Följ oss

Nyheter

Sju orsaker att avstå att köpa fysiskt guld

Publicerad

den

Under de senaste åren har i stort sett varje investerare fått bekanta sig med guld. Denna blanka ädelmetall har stigit i pris och har lyckats hålla starkt, ja till och med uppnå nya rekordnoteringar medan de mer breda aktieindexen har fallit.

Under de senaste åren har i stort sett varje investerare fått bekanta sig med guld. Denna blanka ädelmetall har stigit i pris och har lyckats hålla starkt, ja till och med uppnå nya rekordnoteringar medan de mer breda aktieindexen har fallit. Guldet har dessutom kommit att bli en möjlighet till diversifiering och en safe haven för investerarkollektivet. Detta har gjort att många investerare har ökat på sina procentuella innehav av guld för att dra nytta av den positiva trenden och öka vinstmöjligheterna i sina portföljer. Vi har sett hur gulduppbackade ETF:er som IAU rapportera enorma vinster under de senaste åren, inklusive en tvåsiffrig positiv utveckling under det senaste året och mer än 165 procent under de senaste fem åren, siffror som inget aktieindex kommer i närheten av. Vi tittar i denna text på jju orsaker att avstå att köpa fysiskt guld.

Trots att fundamenta talar positivt för guldprisets framtida utveckling så har det stött på några betydande motstånd. Priset på guld rasade nyligen med cirka 300 USD per troy ounce från sitt all-time-high. Tack vare den breda oron för den globala ekonomin och en allokering tillbaka till dollarn har guldpriset emellertid åter börjat stiga igen.

guld prissätts i amerikanska dollar tenderar en stigande dollar att begränsa efterfrågan på ädelmetaller som guld, silver och platina, vilka blir mindre attraktiva då dollarn stiger speciellt som många placerare ser guld som en alternativ valuta. Förhållandet mellan dollarn och guldprisets kraftfulla utveckling har gjort att många har valt att ompröva sitt beslut att investera i guld. En ökad oro för en bubbla i guldet samt en bristande efterfråga från tillväxtmarknaderna tillsammans med en starkare dollar kan teoretiskt komma att pressa ned guldpriset enligt vissa bedömare.

Det finns emellertid de som tror annorlunda. Oavsett vart en placerare står så behöver denne vara medveten om ett antal olika faktorer då denne överväger att allokera delar av sitt kapital till råvarurelaterade placeringar eftersom det ur ett investerarperspektiv finns flera skäl till att undvika att investera i guld.

Nedan lyfter vi fram sju skäl till varför investerare kanske bör sänka sina förväntningar på den framtida utvecklingen för ädelmetaller och istället överväga en mer diversifierad placering som inte innehåller en så stor andel av den ”barbariska reliken”.

Guld saknar användningsområden

Det främsta skälet till att undvika den gula ädelmetallen är dess relativa brist på användningsområden inom den industriella världen. Närmare två tredjedelar av nuvarande utbudet används inom smyckesindustrin medan investeringar står för ytterligare 20 procent. De återstående användningsområdena för guld är tandvård, elektronik och andra marknader som utgör mindre än 5 procent av den totala efterfrågan. Detta utgör en betydande kontrast till hur det ser ut för de flesta andra råvarorna.

Medan koppar och andra mjuka råvaror, så kallade ”softs” nästan uteslutande används för industriella ändamål, så ser resten av medlemmarna i ädelmetallgruppen hur en stor del av dess produktion också används inom industriella användningsområden.

Silver, platina och palladium, alla har hittat sin väg in flera viktiga tillämpningsområden, inklusive katalysatorer och elektronik, för att inte tala mer ”New Age” teknik såsom alternativa energikällor.

Även om detta inte nödvändigtvis är dåligt så kopplas guld till rädsla och omvärldens oro för dollarn, vilket betyder att när den industriella efterfrågan stiger så överger marknadens aktörer guldet till förmån för sina mer ”användbara” kusiner.

Höga premier för fysiska innehav

Även om den så kallade spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurser, är ganska liten för guldterminer, -aktier och guldkopplade ETF:er så kommer den som väljer att köpa fysiskt guld att notera en skillnad. Premierna för ett guldmynt om ett troy ounce guld kan närma sig 100 USD, en nivå som uppgår till drygt fem procent för investeraren.

Medan premierna gå ned när investerare köper större mängder, utgör de fortfarande en betydande kostnad när 10 troy ounce tackor handlas till en premie om cirka 2,7 procent. Det är uppenbart att det rör sig om en liknande prisskillnad på guldet när detta skall säljas, vilket betyder att den som skall omsätta sitt guld kommer att behöva en kursuppgång på guldet på närmare sex procent enbart för att de skall nå en break-even på sin guldplacering.

Lägg till kostnaderna för att leverera produkterna, inneha säkra förvaringsutrymmen eller för att hyra ett bankfack på en bank, och vi kan konstatera att en investerare som vill köpa fysiskt guld och sälja det inom en snar framtid verkar vara förutbestämd att förlora pengar.

Obefintlig inflation

Inflationen, mätt i form av KPI, Konsumentprisindex, har varit ovanligt låg under ganska lång tid, i alla fall i västvärlden. I själva verket har inflationen uppgått till 5 procent en enda gång under de senaste 25 åren medan den tvåsiffriga inflationen inte har synts till på marknaden sedan 1980. Dessutom är obligationsräntorna nere på obetydliga nivåer vilket gör att det finns få indikationer på att inflationen eller risken för densamma kommer att öka inom en snar framtid.

Denna trend bekräftas ytterligare av ett antal aspekter i ekonomierna som verkar vara deflateras i stället för att visa tecken på en ökad inflation. Vi ser det till exempel på utvecklingen på bostadsmarknaden som inte längre visar tecken på att befinna sig i en bubbla, utan tvärtom snart kommer att falla ytterligare, i alla fall av döma av de rapporter vi ser från fastighetsmäklarna på bostadsmarknaden.

En liknande situation ser vi i fråga om lån då många medborgare väljer att dra ned sina balansräkningar och minska på utgifterna. Som ett resultat av detta är många ekonomer oroliga för att vi står inför deflation och inte inflation, ungefär som Japan efter sin kreditbubblan i slutet av 1980-talet. Den låga inflationen kan snabbt komma att stiga, speciellt med tanke på den snabba ökningen av penningmängden samt möjligheterna att världen tappar förtroendet för dollarn, men för tillfället ser det ut som en långsam stadig prisökningstakt är här för att stanna vilket begränsar guldets möjligheter i detta klimat.

Fortsatt koppling till FIAT-valutorna

En av de främsta anledningarna till att goldbugs älskar guld är att metallen inte styrs av nycker från centralbanker världen över. Det går inte att trycka nytt guld, medan ett till synes obegränsat utbud av nytryckta papperspengar pressar ned värdet på dollarn i förhållande till guldpriset. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har gjort ett fruktansvärt dåligt arbete med att hantera penningmängden och värdet på dollarn genom historien, vilket ytterligare stärker den åsikten som de så kallade goldbugsen har. Det största problemet är emellertid att kopplingen mellan guldet och de så kallade FIAT-valutorna ofta upphör av olika anledningar.

Tidigare var dollarn och guldpriset tätt sammankopplade i en fast relation som sattes av den amerikanska regeringen. Denna nivå justerades flera gånger för att möta marknadskrafterna och kriser som inbördeskriget då dollarn inte kunde, åtminstone för en kort tid, omvandlas till guld. Spola fram till depressionen och en liknande situation uppstod när FDR konfiskerade allt guld i landet och omedelbart devalverade den med nästan 60 procent.


Poängen är att även i tider då guld har varit gängse valuta har regeringarna haft ett betydande inflytande över dess pris, antingen genom att de kunnat omvärdera det direkt eller genom att minska metallinnehållet i mynten. Guld har ett värde endast för att människan åsätter guldet detta värde.

Hur detta skiljer sig från FIAT valutorna kan ifrågasättas och det är ett reellt problem som gör att många förespråkar guldets återkomst som ett monetärt instrument.

Guld skulle utan tvekan vara en bättre monetära bas med tanke på den nuvarande situationen och den aldrig sinande dollarökningen, men att tro att guldet inte kommer att påverkas av FIAT-beslut verkar i det långa loppet osannolikt.

En usel performance över tiden

Under de senaste åren har guldet varit en stjärna på investeringshimlen som har uppvisat värdeökningar som få andra investeringar kan matcha. Under de senaste tio åren har guldet stigit från cirka 250 USD per troy ounce, till dagens cirka 1.800 USD per troy ounce, en imponerande uppgång i en tid då aktiemarknaden varit i den närmast oförändrad.

Även om det är ett ganska bra track record så har inte guldpriset visat en lika bra utveckling över längre tidsperioder. Faktum är att under tioårsperioden 1991-2001, var guldpriset ganska stabilt medan S & P 500 indexet fyrdubblades. De investerare som dessutom hade oturen att köpa sitt guld i slutet av 1979, strax innan guldet noterade sin dåvarande all time high, fick se sig drabbas av betydande alternativförluster eftersom S & P 500 indexet tredubblades under denna tid.

Självklart går det att hävda att det går att bevisa allt med statistik, men faktum kvarstår, det är svårt att hitta något annat decennium under vilket guldpriset visat en bättre utveckling än S & P 500 annat än det senaste. Av den anledningen kan investerare med stora positioner i guld komma att bli mycket besvikna.

Svårvärderat

Guld är precis som många andra råvaror notoriskt svårt att värdera. Produkten har inga kassaflöden, det ger ingen utdelning eller någon vinst, så värdena som guldpriset skall beräknas på baseras på marknadssentimentet och utbuds- och efterfrågeobalanser och inget annat. Även om detta kan fungera på marknader för kakao eller vete, så har guld tack vare sin historiska roll som pengar och bristen på industriell användning, ha en udda relation med marknaden på grund av denna verklighet.

Guld kommer ofta i ropet under perioder av rädsla vilket naturligtvis är svårt att bedöma och guldpriset kan variera kraftigt på kort tid. Tack vare detta bestäms guldpriset till stor del av investerarnas känslor, vilket gör värderingsmodeller värdelösa för detta tillgångsslag.

Guld är på väg upp för att folk köper det, och folk köper det eftersom det kommer upp”, sa Leonard Kaplan, vd för Prospector Asset Management i Evanston, Illinois, som har handlat med guld sedan lång tid, när han tillfrågades om hur svårt det är att förutspå om guldpriset skall gå upp eller ned i den närmaste framtiden.

Situationen i Europa

En geopolitisk situation som ser ut att kunna påverka guldpriset under de närmaste månaderna är krisen i Europa. Kontinenten har misslyckats med att få sina skulder under kontroll och en utökad europeisk finansiell stabilisering är ett måste för att öka förtroendet för Europa och euron. Även med en sådan kan den franska ekonomin, som endast är i marginellt bättre skick än de spanska, portugisiska, italienska och irländska ekonomierna, komma att gå under. Om detta inträffar så kommer det att innebära att investerarna kommer att ompröva sin redan njugga inställning till euron. Det som är dåligt för Europa har visat sig vara till godo för dollarn. Med tanke på detta så är det inte många som förvånas över att guldet har haft en relativt tung period under de senaste månaderna, främst eftersom den har tvingats att kämpa med dollarn som en motvikt.

Förutsatt att dessa trender fortsätter i en nära framtid, och tack vare en fortsatt osäkerhet i länder såsom Spanien och Italien, för att inte tala om växande oro över Frankrikes ekonomi kan detta komma att tvinga många investerare att köpa dollar som en hedge, vilket i sin tur skulle komma att tvinga ned priset på guld.

Slutsats

De så kallade goldbuggsen har antagligen fått en hjärtattack vid det här laget, men ovanstående är svårt att förneka för en objektiv och påläst placerare. Detta gör emellertid inte att guld behöver vara en dålig form av investering, minst av allt på kort sikt. En placerare måste emellertid se över dessa frågor innan hela portföljen placeras i ädelmetaller som exponeras mot den amerikanska dollarn.

Medan guld verkar redo att behålla det nuvarande priset tack vare fortsatt expansion av den monetära basen i hela världen , är det alltid viktigt att sätta saker i rätt perspektiv.
Guld behöver emellertid inte vara den enda ädelmetallinvesteringen, och många borde överväga att diversifiera sin portfölj för att skydda sig mot marknadens rörelser. Resten av ädelmetallgruppen prissätts i dollar, precis som guldet, men kan erbjuda placeraren en helt annan riskprofil och avkastning som kan göra dem till utmärkta val för investerare som söker större diversifiering.

Med detta som har sagts ovan så verkar en diversifiering till guldets fördel vara ett alternativ men inte i allt för hög omfattning, speciellt inte på lång sikt eftersom historien verkligen inte varit på den blanka metallens sida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Spanien introducerar lag om deklaration av kryptotillgångar för 2024

Publicerad

den

Spanien har gett sina invånare mandat att deklarera sina kryptotillgångar och kryptovalutor på icke-spanska plattformar. Detta krav, meddelat av Agencia Tributaria, Spaniens skatteförvaltningsbyrå, träder i kraft den 1 januari 2024, med en deadline den 31 mars 2024.

Spanien har gett sina invånare mandat att deklarera sina kryptotillgångar och kryptovalutor på icke-spanska plattformar. Detta krav, meddelat av Agencia Tributaria, Spaniens skatteförvaltningsbyrå, träder i kraft den 1 januari 2024, med en deadline den 31 mars 2024.

Tillkännagivandet, som först gjordes i Boletín Oficial del Estado den 29 juli 2023, introducerar blankett 721, tillägnad deklaration av virtuella tillgångar som innehas utomlands. Detta direktiv riktar sig dock till en specifik grupp eftersom endast de individer vars balansräkningar överstiger 50 000 euro i kryptotillgångar är skyldiga att deklarera sina utländska innehav.

De som har plånböcker i egen förvaring är inte undantagna utan måste rapportera sina innehav genom standardformuläret för förmögenhetsskatt 714.

Fortsätt läsa

Nyheter

XWEM ETF investerar i globala momentumaktier med höga ESG-betyg

Publicerad

den

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF (XWEM ETF) med ISIN nummer IE000TL3PL69, strävar efter att spåra MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select-index. MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som väljs ut enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF (XWEM ETF) med ISIN nummer IE000TL3PL69, strävar efter att spåra MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select-index. MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som väljs ut enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF är den enda ETF som följer MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i ETFen.

ETF lanserades den 5 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

Indexbeskrivning

MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

Stora och medelstora företag från globala utvecklade marknader som uppfyller vissa ESG-egenskaper i förhållande till moderindex.

Optimerad för att producera ett index över värdepapper med starka momentumegenskaper, såsom de företag som presterat bra under de senaste 6 och 12 månaderna.

Granskas kvartalsvis

Handla XWEM ETF

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF (XWEM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPXWMS
London Stock ExchangeUSDXWEM
XETRAEURXWEM

Största innehav

ISINNamnVikt %LandSektor
US5949181045MICROSOFT-T ORD6.07%USAInformationsteknologi
US67066G1040NVIDIA ORD4.78%USAInformationsteknologi
US0378331005APPLE ORD3.25%USAInformationsteknologi
US11135F1012BROADCOM LIMITED ORD3.15%USAInformationsteknologi
US5324571083LILLY ORD2.60%USAHealth Care
US68389X1054ORACLE SYS ORD2.40%USAInformationsteknologi
DK0060534915NOVO-NORDISK ORD2.25%DanmarkHealth Care
US3696043013GENERAL ELECTRIC ORD2.20%USAIndustri
US58933Y1055MERCK & CO INC ORD2.20%USAHealth Care
DE0007236101SIEMENS ORD2.12%TysklandIndustri
JP3435000009SONY GROUP CORPORATION2.02%JapanSällanköpsvaror
US8552441094STARBUCKS-T ORD2.02%USASällanköpsvaror
FR0000120321L OREAL S.A.1.91%FrankrikeDagligvaror
IE000S9YS762LINDE PLC ORD1.73%StorbritannienMaterials
US8636671013STRYKER ORD1.68%USAHealth Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Virtune lanserar Virtune Chainlink ETP på Nasdaq Stockholm

Publicerad

den

Virtune, en svensk reglerad digital tillgångsförvaltare i Sverige, lanserar en ny innovativ krypto-ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden. Virtune lanserar idag Virtune Chainlink ETP som erbjuder exponering mot Chainlink genom ett väletablerat finansiellt instrument och med en 100% fysiskt backad struktur.

Virtune, en svensk reglerad digital tillgångsförvaltare i Sverige, lanserar en ny innovativ krypto-ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden. Virtune lanserar idag Virtune Chainlink ETP som erbjuder exponering mot Chainlink genom ett väletablerat finansiellt instrument och med en 100 procent fysiskt uppbackad struktur.

ETPn är 100 procent fysiskt uppbackad och handlas i SEK för svenska och övriga nordiska investerare samt är tillgänglig på DEGIRONordnet, Aktieinvest, Levler och Avanza.

Chainlink är för närvarande en av de 15 största kryptovalutorna med ett totalt marknadsvärde på cirka 8,2 miljarder dollar och har haft en tillväxt på 165 procent sedan årets början. Chainlink fungerar som en bro för smarta kontrakt på olika blockkedjor och gör dem kompatibla med varandra. Detta görs med hjälp av ett decentraliserat orakelnätverk, som hjälper blockkedjor att kommunicera med externa enheter som dataflöden, händelser och betalningsmetoder på ett säkert sätt. Detta ger komplexa smarta kontrakt den nödvändiga informationen från den yttre världen och gör dem till det främsta sättet för människor att ingå avtal i den decentraliserade världen.

Denna ETP riktar sig till institutionella investerare såväl som privatpersoner och möter den ökande efterfrågan från investerare i Norden som har väntat på ett sömlöst sätt att exponera sig mot Chainlink.

Viktig information om ETPn

1:1 exponering mot Chainlink

100 procent fysiskt uppbackad

Årlig förvaltningsavgift på 1,49 procent

Virtune Chainlink ETP

Fullständigt namn: Virtune Chainlink ETP

Förkortat namn: Virtune Chainlink

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdagen: Torsdag den 30 november

Ticker: VIRLINK

ISIN: SE0021149259

Christopher Kock, vd för Virtune:

”Vi är mycket glada över att introducera den första Chainlink ETPn i Norden efter att ha upplevt en ökande efterfrågan från investerare i Norden. Chainlink är en lovande plattform vilket också har bevisats bland annat genom dess samarbete med stora finansiella institutioner. Virtune Chainlink ETP är en 100 procent fysiskt uppbackad Chainlink-produkt som erbjuder investerare ett enkelt, transparent och säkert sätt att få exponering mot Chainlink genom en reglerad struktur noterad på Nasdaq Stockholm, tillsammans med branschledande samarbetspartners.”

Fortsätt läsa

Populära