Följ oss

Nyheter

Grunderna för att investera i REITs

Publicerad

den

Grunderna för att investera i REITs

Ett ökat antal investerare som törstar efter direktavkastning har funnit vägen till en av de sista bastionerna för hög direktavkastning. Ensom likväl erbjuder en relativt säker placeringsform, Real Estate Investment Trusts, i dagligt tal benämnda som REITs. I genomsnitt ger denna placeringsform en direktavkastning som är dubbelt så hög som den som dessa placerare kan få på aktiemarknaden, det finns till och med REITs som ger utdelningar som ligger så pass högt som tio (10) procent på årsbasis. Den höga direktavkastningen gör att flera placerare ifrågasätter säkerheten och tillförlitligheten i REITs, särskilt för de konservativa investerare som letar efter en stadigvarande inkomst i form av direktavkastning. REITs bör ha en roll i alla diversifierade tillväxt och inkomstorienterad portföljer. REITs handlar om hög utdelning, och de kan erbjuda en värdestegringspotential. Grunderna för att investera i REITs.

Hur fungerar REITs?

Andelarna i en REIT är ett värdepapper, precis som andelarna i en aktiefond. En REIT gör direktinvesteringar i fastigheter och/eller i inteckningslån. Det vanligaste är emellertid att en REIT investerar i kommersiella fastigheter, som köpcentra, hotellfastigheter och kontorsbyggnader alternativt i bostadsfastigheter. En REIT med fokus på inteckningslån investerar i portföljer med inteckningar eller så kallade mortgage-backed securities (MBS). En hybrid REIT investerar i båda dessa tillgångsslag.

Aktierna i en REIT handlas ofta på den öppna marknaden vilket gör det enkelt att både köpa och sälja dem. Den gemensamma nämnaren bland alla REITs är att utdelningen som består av hyresintäkter och realisationsvinster. För att kvalificera sig som värdepapper, måste REITs betala ut minst 90 procent av sin nettovinst till aktieägarna i form av utdelning. Till skillnad från ett vanligt företag betalar en REIT inte någon bolagsskatt på vinsten som de betalar ut.

Återinvesterade utdelningar

I allmänhet får investerare sin utdelning insatt på ett bankkonto eller direkt in på en depå. När detta sker är det sedan upp till placeraren att avgöra vad som skall hända med direktavkastningen. Alltfler företag, däribland ett ökat antal REITs, erbjuder återinvestering av utdelningar så kallade DRIPs. Det betyder att när utdelningen betalas ut köps ytterligare aktier i bolaget. En återinvesterad utdelning beskattas emellertid.

Det är inte alla REITs som erbjuder återinvesteringsprogam, så kallade DRIPs. Det är av den anledningen bra att kontrollera detta innan en investering görs, samt vilka transaktionskostnader som är förknippade med detta. I allmänhet skall det inte finnas några sådana efter DRIP programmen köper nyemitterade aktier direkt från bolaget.

De flesta investerare är medvetna om kraften i ränta på ränta och dess effekt på tillväxten av pengar över tiden. En REIT DRIP erbjuder samma möjlighet. Med tanke på den högre avkastningen av en REIT kan en REIT dropp generera en högre tillväxttakt. REIT utdelning kan öka med tiden, som när de används för att köpa ytterligare REIT aktier, kan accelerera ränta på ränta effekten ytterligare. REIT aktier har potential att öka i värde över tiden, vilket ökar värdet av innehavet som växande företag tenderar att betala ut ännu högre utdelning. Även om aktiekursen för ett REIT faller kan investerare fortfarande dra fördel av detta på lång sikt på grund av genomsnittseffekten.

Genomsnittseffekten, en bonus

Genomsnittseffekten är en investeringsteknik som drar nytta av sjunkande aktiekurser. Till exempel säger en investerare köpte 100 aktier i en REIT för 20 USD per aktie, och den betalar en utdelning om 200 USD per år. Aktiekursen faller sedan till 15 USD när investeraren erhåller sin första månatliga utdelning på 200 dollar, och det återinvesteras i samma REIT. 200 dollarsutdelningen skulle sedan köpa 13 nya utdelningsaktier på 15 dollar per aktie. Det totala innehavet ökar till 113 aktier till ett värde av 2195 USD. Det nya anskaffningsvärdet för det totala innehavet är nu mindre än 19,50 dollar per aktie. När aktiekursen ökar kommer utdelningen att köpa färre aktier, men investeraren kommer att generera en vinst snabbare på det totala innehavet på grund av den lägre kostnadsbasen. Om REITens aktiekurs fortsätter att öka och minska, bör anskaffningskostnaden alltid vara lägre än den nuvarande aktiekursen, vilket innebär att investerare alltid har en vinst.

Säkerhet och tillförlitlighet hos en REIT

Många rådgivare rekommenderar sina kunder att äga några fastighetsinvesteringar för diversifiering. Många REITs har lång historik av att generera kontinuerlig och ökande utdelning, även under den tumultartade fastighetskrisen 2008. En solid prestande REIT investerar normalt i en stor, geografiskt spridda portfölj av fastigheter med finansiellt sunda hyresgäster, som kan mildra eventuella volatiliteten i fastigheter. REITs är likvida placeringar, men för bästa möjliga resultat, bör de hållas inom en diversifierade portfölj på lång sikt. Genom att lägga till återinvesteringsprogram till en REIT kan en investerare bygga in ett betydande skydd på nedsidan genom att investera i REITs.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.