has improved over the past six months, inching towards the 2% medium-term target, the European Central Bank (ECB) might have followed suit. For the first time since 2019, the ECB lowered interest rates to 25 basis points. Starting June 12, the EU’s key interest rate will be reduced to 3.75% from 4%, where it has been since September 2023. Realizing the 2% target is far from reach, European monetary policy seems to factor in a more realistic dimension. The ECB staff added 20 basis points to their annual inflation forecasts to be 2.5% in 2024 and 2.2% in 2025.

At the same time that 20 European countries will be celebrating the long-awaited rate cut, the U.S. will be rooting for a cool Consumer Price Index (CPI) print that would boost the Federal Reserve’s confidence that inflation is heading in the right direction. However, the labor market is showing mixed signs of recovery in May, with the unemployment rate increasing slightly above expectations at 4%. In contrast, nonfarm payroll employment increased to 272K, 50K higher than the monthly average. Average monthly earnings have also inched up from April’s reading, increasing by 0.4%. As seen, the delicate balance between inflation control and economic growth remains uncertain, which would definitely be reflected in the Federal Reserve policy decisions. Thus, crypto will remain sensitive to the different interpretations of macro data.

Specifically, volatility will be expected this week in anticipation of the Federal Open Market Committee statement scheduled to shed some light on the U.S. monetary policy on June 12. However, more macro data is coming out later in the week. As shown in the calendar at the end of this newsletter, we’ll know more about changes in wholesale prices on Thursday and conclude the week with the University of Michigan survey results around consumer sentiment, which should give a more complete picture of where the economy stands.

Moreover, the higher-for-longer approach is straining the banking sector in the U.S., with 63 banks declared to be sitting on $517B in unrealized losses, increasing by $39B in the first quarter. Higher unrealized losses on residential mortgage-backed securities, resulting from higher mortgage rates in the first quarter, drove the overall increase. This is the ninth straight quarter of unusually high unrealized losses since 2022, when the Federal Reserve began raising interest rates.

How will this developing crisis affect BTC? Bitcoin usually stood strong amid banking crises, acting as a hedge against counterparty failure over the past few years. That was evident in March 2023, when Bitcoin jumped by 30% after the world experienced the most significant banking stress since 2008. Lack of transparency, mismanagement, and vulnerability towards a single point of failure led to the collapse of hundreds of banks between 2007 and 2012. These factors led to what is now known as the Great Recession, inspiring the creation of Bitcoin in the process. The network’s disciplined monetary policy, combined with its immutable nature and decentralization, became the antithesis of the failures of traditional finance.

On another but rather relevant note, global liquidity has experienced an uptick in the past month, reaching an all-time high of $94T, as shown in Figure 1. As we trace the two lines, we can deduce that Bitcoin is a big profiteer of the expanding global liquidity. Almost $3T has been added since Bitcoin’s all-time high of $69K in 2021. If the banking crisis persists in the U.S. and spreads worldwide, like last year, central banks will have to step in to make their banks whole, which will translate into the growth of their balance sheets even more. Higher liquidity reduces perceived uncertainty, encouraging investors to increase their risk-taking in assets like equities and crypto.

Figure 1 – Bitcoin’s Performance Against Global Liquidity

Source: IntoTheBlock

BTC’s Rising Accumulation Meets a Growing Delta-Neutral Trading Strategy

Last week, the Bitcoin ETF market sustained its recent momentum, mostly driven by the shifting sentiment around the global economy’s battle against inflation, as discussed in the previous section. This was symbolized by the ECB and Bank of Canada’s move to cut rates, which led Bitcoin to hit $72K while its open interest reached an all-time high of $32.02B. However, this was shortly met with a cascade of liquidations (~$400M) as the excitement was countered by the jobs report, which gave a troubling signal of the FED’s progress on taming inflation, leading the entire crypto market to drop by 4%.

That said, U.S. spot ETFs accumulated nearly 25,729 BTC over the last week, equivalent to eight weeks’ worth of new BTC supply entering the market from block rewards. Notably, the impressive recent inflows led to recording the second strongest day of inflows since late March, with more than 12K BTC absorbed via ETFs on June 4. Overall, ETFs now hold close to 5% of Bitcoin’s total supply while making up roughly 60% of Gold ETFs assets under management in the U.S. As we’ve emphasized over the past months, the impact of ETFs on the supply and demand dynamics of the BTC market shouldn’t be ignored. They continue to lay the groundwork for a supply shock that could occur in the medium to long term, especially as BTC on exchanges continues to reach the lowest point in over six years. Similarly, Bitcoin’s accumulation addresses (wallets that have received more than two transactions and have never spent their funds) saw an uptick in the last few weeks, as shown in Figure 2. This echoes our belief that long-term believers are unfazed by their short-term volatility and believe that Bitcoin still has more room to grow.

Figure 2: Total Number of Bitcoin Accumulation Addresses

Source: Glassnode

However, one notable trend to monitor though is the emergence of a cash-and-carry trade, as depicted in Figure 3. This strategy involves investors purchasing Bitcoin on the spot market through ETFs, while simultaneously shorting it on the CME Group exchange to capitalize on the arbitrage opportunity. This phenomenon helps rationalize why the buying pressure from ETFs was being offset by the shorting activity on the futures market. In that sense, it provides a more comprehensive understanding of the surge in Bitcoin’s open interest while potentially explaining why BTC wasn’t able to break through its major resistance at $72K.

Figure 3: The Net Positions of Different Investors on CME Exchange

Source: TheBlock

Exciting Future for Bitcoin’s Scaling Potential

Moving on, Bitcoin’s fundamentals received a significant boost last week. Starknet, the developer of one of Ethereum’s leading scaling solutions, announced its plans to expand to Bitcoin. The company aims to integrate its Zero-Knowledge technology, which powers its Layer 2 platform, to scale Bitcoin without requiring any hard forks. According to Starknet’s founder, the solution will be designed to allow applications to settle transactions on both Bitcoin and Ethereum simultaneously, enhancing Bitcoin’s competitiveness as a settlement platform for a broader landscape of transactions. That said, the key to making this integration a reality lies in the potential soft fork upgrade known as OP_CAT, which could unlock new possibilities for Bitcoin’s scripting language.

For context, OP_CAT is a decade-old script from the Satoshi era that enabled a more feature-rich programming language that paves the path for smart contracts on top of Bitcoin. However, Satoshi removed it as it was feared that it could introduce more security risks into the network, which we’ll break down later. Nevertheless, the function is now making a resurgence as certain segments of the Bitcoin community are looking for different ways to scale the network. This is inspired by the innovation spurred by Ordinals last year, which was enabled on the back of the 2021 soft fork upgrade called the Taproot upgrade.

In line with this, reintroducing OP_CAT could significantly benefit Bitcoin. It can simplify the creation and management of assets’ metadata, thereby laying the groundwork for asset tokenization. It can also enable secure vaults to safeguard against unauthorized access to users’ wallets through advanced multi-signature setups. Additionally, OP_CAT can support escrow wallets, which is crucial for financial use cases that involve locking BTC in a smart contract for yield-generation purposes or using it as collateral for money markets. Lastly, OP_CAT will play a pivotal role in enabling expressive smart contracts, such as trustless bridges, essential for the emergence of Layer 2 solutions, which Starknet aims to capitalize on replicating Ethereum’s scaling success on Bitcoin.

On the other hand, the concerns that led Satoshi to avoid OP_CAT remain pertinent today. The reintroduction of this function could create large scripts that consume significant resources, potentially leading to vulnerabilities such as Denial of Service (DOS) attacks that could cripple Bitcoin’s usage. DOS involves flooding and overwhelming a system with a massive number of requests and messages to bring it down to a halt and make it impossible to process transactions. The function could also introduce unforeseen security threats that weren’t relevant a decade ago, while it could result in a hard fork if certain node operators don’t support the upgrade.

Thus, given the network’s value proposition as the oldest and most secure blockchain, the trade-off between modifying the network’s codebase to add more features, which increases its complexity, versus leveraging external solutions that transform the network’s utilization is contentious. This explains why the functionality has been hotly debated for years but has never been implemented. Nevertheless, it is noteworthy that OP_CAT was formally designated as BIP420 in April, leaving the decision to implement the upgrade to the community for consideration and debate.

In conclusion, the emergence of various scaling solutions for Bitcoin is a significant development. This includes Stacks’ approach utilizing sidechain technology, BitVM enabling rollups similar to Ethereum’s Arbitrum and Optimism, Ordinals and Runes creating unique digital assets, and now the potential of OP_CAT. The diversity of these scaling methods is essential for fostering a robust and resilient ecosystem, as it ensures that Bitcoin is not limited to a single approach and can continue innovating if one solution becomes obsolete.

This is crucial because miners need a supplementary source of income to mitigate the decline in revenue resulting from block issuance and ensure the long-term sustainability of the network as the newly mined BTC supply continues to decrease. Similarly, the economic impact of Ordinals, BRC20, and Runes can’t be understated, as they play a sizable role in Bitcoin’s on-chain activity. For context, miners were able to generate close to 11K BTC, equating to $750M, in fees from processing transactions related to all three aforementioned primitives over the last year, as seen below in Figure 4. This underscores the necessity for scaling solutions to offset the diminishing revenue from Bitcoin’s decreasing block issuance by allowing an on-chain economy to emerge on the largest crypto network by market capitalization.

Figure 4: Revenue Generated from Bitcoin’s Ordinals, BRC20, Runes

Source: CryptoKoryo on Dune Analytics

Ethereum: The Future of Finance and the Internet Itself

The 12th issue of our State of Crypto is out! What’s Inside?
• An introduction to the Ethereum economy: ETH supply, smart contracts, and gas fees.

• A map of the Ethereum ecosystem of scalability solutions and decentralized applications.

• An explainer of Ethereum’s Staking and Re-Staking primitives and their associated risks.

• Our signature Ethereum valuation methodologies

You can download the report here.

This Week’s Calendar

Source: Forex Factory, 21Shares

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

WMGT ETF för den som vill vara med på de senaste megatrenderna

Publicerad

den

WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD (WMGT ETF) med ISIN IE0000902GT6 försöker spåra WisdomTree Global Megatrends Equity-index. WisdomTree Global Megatrends Equity-index spårar företag över hela världen som är involverade i globala megatrender (sociala, demografiska, tekniska, ekologiska eller geologiska förändringar). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD (WMGT ETF) med ISIN IE0000902GT6 försöker spåra WisdomTree Global Megatrends Equity-index. WisdomTree Global Megatrends Equity-index spårar företag över hela världen som är involverade i globala megatrender (sociala, demografiska, tekniska, ekologiska eller geologiska förändringar). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD är den enda ETF som följer WisdomTree Global Megatrends Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför investera?

Strategin utnyttjar den långsiktiga tillväxtpotentialen hos megatrender och tillhörande teman från sociala, demografiska, tekniska, miljömässiga eller geopolitiska förändringar.

Strategisk och taktisk allokering mellan teman för att anpassa sig till nuvarande marknadsmiljöer med hög diversifieringspotential och dra nytta av strukturell medvind.

Fokuserad exponering mot globala företag med en utvald korg av investeringsteman, som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

Undersökningen för urvalet av företag i indexet och, därefter, fonden, utförs av experter inom det relevanta tematiska området, vilket säkerställer att portföljen förblir fokuserad och relevant för den designade tematiska exponeringen.

ETFeen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel.

Potentiella risker

Även om indexet skapades för att välja företag med en relativt högre exponering för de relevanta teman, finns det ingen garanti för att detta mål kommer att uppnås.

En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering.

Högre tillväxtföretag som de som spelar en roll i megatrender tenderar att handla till högre värderingar. Investeraren bör överväga risken som följer med högre värderingar som en del av alla investeringsbeslut.

Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor.

Denna lista täcker inte alla risker; ytterligare risker beskrivs i KIID och prospekt.

Handla WMGT ETF

WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD (WMGT ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXWMGG
London Stock ExchangeUSDWMGT
XETRAEURWMGT

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2330 TTTW2.46%
Cleanspark IncCLSK USUS2.43%
Nvidia CorpNVDA UQUS2.34%
Broadcom IncAVGO USUS2.11%
Coinbase Global Inc -Class ACOIN USUS1.98%
Riot Blockchain IncRIOT USUS1.60%
Bitfarms Ltd/CanadaBITF USCA1.54%
Advanced Micro DevicesAMD USUS1.50%
ASML Holding NVASML NANL1.48%
Elastic NvESTC USUS1.43%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

0GZB ETC spårar kopparpriset och hedgas i euro

Publicerad

den

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) med ISIN DE000PZ9REC4, försöker följa RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) index. RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index spårar priset på terminskontrakt på koppar. Valutasäkrad till euro (EUR).

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) med ISIN DE000PZ9REC4, försöker följa RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) index. RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index spårar priset på terminskontraktkoppar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,20 % p.a. BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC är den enda ETC som följer RICI Enhanced Copper (EUR Hedged)-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 7 augusti 2019 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PZ9REC4
Securities identification number (German WKN)PZ9REC
Bloomberg0GZB GY
Reuters0GZB.DE
TypeETC
CurrencyEUR
Currency hedgedYes, EUR Hedge
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla 0GZB ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR0GZB

Fortsätt läsa

Populära