Följ oss

Nyheter

Handla Bitcoins på Stockholmsbörsen med Din aktiedepå

Publicerad

den

Handla Bitcoins på Stockholmsbörsen med Din aktiedepå
HANDLA BITCOINS PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN
MED DIN AKTIEDEPÅ
Stockholmsbörsen listar BitcoinStockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, blir den 18 maj den första börsen i världen med att lista en produkt som baseras på den virtuella cybervalutan Bitcoin. Detta sker genom en så kallad ETN, exchange traded note, när det börshandlade certifikatet ”Bitcoin Tracker One” listas.Med hjälp av detta certifikat blir det därmed möjligt för allmänheten att spekulera i värdet på den virtuella valutan på samma sätt som med OMXS30, olja eller guld direkt från den egna aktiedepån.BitcoinBitcoin Tracker One är ett certifikat utan hävstång som replikerar utvecklingen av den underliggande tillgången, i detta fall Bitcoin, ett till ett. Cybervalutan Bitcoin kommer nu att handlas på en börs är att det kommer att öka transparensen för den historiskt volatila produkten.Bakom certifikatet står Stockholmsbolaget XBT Provider, som är ett dotterbolag till bitcoinkoncernen KnC Group. XBT Provider är systerbolag till det omskrivna bolaget KnC Miner som bygger och driver serverhallar i Sverige som verifierar transaktioner i bitcoin och även framställer nya bitcoin. Därmed har XBT Provider slagit Cameron och Tyler Winklevoss vars börshandlade fond, Bitcoin Trust i maj 2014 ansökte om listning på Nasdaq i USA.Vad är Bitcoin?Bitcoin är en helt ny typ av valuta. Syftet är detsamma som med alla andra pengar – att kunna använda som betalningsmedel eller för att lagra värde – men i övrigt finns en mängd skillnader.Bitcoin har ingen central utfärdare som till exempel den svenska Riksbanken för svenska kronor. Istället skapas bitcoins i förutbestämd takt i ett P2P-nätverk dit vem som helst kan ansluta sig och där alla transaktioner journalförs. Mängden tillgängliga bitcoins ökar snabbt i början men ökningstakten minskar och den totala mängden stannar till slut på ca 21 miljoner. Transaktioner kan ske direkt mellan användare utan att någon tredje part är inblandad. Vanligtvis om du vill föra över kronor från ditt bankkonto till en kompis måste du ta hjälp av banken och banken kommer att känna till exakt vilka transaktioner ni gör. I det här avseendet liknar Bitcoin kontanter eftersom transaktioner om man vill kan göras anonymt och direkt mellan privatpersoner. Trots likheterna med kontanter är det inte möjligt att förfalska bitcoins på samma sätt som du kan skapa en kopia av en sedel. Bitcoin är baserad på kryptoteknik och använder sig av assymetrisk kryptering för att signera transaktioner. Utan tillgång till de privata nycklar som motsvarar dina tillgångar finns ingen möjlighet att stjäla dina pengar.Bitcoin lämpar sig utmärkt för snabba överföringar av pengar mellan personer eller företag över hela världen. Transaktionskostnaderna är väldigt låga tack vare det P2P-nätverk som bekräftar transaktionerna och överföringen går snabbt och enkelt. På en timme är en transaktion bekräftad och klar, att jämföra med flera dagar för internationella banköverföringar.Investera i BitcoinBitcoin Tracker One är ett Certifikat designat att följa prisutvecklingen på bitcoin.Bitcoin är en säker och snabbt växande teknologi för finansiella transaktioner. Bitcoin har varit i drift sedan januari 2009. Det senaste året har vi sett mycket stora investeringar i bolag inom Bitcoins ekosystem och vår övertygelse är att de kommande två åren kommer ge en stark värdetillväxt i takt med att nya produkter och tjänster leder till betydande genomslag för Bitcoin i den globala ekonomin.Aktörer som investerat betydande belopp i Bitcoins ekosystem de senaste sex månaderna inkluderar: NYSE, Goldman Sachs, Richard Branson, Accel Partners, BBVA, NTT DoCoMo, Qualcomm, Andreessen Horowitz, Creandum, Union Square Ventures, Vikram Pandit, Peter Thiel och en betydande del av Silicon Valley:s riskkapitalbolag. Stora bolag som accepterar bitcoins inkluderar Dell, Microsoft, Expedia, Overstock, Paypal, Tesla och Virgin m.fl.Över hela världen finns idag 100.000-tals bolag som arbetar med och accepterar bitcoins. Bitcoins ”marknadsvärde” är i skrivande stund drygt 3 miljarder USD, värdemässigt inte mer än marknadsvärdet på t.ex fastighetsbolaget Wallenstam. Som jämförelse är Paypal värt 40 MUSD, Visa 166 MUSD, Apple 760 MUSD, hela världens guldtillgång 6 900 MUSD – och Sveriges penningmängd har ett värde på cirka 300 MUSD.Nyligen lanserades världens första reglerade Bitcoinbörs; Coinbase – och ytterligare tre certifierade börser väntas få tillstånd under 2015, tillsammans med en lång rad noterade bitcoinbaserade instrument på reglerade börser. Då nu fler investerare kommer kunna investera i bitcoin samtidigt som antalet tillämpningar ökar globalt skapas mycket goda förutsättningar för en prisuppgång.
För varje enskilt certifikat finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för certifikatet på
RISKER
En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för certifikatet som är tillgängligt på http://www.xbtprovider.com/lang_sv/
HISTORISK VÄRDEUTVECKLING
Vad är kostnaden?Den enda avgiften i produkten är förvaltningskostnaden på 2.5% per år som är avsedd att täcka emittentens kostnad för att hedga sin risk. Alla certifikat är hedgade med inköpta Bitcoins. Kan inte XBT Provider hedga sig säljs inga nya certifikat.Vad är ett certifikat?Ett certifikat, ofta kallat exchange traded note, är ett skuldebrev som ges ut av en emittent. Till skillnad från traditionella penningmarknadscertifikat som betalar en fast ränta är avkastningen på dessa nya certifikat kopplade till avkastningen på en underliggande vara. NASDAQ OMX erbjuder tillsammans med emittenten handel i ett antal olika typer av certifikat. I nuläget finns b.l.a open end certifikat, kreditcertifikat, kupongcertifikat, maxcertifikat m.fl. Utbudet av certifikat varierar med tiden och anpassas i takt med efterfrågan.Olika typer av certifikat har olika typer av underliggande varor. T.ex så är aktier och vanliga index mest förekommande på Maxcertifikat medan mer exotiska index och råvaror är vanligare på open end certifikat.Open End CertifikatEtt Open End certifikat har, som namnet antyder, ingen slutdag. Olika typer av certifikat kan visserligen vara open-end men ofta avses certifikat som har en 1:1 koppling till den underliggande varan. Stiger värdet på den underliggande varan med 1 kr stiger värdet på certifikatet med motsvarande belopp.Open-end certifikat ges ofta ut på tillgångar som kan vara svåra eller kostsamma att investera direkt i. Exempel på detta är råvaror och specialkonstruerade index eller korgar av olika tillgångar. På Nasdaq finns just nu t.ex open end certifikat med b.l.a kaffe, Kazakstan, vindkraft m.m som underliggande tillgångar.Eftersom de olika certifikaten har så pass olika så kallade pay off struktur kan vi se på hur de kan fungera som alternativ till en direkt investering i t.ex OMXS index.Ett Open End certifikat kommer helt att avspegla avkastningen i index och således inte vara ett alternativ för att förändra risk eller potentiell avkastning. Ett Open End certifikat är vanligare på marknader som kan vara svåra att investera direkt på.I det här fallet så kommer avkastningen att bli densamma som underliggande oavsett hur underliggande utvecklas. Det kan således vara ett alternativ till en Sverigefond. 10 procents uppgång i OMXS ger då 10 procent i certifikatet. Bitcoin

DisclaimerDetta marknadsföringsmaterial har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som bedömts som tillförlitliga ansvarar vi inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som XBT Provider AB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från XBT Provider AB kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från XBT Provider AB.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. XBT Provider svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att XBT Provider, dess ledamöter, dess anställda eller dess moderbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha instrument, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med de finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan XBT Providers medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får XBT Provider tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

XBT Provider AB (publ) är ett publikt aktiebolag och prospektet är godkänt av Finansinspektionen.