Följ oss

Nyheter

Fidelity utvidgar fondområdet till att inkludera SFDR artikel 9 strategier

Publicerad

den

Fidelitys fondsortiment inkluderar nu sex aktiva fonder och två ETF:er enligt artikel 9 i SFDR. Fonderna är en del av Fidelitys bredare Sustainable Family-sortiment av fonder, med totalt 59 strategier och representerar 36,64 miljarder USD.

Fidelitys fondsortiment inkluderar nu sex aktiva fonder och två ETFer enligt artikel 9 i SFDR. Fonderna är en del av Fidelitys bredare Sustainable Family-sortiment av fonder, med totalt 59 strategier och representerar 36,64 miljarder USD.

Fidelity International (“Fidelity”) meddelar idag att de har utökat sitt fondsortiment till att omfatta åtta fonder som klassificeras som artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Denna selektiva grupp av aktiva och börshandlade fondstrategier (“ETF”) är öppna för privatkunder, grossist- och institutionella kunder. Fonderna tillgodoser kundernas växande efterfrågan på strategier som investerar i emittenter som bidrar till och drar nytta av omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International, kommenterade: ”Dessa fonder stöds av den ytterligare förbättringen av Fidelitys ramverk för hållbara investeringar, inklusive en egenutvecklad datauppsättning som bedömer en emittents positiva bidrag till målen och indikatorerna för FN:s mål för hållbar utveckling (”SDG”). Från denna grund har vi kunnat utveckla en serie fondlösningar för kunder som vill anpassa sina investeringar till övergången till en hållbar ekonomi.”

Fidelitys sortiment av Sustainable Family utökas

Fidelitys sortiment av Sustainable Family-fonder är ett fondsortiment som omfattar flera tillgångsklasser med ett fokuserat ramverk för miljö, social och styrning (“ESG”). Dess investeringsstrategi stöds av tre pelare centrerade kring engagemang, uteslutning och Fidelitys egenutvecklade forskning.

Fidelity har lanserat två nya aktiva Artikel 9-fonder som syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i ”hållbara investeringar” genom investeringar i deras respektive lands befogenheter. Dessa är:

  • Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, förvaltad av Cornelia Furse som ledande portföljförvaltare, med stöd av Matt Egerton som assisterande portföljförvaltare.
  • Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, förvaltad av Mohit Mandhana som portföljförvaltare.

Dessutom har fyra av Fidelitys Sustainable Family-sortiment av fonder omklassificerats från SFDR Artikel 8 till Artikel 9. Dessa strategier har anpassats för att passa Fidelitys Artikel 9-ramverk. Portföljförvaltningsteamet för dessa omklassificerade fonder är oförändrat. Dessa är:

  • Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund

Enligt artikel 9 ska 100 % av fondinvesteringarna, netto efter kontanter och säkringsinstrument, investeras i ”hållbara investeringar”. För att en emittent ska uppfylla Fidelitys definition av ”hållbar investering” måste den ha minst 50 % av sina intäkter genererade från aktiviteter som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, mätt av EU-taxonomien, med Fidelitys proprietära SDG-verktyg eller genom en robust strategi för att avkarbonas mot nettonoll. Dessutom, som specificerats av SFDR, krävs att ”hållbara investeringar” inte gör någon betydande skada och uppfyller minimigarantier och har god förvaltningspraxis.

Sviten av aktiva fonder enligt artikel 9 kompletteras av 2 ETFer som förvaltas enligt artikel 9(3) i SFDR: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (FSCM) och Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (FFGH).

Christophe Gloser, försäljningschef, Continental Europe, Fidelity International tillade: ”Hållbarhet är en av de största och mest störande megatrenderna som sektorn står inför och en som påverkar vår investeringsbeslutsprocess. Vi är engagerade i att tillhandahålla de bästa lösningarna för våra kunder och det är därför vi strävar efter att vidareutveckla relevanta produkter för våra kunder på lång sikt. Utvidgningen av vårt utbud av Sustainable Family-fonder omfattar nu nästan 60 aktiva strategier, som erbjuder kunder tillgång till en rad fonder över tillgångsklasser med ett sammanhängande ESG-ramverk.”

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF (FSCM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla FFGH ETF

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Guld-ETF-utflöden i november

Publicerad

den

Globala guld-ETF-utflöden krympte avsevärt i november. Medan europeiska fonder fortfarande såg nettoavyttringar, lockade nordamerikanska fonder nettoinflöden och avslutade sin 5-månaders utflödesserie. Geopolitik, investerarpositionering och lägre kurser bidrog till att pressa guldpriset högre förra månaden, vilket i sin tur stödde ETF-efterfrågan i regionen.

Globala guld-ETF-utflöden krympte avsevärt i november. Medan europeiska fonder fortfarande såg nettoavyttringar, lockade nordamerikanska fonder nettoinflöden och avslutade sin 5-månaders utflödesserie.

Geopolitik, investerarpositionering och lägre kurser bidrog till att pressa guldpriset högre förra månaden, vilket i sin tur stödde ETF-efterfrågan i regionen.

Källa: World Gold Council

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Publicerad

den

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,2.%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i november 2023, med en marknadsdel på 96,78 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,6 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,57 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2023-11-01 – 2023-11-30

Antal handelsdagar: 22

Under november 2023 var den mest omsatta börshandlade fonden den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

Den näst mest omsatta börshandlade fonden hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På fjärde plats hittar vi XACT Svenska Småbolag, en fond som sällan hamnar så pass högt på denna lista,

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Denna ETF lämnade årets fjärde utdelning under november vilket kan ha bidragit till det stora intresset.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden oktober 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Fortsätt läsa

Nyheter

WDGE ETF investerar i amerikanska utdelningsaktier och valutasäkras i euro

Publicerad

den

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valuta säkrad till euro (EUR).

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna börshandlade fond har en TER (total cost ratio) som uppgår till 0,35 % p.a. WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i den börshandlade fonden.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. ETF lanserades den 31 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc

Fonden strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Andelsklassen strävar efter att leverera exponering mot indexet samtidigt som den neutraliserar exponeringen mot fluktuationer i euron genom att implementera en valutasäkringsmetod.

Varför investera?

• Få tillgång till högkvalitativa, utdelningsväxande företag från globala utvecklade marknader som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

• Dra nytta av riskscreening för att utesluta företag baserat på egenutvecklade kvalitet och momentum

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Används som ett komplement till globala högavkastande utdelningsstrategier eller som en ersättning för aktiva tillväxt- eller kvalitetsstrategier med stora bolag

• Valutavolatiliteten minimeras genom användning av valutaterminskontrakt

• ETFen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel

Potentiella risker?

• Utdelningsviktade index kan prestera annorlunda än ett börsvärdevägt index

• En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor

• Avkastningen av valutaterminskontrakten, som rullas på månadsbasis, är utformade för att minimera valutafluktuationer men kanske inte perfekt kompenserar de faktiska fluktuationerna.

Denna lista täcker inte alla risker – ytterligare risker beskrivs i KIID och prospekt

Handla WDGE ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURDGRE
XETRAEURWDGE

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Microsoft CorpMSFT USUS8.49%
2. Apple IncAAPL UQUS6.12%
3. Johnson & JohnsonJNJ UNUS3.98%
4. Broadcom IncAVGO USUS3.57%
5. Procter & Gamble Co/ThePG USUS3.16%
6. Home Depot IncHD UNUS2.78%
7. Coca-Cola Co/TheKO UNUS2.54%
8. Merck & Co Inc/NJMRK UNUS2.50%
9. Cisco Systems IncCSCO UQUS2.34%
10. Walmart IncWMT USUS2.24%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära