Följ oss

Aktieportfölj, portföljteori

Publicerad

den

Begreppet portföljteori lanserades 1952 av den då 25 årige doktoranden Harry Markowitz, som, vid Chicagouniversitetet, påvisade sambandet mellan risk och avkastning i en uppmärksammad artikel. Doktorsavhandlingen ”Portfolio Selection” publicerades senare i Journal of Finance. Markowitz fick senare nobelpriset för denna upptäckt 1990 tillsammans med William Shape och Merton Miller som hade vidareutvecklat Markowitz tankar i ”Capital Asset Pricing Model” (CAPM). Teorin bygger på att en investerare inte kan förvänta sig att få en högre avkastning än till exempel marknadsräntan eller bankräntan om han inte är beredd att ta en större risk. Risken i en investering mäts med mått som statistiker och matematiker kallar för varians och standardavvikelse. Har avkastningen varierat kraftigt är variansen och standardavvikelsen hög. Har kursen varit stabil är variansen och standardavvikelsen låg och risken liten.

I finansbranschen råder det en stor enighet om att kopplingen mellan risk och avkastning är stark. Det finns olika riskmoment i en portfölj som kan diversifieras bort. Den första är unik risk, som är företagsspecifik och allmänna risker som konjunktur och ränteläge. Denna andra är marknadsrisk och är förknippad med marknaden i stort.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *