Följ oss

Nyheter

Hur handlar man koppar?

Publicerad

den

Koppar är en global råvara som har flera viktiga användningsområden inom industrin och är starkt korrelerad till ekonomisk tillväxt. Kopparhandel används ofta av hedgare och spekulanter som skydd eller exploatering av framtida prisrörelser. Både individer och institutioner kan få exponering mot koppar- och kopparhandel, vilket gör denna metall till ett populärt val inom råvaruhandelsspektrumet. Hur handlar man koppar?

Koppar är en global råvara som har flera viktiga användningsområden inom industrin och är starkt korrelerad till ekonomisk tillväxt. Kopparhandel används ofta av hedgare och spekulanter som skydd eller exploatering av framtida prisrörelser. Både individer och institutioner kan få exponering mot koppar- och kopparhandel, vilket gör denna metall till ett populärt val inom råvaruhandelsspektrumet. Hur handlar man koppar?

Varför handla med koppar?

En fördel med kopparhandel är tillgänglighet. Koppar handlas genom en mängd olika vägar som terminer, optioner, aktier och CFD:er. Du kan också få exponering mot koppar via koppar-ETFer (börshandlade fonder) som CPER (United States Copper Index Fund) eller JJCB (iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN).

Koppar är en mjuk formbar metall med egenskaper som guld och silver. Det härrör det mesta av sin efterfrågan från byggnadskonstruktion, transportutrustning och elektroniska produkter. Det är en stark ledare av elektricitet och värme, och har därför ett brett utbud av industriella användningsområden som också leder till att den handlas i höga volymer – en bra sak för handlare eftersom det kan leda till minskade spridningar och potentiellt renare diagrammönster.

Förändringar i kopparpriset är starkt beroende av efterfrågan från tillväxtmarknadsekonomier som Kina och Indien. Under tider av ekonomisk tillväxt kräver dessa nationer stora mängder koppar, vars efterfrågan bidrar till att höja metallens pris. Alternativt, under konjunkturnedgångar, tenderar efterfrågan på koppar att droppa också att sjunka. Handlare bör vara medvetna om denna dynamik när de handlar med koppar.

Många kopparhandlare använder teknisk och/eller fundamental analys för att informera sin handelsstrategi som hjälper en handlare att förutsäga om priset på koppar kommer att stiga eller falla. När en handlare är säker på sin prognos kan han/hon köpa eller sälja koppar i ett försök att dra nytta av prisrörelser. På detta sätt kan en handelsstrategi också hjälpa en handlare att hantera sin risk, identifiera köp- och säljsignaler på marknaden och sätta rimliga take-profit- och stop-loss-nivåer med syftet att ha positiva risk-till-belöningskvoter.

Se aktuella prisrörelser på koppar.

Handelstider för koppar

Koppar handlas på CME Globex och CME ClearPort:

Söndag – fredag 18.00. – 17:00 (17:00 – 16:00 Chicago Time/CT) med 60 minuters paus varje dag med början kl 17:00. (16:00 CT)

Vilka faktorer påverkar kopparpriset?

Amerikanska dollar

Liksom många andra metaller är koppar omvänt korrelerad (se diagrammet nedan) till den amerikanska dollarn vilket innebär att när den amerikanska dollarn deprecierar stiger kopparpriserna generellt och vice versa. Det är viktigt att notera att detta förhållande inte är en-till-en (delta 1) utan har en hög grad av korrelation.

Anledningen till att den amerikanska dollarn är en påverkande faktor på denna basmetall är att koppar är prissatt i USD. Till exempel, när dollarn faller, kommer en köpare att behöva betala färre av sin inhemska valuta för att köpa en viss mängd koppar. Därför blir varan (koppar) billigare att köpa. Detta tenderar att orsaka en ökning av efterfrågan och i slutändan en ökning av priset på koppar.

Koppar- och USD-diagram omvänd korrelationsrepresentation

Olja

Raffinering av koppar innebär smältning av metallen för att avlägsna föroreningar. Denna process är extremt energikrävande och står för en stor del av den totala kostnaden. Oljepriserna tenderar att följa en liknande bana som koppar (se diagram nedan).

Med detta sagt påverkas oljepriserna av många av samma faktorer som koppar, vilket skulle kunna stödja det traditionella positiva förhållandet. Oavsett detaljer är det tydligt märkbart att det finns ett samband mellan både koppar och olja, vilket skulle kunna ge värdefull inblick i kopparmarknaden. Förnybara energikällor växer i popularitet, vilket kan avbryta den historiska prisdynamiken mellan koppar och olja.

Koppar som en barometer för global tillväxt

Koppar är ofta kopplat till industriell tillväxt och därmed övergripande ekonomisk tillväxt. Infrastruktur, tillverkning och konstruktion spelar nu en stor roll i ekonomisk expansion som är starkt beroende av koppar. Konsumtion (efterfrågan) på koppar tenderar att återspeglas i kopparpriset eftersom en ökning av efterfrågan i allmänhet följs av en ökning av kopparpriset och vice versa. Koppar anses allmänt vara kungen bland basmetaller eftersom det är den mest använda metallen i växande både tillväxtmarknader och etablerade ekonomier.

Den allmänna ekonomin för utbud och efterfrågan observeras som kan användas som en tumregel vid handel med koppar:

• Ökat utbud ↔ Mindre efterfrågan

• Minskad utbud ↔ Högre efterfrågan

Ett stort inflytande på efterfrågan/utbudet av koppar kommer via Kina. Kina är den enskilt största köparen av koppar i världen. Även om Kina har egna gruvor, kräver den kinesiska efterfrågan ytterligare utbud som kommer från andra stora kopparproducerande länder. Det är därför den kinesiska ekonomin är en så viktig faktor att tänka på när man handlar med koppar. Om Kina fortsätter på sin tillväxtbana kan man förvänta sig en fortsatt efterfrågan på koppar (se diagram nedan). Det är viktigt att notera att Kina är fast beslutet att vara självförsörjande på lång sikt, vilket kan störa framtida utbud/efterfrågan.

Koppar och FTSE China A50 har en positiv korrelation

Kopparförsörjning och produktionskostnader

Kopparbrytningen är främst inriktad på Sydamerika vilket kan ha stor betydelse för kopparpriset. Brist på utbud, kvalitet på koppar och variationer i produktionskostnader kan alla få följdeffekter på priset. Detta leder till landsspecifika risker som kan påverka utbudet på grund av politisk instabilitet eller arbetsrelaterade frågor.

I mitten av 2018 förklarade chilenska (världens största kopparproducent) koppararbetare att de skulle strejka om inte deras ökade lönekrav uppfylldes. Detta manipulerade avsevärt kopparpriserna eftersom hotet om brist på tillgång kan uppstå, vilket orsakade en ökning till fleråriga toppar vid den tiden (se diagrammet nedan).

Kopparprisreaktion på chilensk kopparstrejk

Koppar som investering

Koppar har historiskt sett betraktats som en råvara utan många investeringsfördelar. Majoriteten av kopparhandeln genomfördes som en säkring mot framtida prisfluktuationer för att låsa ett specifikt pris. Detta har förändrats under de senaste decennierna eftersom spekulativa handlare har ökat sin inverkan på kopparpriserna.

Stora institutioner och hedgefonder har ökat sin andel i koppar som en investering som är starkt korrelerad till ekonomisk tillväxt. Till exempel kan en fondförvaltare som är hausse på ekonomisk tillväxt också vara hausse på koppar. Det kan finnas en viss cyklik i detta, och kan vara ett bra diversifieringsverktyg bort från traditionella alternativ.

Strategier för att handla med koppar

Koppars mångsidighet och beroende av olika grundläggande faktorer skapar en mångsidig kombination när det gäller handelsstrategier. Handelsstrategier kan vara rent tekniska, fundamentala eller en kombination av båda. Att förstå hur de tekniska och grundläggande komponenterna fungerar både individuellt och unisont med varandra kan leda till en omfattande kopparhandelsstrategi.

Exempel på teknisk strategi

Exemplet nedan innehåller flera tekniska analystekniker för att härleda ett handelsbeslut. Det är viktigt att notera att detta bara är ett av olika tillvägagångssätt som kan implementeras i en teknisk strategi.

Det veckovisa koppardiagrammet ovan använder prisåtgärder, stöd och motstånd och en teknisk indikator för att bestämma en möjlig uppsättning i koppar. Fibonacci retracement-ritningen är hämtad från den lägsta januari 2016 till den högsta i juni 2018. Denna ritning har resulterat i flera stöd- och motståndszoner. Det är tydligt att flera av dessa zoner är sammanflödesområden som priset följer/respekterar.

Lägsta $1,93 per pound (svart) var en betydande nivå av stöd när priset närmade sig i mars 2020. Ur ett tekniskt perspektiv, när priset rörde sig mot 2016 års låga, skulle benägenheten vara att köpa om priset inte bröt igenom stödzonen för $1,93.

Relative Strength Index (RSI) stödde detta skäl med en översåld signal under 30-nivån (blå). Att kombinera dessa två enkla tekniker gav en starkare motivation för en lång position. I det här fallet skulle en lång handel ha varit framgångsrik när priset vände till den nuvarande uppåtgående trenden på medellång sikt.

Exempel på fundamental strategi

Att bli bekant med de grundläggande spakarna som är involverade i kopparhandel kommer att tillåta lämpliga handelsstrategier att följa. Det dagliga diagrammet ovan visar effekten av den globala Covid-19-pandemin och dess inverkan på koppar.

För att återgå till de faktorer som påverkar koppar, är det välkänt att koppar är starkt korrelerat (positivt) med ekonomisk tillväxt. Därför bör en störning i den ekonomiska tillväxten i teorin störa utbud och efterfrågan. Med den globala pandemin som följer i början av 2020 är det förnuftigt att förutse en nedgång i ekonomisk tillväxt när viruset sprider sig över hela världen.

Som väntat realiserades en nedgång i ekonomisk tillväxt med koppar som följde efter. Från januari 2020 till mitten av mars 2020 sjönk kopparpriserna med cirka 30 % på grund av covid-19-pandemin. Detta är ett sådant scenario där förståelse av dynamiken i fundamentala faktorer i kopparhandel kan resultera i försiktigt beslutsfattande.

Exempel på fundamental och teknisk strategi:

Att använda både fundamental och teknisk analys i en handelsstrategi kräver mer tid men denna extra ansträngning kan ge en överlägsen modell eftersom den kommer att innehålla mer indata. I början av 2019 handlades kopparpriserna på ett och ett halvt års lägsta nivå på grund av handelsspänningar mellan USA och Kina tillsammans med en minskning av importvolymen från kineserna. Men när handelsspänningarna försvann med stöd från en svagare US-dollar apprecierade kopparpriserna under de närmaste månaderna.

Att hantera dessa komplexiteter ur ett handelsperspektiv kan börja med en grundläggande teknisk uppsättning som börjar med ett enkelt Fibonacci-retracement. Fibonacci-ritningen ovan togs från den lägsta januari 2016 till den högsta i juni 2018 som användes i det tidigare tekniska exemplet. Att använda Fibonacci enbart avslöjar att zonen med 50 % $2,62 per pund är ett viktigt stödområde i början av januari. Vid denna tidpunkt finns det ingen riktningsförspänning eftersom fluktuationer runt denna stödzon.

Det är här fundamentala faktorer spelar en integrerad roll vid handel med koppar. Marknadsdeltagare som följer makroekonomiska händelser som handelssamtalen mellan USA och Kina skulle vara medvetna om minskad volatilitet och intensitet kring ämnet när det långsamt upplöstes. Med denna kunskap kompletterad med en krympande USD, skulle sannolikheten för att kopparpriserna stiger på kort sikt få mer dragkraft. Med priser motsvarande 50% $2,62 per pund Fibonacci-nivån och den hausseartade makroekonomiska miljön, kan en kopparhandlare se till att gå in i en lång position från denna stödzon i väntan på en uppåtgående prisrörelse.

Stop loss kunde ha placerats vid den senaste låga svängningen runt $2,54 – $2,56 supportzonen (svart) för mer risksökande handlare eller 50% $2,62-nivån för mer riskvilliga handlare. Riskhantering är nyckeln till alla strategier och bör praktiseras konsekvent och på lämpligt sätt för att säkerställa en förnuftig handel.

Nästa nivå av motstånd skulle ha varit Fibonacci-nivån på 38,2% $2,79 per pund, där handlare kan se till att lämna långa positioner och leta efter möjliga vändningar eller en förlängning av det redan starka hausseartade draget. I det här fallet var indikatorn för rörligt medelvärde (MA) användbar eftersom 50-dagars MA (röd) korsade över 100-dagars MA (svart) vilket tyder på en hausseartad prisrörelse. Denna crossover dök upp i mitten av januari 2019 och med ihållande stödjande makroekonomiska förhållanden sträckte kopparpriserna sig ytterligare. Ytterligare datainmatningar som den hausseartade MA-korsningen kan ge handlare den information som krävs för att välja en fokuserad handel.

Sammanfattning

Koppar har utvecklats till en väldiversifierad metall och kan nu ses som en investeringsmöjlighet. Uppfattande tolkning av kopparteknik och fundamentala faktorer kan placera marknadsaktörer i gynnsamma positioner för att utnyttja prisrörelser. Dessa omfattande influenser på koppar kan visa sig vara svåra att navigera igenom, men större exponering och medvetenhet bör möjliggöra mer klarhet.

Handla koppar hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla koppar hos AvaTrade

Även AvaTrade erbjuder handel med koppar i form av CFDer. Till AvaTrade.

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Publicerad

den

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,2.%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i november 2023, med en marknadsdel på 96,78 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,6 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,57 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2023-11-01 – 2023-11-30

Antal handelsdagar: 22

Under november 2023 var den mest omsatta börshandlade fonden den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

Den näst mest omsatta börshandlade fonden hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På fjärde plats hittar vi XACT Svenska Småbolag, en fond som sällan hamnar så pass högt på denna lista,

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Denna ETF lämnade årets fjärde utdelning under november vilket kan ha bidragit till det stora intresset.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden oktober 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Fortsätt läsa

Nyheter

WDGE ETF investerar i amerikanska utdelningsaktier och valutasäkras i euro

Publicerad

den

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valuta säkrad till euro (EUR).

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna börshandlade fond har en TER (total cost ratio) som uppgår till 0,35 % p.a. WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i den börshandlade fonden.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. ETF lanserades den 31 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc

Fonden strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Andelsklassen strävar efter att leverera exponering mot indexet samtidigt som den neutraliserar exponeringen mot fluktuationer i euron genom att implementera en valutasäkringsmetod.

Varför investera?

• Få tillgång till högkvalitativa, utdelningsväxande företag från globala utvecklade marknader som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

• Dra nytta av riskscreening för att utesluta företag baserat på egenutvecklade kvalitet och momentum

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Används som ett komplement till globala högavkastande utdelningsstrategier eller som en ersättning för aktiva tillväxt- eller kvalitetsstrategier med stora bolag

• Valutavolatiliteten minimeras genom användning av valutaterminskontrakt

• ETFen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel

Potentiella risker?

• Utdelningsviktade index kan prestera annorlunda än ett börsvärdevägt index

• En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor

• Avkastningen av valutaterminskontrakten, som rullas på månadsbasis, är utformade för att minimera valutafluktuationer men kanske inte perfekt kompenserar de faktiska fluktuationerna.

Denna lista täcker inte alla risker – ytterligare risker beskrivs i KIID och prospekt

Handla WDGE ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURDGRE
XETRAEURWDGE

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Microsoft CorpMSFT USUS8.49%
2. Apple IncAAPL UQUS6.12%
3. Johnson & JohnsonJNJ UNUS3.98%
4. Broadcom IncAVGO USUS3.57%
5. Procter & Gamble Co/ThePG USUS3.16%
6. Home Depot IncHD UNUS2.78%
7. Coca-Cola Co/TheKO UNUS2.54%
8. Merck & Co Inc/NJMRK UNUS2.50%
9. Cisco Systems IncCSCO UQUS2.34%
10. Walmart IncWMT USUS2.24%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin Expands Utility and All Eyes on Polygon: What Happened in Crypto in November?

Publicerad

den

Bitcoin Expands Utility Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class.

Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class. Stocks also had a comeback last month, with S&P 500 and Nasdaq recording their best performance since July 2022. In line with the market sentiment, Europe’s inflation dropped more than expected to 2.4% in November, down from 2.9% in October, the lowest over two years. The cost of living has eased with plummeting energy prices, but higher interest rates limit the economy’s ability to grow. However, with a cooling inflation towards the ECB’s 2% target, markets are hopeful that interest rates will stop by April 2024. In the U.S., inflation data is coming out on December 12, with indicators like the personal consumption expenditures price index (+0.2% month-over-month) already pointing towards cooling inflation and potential interest rate cuts in 2024.

Ahead of the historically calm holiday season, Bitcoin and Ethereum increased by 9.31% and 13.38% in November, respectively, as shown in Figure 1. The biggest winners of last month were Solana (+69.28%), Avalanche (+86.72%), and Uniswap (+42.34%). Additionally, in this report, we’ll explore what Argentina’s new president could mean for South America’s troubled, second-largest economy. We’ll also discuss Bitcoin’s expanding utility and how it reflects on its fundamental metrics; exchanges looking at Polygon for deploying their own custom blockchain; Avalanche aiming to position itself as the platform for financial institutions; and Lido decentralizing its node-infrastructure operations.

Figure 1: Price and TVL Development of Major Crypto Sectors in November 2023

Source: 21shares, CoinGecko, DeFi Llama. Data as of November 30, 2023.

5 Trends to Remember from November

Argentina’s New President

Bitcoin rallied back to pass the $37K mark as Argentina elected a pro-Bitcoin, right-wing president, Javier Milei. Although the president-elect made no promise to make Bitcoin a legal tender, the volumes indicate some hope that Milei’s appointment could mean economic revitalization for South America’s second-largest economy with the help of Bitcoin, a la El Salvador. El Salvador’s GDP is expected to reach $33.4B by the end of 2023, a ~20% increase from when it declared Bitcoin as a legal tender in 2021. With an inflation rate exceeding 140% in 2023, Argentina’s GDP growth has been sluggish, averaging 0.51% from 1993 until 2023, as shown in Figure 2.

“The central bank is a scam. What Bitcoin represents is the return of money to its original creator, the private sector,” Argentina’s president-elect said as part of his presidential campaign, vowing to shut down the central bank, replacing the Argentine peso with the US dollar, and embracing decentralized finance. Samson Mow, CEO of JAN3 (a startup scaling Bitcoin) and an advisor to El Salvador during its adoption of Bitcoin, has said he’s planning to meet with Argentina’s new president. Indicators of whether Milei’s plan will work in Argentina’s favor are yet to be discovered.

Figure 2: Argentina’s GDP Growth Rate

Source: Trading Economics

Bitcoin Fees Skyrocket While the Network Expands its Utility

Bitcoin’s fees have increased by 593.94% over the past month, mostly driven by Ordinals, a protocol that allows users to inscribe digital assets akin to nonfungible tokens. Ordinals have had the most inscriptions since May 2023, as shown in Figure 3. With the backdrop of Ordinals’ success rate, Bitcoin developer Robin Linus introduced BitStream, a decentralized file hosting on Bitcoin, where users can upload unique files, enabling anyone to monetize their excess bandwidth and data storage capacities without relying on trust or heavy-weight cryptography. BitStream’s pay-to-download approach allows the server to charge for each download, ensuring that the revenue scales with the popularity and demand for the media, creating a balanced and profitable ecosystem. This development is another expansion of Bitcoin’s burgeoning use cases and would onboard a diversified audience. With BitStream’s promise, Bitcoin can capture the total addressable market of data storage, which stands at at least $230B. Although BitStream’s pricing scheme is not clear yet, decentralized data storage solutions, like Filecoin and Arweave, have been proven to be a lot cheaper than Google Cloud, Amazon S3, and its other centralized peers, varying by usage, as showcased extensively in the tenth issue of our State of Crypto, which you can find here.

Figure 3: Fees from Ordinals and non-Ordinals (%)

Source: 21.co on Dune Analytics

Exchanges Looking at Polygon for Deploying their Own Custom Blockchain

Kraken and OKX are strategically eyeing the Polygon network, aiming to capitalize on its CDK framework for constructing their individual blockchains. This strategic move aligns with Coinbase Base’s remarkable success, amassing approximately $5.4M in profit since inception, translating to an annualized profit of around $20 million. Boasting 9M and 50M monthly users, respectively, Kraken and OKX processed a daily average of ~$1B in 2023 and would potentially foster substantial growth within the on-chain ecosystem. Both moves would contribute to Ethereum’s revenue via anchored networks paying security costs to settle their transactions. Additionally, leveraging CDK modules proves advantageous for Polygon, empowering network stakers to bond POL and enhance earnings amid escalating network usage — a positive demand loop for the POL token within the new Polygon 2.0 staking layer design. Notably, Polygon’s efforts to onboard diverse companies are gaining traction, surpassing BNB and Ethereum in supporting new applications (Figure 4).

Figure 4: Total number of new applications on the five leading Smart-Contract Platforms

Source: Artemis

Avalanche Aiming to Position themselves as the Platform for Financial Institutions

For instance, Citibank and Fidelity unveiled a foreign FX exchange solution operating on a private permissioned Avalanche Subnet to enable instantaneous settlement and cost-effectiveness. Further, JP Morgan and Apollo Global collaborated on an asset-agnostic portfolio management solution. The latter empowers fund managers to tokenize portfolios using JP Morgan’s ONYX and the Oasis Pro asset-issuing platform while leveraging multiple crypto interoperability protocols to seamlessly exchange and rebalance portfolios across various blockchains, bridging EVM and non-EVM, private and public chains.

The experiment demonstrated the power of smart contracts in automating over +3000 operational steps and reduced costs by almost 20% via programmatic settlement despite involving multiple parties in the asset management process. The experiment also demonstrated the benefits of interoperability, providing a holistic solution for managing traditional and alternative assets in a single discretionary portfolio spanning multiple asset classes.

Both initiatives underscore Avalanche’s unique value proposition, positioning it as a standout choice among smart contract platforms. The Evergreen subnets, designed for compliance with KYC and AML checks, offer native privacy and customizability, providing enterprise-level blockchain support without the constraints of a siloed private blockchain system. The model also facilitates a pioneering connection between traditional finance’s proprietary software and native crypto railways, potentially fostering synergies and accelerating ecosystem integration. Ultimately, despite the initial surge in Avalanche’s transaction volume following these integrations, reaching its peak since inception, as illustrated in Figure 5, the network activity sharply declined after that. This underscores the imperative for the network to intensify its initiatives in onboarding high-demand projects as subnets.

Figure 5: Total number of transactions on the Avalanche Network

Source: Subnets.avax.network

Lido is Decentralizing its Node-Infrastructure Operations

Lido DAO, the largest non-custodial staking provider, approved two proposals to adopt Distributed Validation Technology. DVT refers to a mechanism spreading out key management and signing responsibilities across multiple parties to reduce single points of failure and increase validator resiliency. That said, Lido will integrate DVT modules with Obol and SSV protocols, which is set to introduce a more diverse profile of node operators beyond its current list of 38 validators and help address a key concern around centralization. This is a key development as Lido stirred a debate since it’s close to accounting for a third of staked ETH (see Figure 6); it could have undesired influence over the network’s validation process and block production. This implementation is crucial to ensure the diversification of the protocol’s node operators and increase their reliability in case of validator failures or censorship attempts. Conversely, SSV and Obol networks represent new primitives, so they must remain vigilant regarding any unforeseen vulnerabilities they could introduce.

Figure 6: Dominance of Entities Staking on the Ethereum Network

Source: 21co at Dune

What to Expect

Binance, CZ, and the softening headwinds leaning into 2024

On November 21, Binance pleaded guilty and agreed to pay over $4 billion to resolve the Justice Department’s investigation into violations related to the Bank Secrecy Act, failure to register as a money-transmitting business, and the International Emergency Economic Powers Act. Binance’s founder and CEO, Changpeng Zhao (commonly known as CZ), also pleaded guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering program and has resigned as CEO of Binance. The world’s biggest crypto exchange by assets under management has experienced $47.3B in outflows and $44.6B in inflows in November, as seen in our Dune Analytics dashboard tracking Binance’s proof of reserves.

What should we expect in 2024? CZ could face up to 18 months in prison after his sentencing in February 2024. Binance’s new CEO Richard Teng, has outlined his vision to continue building on Web 3, with a special focus on decentralized applications that empower data ownership. With Binance’s Greenfield venturing into decentralized file storage, we can expect more investment in this space to diversify revenue streams and return Binance’s brand image to industry leadership. One catalyst for that is the fact that Teng is a member of the World Economic Forum, which can yield further institutional interest in the broader industry of decentralized finance. One challenge remains untackled: Binance’s dwindling market share, especially in derivatives. In the first weeks of November, the Chicago Mercantile Exchange (CME) toppled Binance in Bitcoin futures following speculation around a spot Bitcoin ETF in the U.S.

Figure 7: Binance Asset Flow

Source: 21.co on Dune Analytics

Interoperability Protocols are Rethinking Strategies to Remain Relevant

Polkadot, for instance, is replacing its long-standing parachain auction system with Bulk Coretime and Instantaneous Coretime. For context, the existing auction system is a model for applications to enter into a competitive bidding war to lease a slot on the Polkadot network as an interconnected network known as a parachain. That said, the new two models would introduce either a pay-as-you-go model where developers rent blockspace as needed for their projects or alternatively use the conventional lease model with shorter rent periods that make it more cost-effective for projects.

Polkadot’s imminent 2.0 system redesign, slated for the second half of 2024, incorporates the aforementioned modules and introduces a trustless bridge to link with the Ethereum ecosystem. These enhancements, addressing the network’s waning interoperability against competitors like Chainlink, are pivotal for Polkadot to sustain its relevance and fortify its accessibility towards more vibrant ecosystems such as Ethereum.

On the Cosmos side, the community approved a proposal to decrease the network’s inflation from 14% to 10%, reducing the staking APR from 19% to 13.4%. While the proposal addresses the challenge of ATOM’s high inflation, which dilutes the token’s value, it highlights a utility conundrum. ATOM lacks a clear role in facilitating access to the Interchain security economy powered by its InterBlockchain Communication protocol (IBC). This absence of a distinct value proposition beyond its attractive yield may prompt smaller validators to unstake, potentially leading to increased centralization and compromising IBC security.

That said, the discord led the founder to propose a hard fork of the network into ATOM1, as he argues the inflation rate cut compromises the security of the Cosmos hub due to the network’s interoperability design, which is more crucial than elevating ATOM as a sound medium of exchange currency akin to ETH. Further, Cosmos’s interoperability technology has also been exported to the Avalanche network on testnet, a significant milestone marking the first integration outside the Cosmos ecosystem and bringing crypto closer to a trustless multichain future. Finally, Cosmos is experiencing heightened chain activity, likely driven by the launch of dYdX and USDC on Cosmos and evidenced by increased fees and active users, reaching a YTD peak, as illustrated in Figure 8, which we’ll be closely monitoring over the next few weeks.

Figure 8: Growth of Active Users and Fees on the Cosmos network

Source: Token Terminal

Bookmarks

• Get a digital copy of State of Crypto issue 10!

• Stay tuned for our Market Outlook for 2024! Join us as we share more details in our next Analyst Call.

Next Month’s Calendar

These are the top events we’re closely monitoring in December.

Source: 21shares, Forex Factory, CoinMarketCal

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Populära